Nadležnost sudova u Republici Srbiji

(stanje na dan 1. januara 2014. godine)

Nadležnost u krivičnoj oblasti:

Nadležnost osnovnog suda u prvom stepenu u krivičnom postupku: 1. sudi za krivična dela za koja je kao glavna kazna predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do deset i deset godina ako za pojedina od njih nije nadležan drugi sud; 2. odlučuje o molbi za prestanak mere bezbednosti ili pravne posledice osude za krivična dela iz svoje nadležnosti, 3) pruža opštu međunarodnu pravnu pomoć u krivičnim stvarima.
Nadležnost Višeg suda u prvom stepenu u krivičnom postupku: 1) sudi za krivična dela za koja je kao glavna kazna predviđena kazna zatvora preko deset godina; 2) sudi za krivična dela: protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, protiv Vojske Srbije; odavanje državne tajne; odavanje službene tajne; krivično delo propisano zakonom koji uređuje tajnost podataka; pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja; izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti; povreda teritorijalnog suvereniteta; udruživanje radi protivustavne delatnosti; povreda ugleda Republike Srbije; povreda ugleda strane države ili međunarodne organizacije; pranje novca; kršenje zakona od strane sudije, javnog tužioca i njegovog zamenika; ugrožavanje bezbednosti vazdušnog saobraćaja; ubistvo na mah; silovanje; obljuba nad nemoćnim licem; obljuba zloupotrebom položaja; otmica; trgovina maloletnim licima radi usvojenja; nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi i javnom skupu; primanje mita; zloupotreba položaja odgovornog lica (član 234. stav 3. Krivičnog zakonika); zloupotreba u javnim nabavkama (član 234a stav 3. Krivičnog zakonika); 3) sudi u krivičnom postupku prema maloletnicima; 4) odlučuje o molbi za prestanak mere bezbednosti ili pravne posledice osude za krivična dela iz svoje nadležnosti; 5) odlučuje o zahtevima za rehabilitaciju; 6) odlučuje o zabrani rasturanja štampe i širenja informacija sredstvima javnog informisanja; 7) vodi postupak za izručenje okrivljenih i osuđenih lica, 8) pruža međunarodnu pravnu pomoć u postupcima za krivična dela iz svoje nadležnosti, 9) izvršava krivične presude inostranih sudova; 10) odlučuje o sukobu nadležnosti osnovnih sudova sa svog područja, 11) obezbeđuje i pruža pomoć i podršku svedocima i oštećenima i vrši druge poslove određene zakonom.
Nadležnost Višeg suda u drugom stepenu u krivičnom postupku: odlučuje o žalbama na odluke osnovnih sudova: 1) o merama za obezbeđenje prisustva okrivljenog; 2) za krivična dela za koje je propisana novčana kazna i kazna zatvora do pet godina.
Nadležnost Apelacionog suda u krivičnom postupku: 1) odlučuje o žalbama na odluke viših sudova u krivičnim stvarima; 2) odlučuje o žalbama na odluke osnovnih sudova u krivičnom postupku, ako za odlučivanje o žalbi nije nadležan viši sud.
Nadležnost Vrhovnog kasacionog suda (v.infra)

Nadležnost u građanskoj oblasti

Nadležnost osnovnog suda u prvom stepenu u parničnom postupku: 1) sudi u građanskopravnim sporovima ako za pojedine od njih nije nadležan drugi sud i vodi izvršne i vanparnične postupke za koje nije nadležan neki drugi sud; 2) sudi u stambenim sporovima; 3) sudi u sporovima povodom zasnivanja, postojanja i prestanka radnog odnosa; 4) sudi o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa; 5) sudi o naknadi štete koju zaposleni pretrpi na radu ili u vezi sa radom; 6) sudi o sporovima povodom zadovoljavanja stambenih potreba na osnovu rada; 7) pruža građanima pravnu pomoć, 8) vrši poslove međunarodne pravne pomoći u građanskim stvarima.
Nadležnost Višeg suda u prvom stepenu u parničnom postupku: 1) sudi u građanskopravnim sporovima kad vrednost predmeta spora omogućuje izjavljivanje revizije; 2) sudi u sporovima o autorskim i srodnim pravima i zaštiti i upotrebi pronalazaka, industrijskog dizajna, modela, uzoraka, žigova, oznaka geografskog porekla, topografije integrisanih kola, odnosno topografije poluprovodničkih proizvoda i oplemenjivača biljnih sorti ako nije nadležan drugi sud; 3) sudi u sporovima o osporavanju ili utvrđivanju očinstva i materinstva; 4) sudi u sporovima za zaštitu od diskriminacije i zlostavljanja na radu; 5) sudi u sporovima o objavljivanju ispravke informacije i odgovora na informaciju zbog povrede zabrane govora mržnje, zaštite prava na privatni život, odnosno prava na lični zapis, propuštanja objavljivanja informacije i naknade štete u vezi sa objavljivanjem informacije; 6) sudi u sporovima povodom štrajka; 7) sudi povodom kolektivnih ugovora ako spor nije rešen pred arbitražom; 8) sudi povodom obaveznog socijalnog osiguranja ako nije nadležan drugi sud; 9) sudi povodom matične evidencije; 10) sudi povodom izbora i razrešenja organa pravnih lica ako nije nadležan drugi sud; 10) odlučuje o priznanju i izvršenju stranih sudskih odluka u građanskim stvarima i arbitražnih odluka ako nije nadležan drugi sud.
Nadležnost Višeg suda u drugom stepenu u parničnom postupku: 1) odlučuje o žalbama na rešenja u građanskopravnim sporovima osnovnih sudova; 2) odlučuje o žalbama na presude u sporovima male vrednosti; 3) odlučuje o žalbama u vanparničnim postupcima.
Nadležnost Apelacionog suda u parničnom postupku: 1) odlučuje o žalbama na odluke viših sudova u građanskim stvarima; 2) odlučuje o žalbama na presude osnovnih sudova u građanskopravnim sporovima, ako za odlučivanje o žalbi nije nadležan viši sud.
Nadležnost Vrhovnog kasacionog suda (v.infra)

Posebna parnična i dr.nadležnost privrednih sudova

Nadležnost privrednog suda u prvom stepenu: 1) u sporovima između domaćih i stranih privrednih društava, preduzeća, zadruga i preduzetnika i njihovih asocijacija (privredni subjekti); 2) u sporovima koji nastanu između privrednih subjekata i drugih pravnih lica u obavljanju delatnosti privrednih subjekata, kao i kad je u navedenim sporovima jedna od stranaka fizičko lice ako je sa strankom u odnosu materijalnog suparničarstva; 3) u sporovima o autorskim i srodnim pravima i zaštiti i upotrebi pronalazaka, industrijskog dizajna, modela, uzoraka, žigova, oznaka geografskog porekla, topografije integrisanih kola, odnosno topografije poluprovodničkih proizvoda i oplemenjivača biljnih sorti koji nastanu između subjekata iz tačke 1; 4) u sporovima povodom izvršenja i obezbeđenja iz nadležnosti privrednih sudova, a u sporovima povodom odluka izabranih sudova samo kad su donete u sporovima iz tačke 1; 5) u sporovima koji proizlaze iz primene Zakona o privrednim društvima ili primene drugih propisa o organizaciji i statusu privrednih subjekata, kao i u sporovima o primeni propisa o privatizaciji i hartijama od vrednosti; 6) u sporovima o stranim ulaganjima; 7) u sporovima o brodovima i vazduhoplovima, plovidbi na moru i unutrašnjim vodama i sporovima u kojima se primenjuju plovidbeno i vazduhoplovno pravo, izuzev sporova o prevozu putnika; 8) u sporovima o zaštiti firme; 9) u sporovima povodom upisa u sudski registar; 10) u sporovima povodom reorganizacije, sudske i dobrovoljne likvidacije i stečaja osim sporova za utvrđenje postojanja zasnivanja i prestanka radnog odnosa koji su pokrenuti pre otvaranja stečaja; 11) vodi postupak za upis u sudski registar pravnih lica i drugih subjekata, ako za to nije nadležan drugi organ; 12) vodi postupak stečaja i reorganizacije; određuje i sprovodi izvršenje na osnovu verodostojnih isprava kada se odnose na lica iz tačke 1; 13) određuje i sprovodi izvršenje i obezbeđenje odluka privrednih sudova, a odluka izabranih sudova samo kad su donete u sporovima iz tačke 1; 14) odlučuje o priznanju i izvršenju stranih sudskih i arbitražnih odluka donetih u sporovima iz tačka 1; 15) određuje i sprovodi izvršenje i obezbeđenje na brodovima i vazduhoplovima; 16) vodi vanparnične postupke koji proizlaze iz primene Zakona o privrednim društvima; 17) odlučuje o privrednim prestupima i s tim u vezi o prestanku zaštitne mere ili pravne posledice osude; 18) pruža međunarodnu pravnu pomoć za pitanja iz svoje nadležnosti i vrši i druge poslove određene zakonom.
Nadležnost Privrednog apelacionog suda: 1) odlučuje o žalbama na odluke privrednih sudova i drugih organa, u skladu sa zakonom; 2) odlučuje o sukobu nadležnosti i o prenošenju nadležnosti privrednih sudova; 3) utvrđuje pravne stavove radi jedinstvene primene zakona iz nadležnosti privrednih sudova.
Nadležnost Vrhovnog kasacionog suda (v.infra)

Nadležnost Vrhovnog kasacionog suda u krivičnim, građanskim i dr. stvarima

Nadležnost Vrhovnog kasacionog suda: 1) odlučuje o vanrednim pravnim sredstvima izjavljenim na odluke sudova Republike Srbije i u drugim stvarima određenim zakonom; 2) odlučuje o sukobu nadležnosti između sudova, ako za odlučivanje nije nadležan drugi sud, kao i o prenošenju nadležnosti sudova radi lakšeg vođenja postupka ili drugih važnih razloga; 3) obezbeđuje jedinstvenu sudsku primenu prava i jednakost stranaka u sudskim postupcima; 4) razmatra primenu zakona i drugih propisa i rad sudova; 5) imenuje sudije Ustavnog suda, 6) daje mišljenje o kandidatu za predsednika Vrhovnog kasacionog suda.

Nadležnost prekršajnih sudova

Nadležnost prekršajnog suda u prvom stepenu: 1) sudi u prekršajnim postupcima ako nije nadležan organ uprave, 2) pruža međunarodnu pravnu pomoć u okviru svoje nadležnosti i vrši druge poslove određene zakonom. Nadležnost Prekršajnog apelacionog suda: 1) odlučuje o žalbama na odluke prekršajnih sudova, 2) o žalbama na odluke koje u prekršajnom postupku donose organi uprave, 3) o sukobu i prenošenju mesne nadležnosti prekršajnih sudova i vrši druge poslove određene zakonom.

Nadležnost Upravnog suda

sudi u upravnim sporovima i pruža međunarodnu pravnu pomoć u okviru svoje nadležnosti

Rešavanje o sukobu i prenošenju nadležnosti

Viši sud odlučuje o sukobu nadležnosti osnovnih sudova sa svog područja i vrši druge poslove određene zakonom.
Apelacioni sud odlučuje o sukobu nadležnosti nižih sudova sa svog područja ako za odlučivanje nije nadležan viši sud, o prenošenju nadležnosti osnovnih i viših sudova kad su sprečeni ili ne mogu da postupaju u nekoj pravnoj stvari i vrši druge poslove određene zakonom.
Privredni apelacioni sud odlučuje o sukobu nadležnosti i o prenošenju nadležnosti privrednih sudova, utvrđuje pravne stavove radi jedinstvene primene zakona iz nadležnosti privrednih sudova i vrši druge poslove određene zakonom.
Vrhovni kasacioni sud odlučuje o sukobu nadležnosti između sudova, ako za odlučivanje nije nadležan drugi sud, kao i o prenošenju nadležnosti sudova radi lakšeg vođenja postupka ili drugih važnih razloga.

SPECIJALNA NADLEŽNOST SUDOVA

Nadležnost za krivična dela ratnih zločina

Zakonom o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine (2003-2009) organizovani su posebni državni organi za otkrivanje i gonjenje krivičnih dela ratnih zločina: Služba za otkrivanje ratnih zločina pri Ministarstvu za unutrašnje poslove i Tužilaštvo za ratne zločine.
Ustanovljena je i specijalna nadležnost sudova za ova krivična dela, tako što u prvom stepenu sudi Viši sud u Beogradu –Odeljenje za ratne zločine, za teritoriju Republike Srbije, a u drugom stepenu sudi Apelacioni sud u Beogradu – Odeljenje za ratne zločine. U Okružnom zatvoru u Beogradu obrazovana je Posebna pritvorska jedinica za izdržavanje pritvora određenog u krivičnom postupku za krivična dela ratnih zločina.
Specijalni sud za ratne zločine nadležan je da sudi za: 1) krivična dela protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom (čl.370-386 KZ), 2) teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava izvršena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1. januara 1991. godine koja su navedena u Statutu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju; kao i 3) krivična dela pomoći učiniocu navedenih krivičnih dela.

Nadležnost za krivična dela organizovanog kriminala

Zakonom o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih posebno teških krivičnih dela (2002-2013) organizovani su posebni državni organi za otkrivanje i gonjenje dela organizovanog kriminala: Služba za suzbijanje organizovanog kriminala pri Ministarstvu za unutrašnje poslove i Tužilaštvo za organizovani kriminal.
Ustanovljena je i specijalna nadležnost sudova za krivična dela organizovanog kriminala, tako što u prvom stepenu sudi Viši sud u Beogradu – Posebno odeljenje, za teritoriju Republike Srbije, a u drugom stepenu sudi Apelacioni sud u Beogradu – Posebno odeljenje. U Okružnom zatvoru u Beogradu obrazovana je Posebna pritvorska jedinica za izdržavanje pritvora za krivična dela organizovanog kriminala.
Specijalni sud za organizovani kriminal nadležan je da sudi za: 1) krivična dela organizovanog kriminala (teška dela učinjenja u kriminalnoj grupi tri i više lica), 2) krivična dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije, 3) krivična dela protiv službene dužnosti lica na javnim funkcijama, 4) krivična dela zloupotreba službenog položaja kada vrednost pribavljene imovinske koristi prelazi iznos od 200.000.000 dinara, 5) krivična dela međunarodnog terorizma i krivična dela finansiranja terorizma, kao i 6) krivična dela protiv državnih organa i krivična dela protiv pravosuđa izvršena u vezi sa navedenim krivičnim delima.

Nadležnost za krivična dela visokotehnološkog kriminala

Zakonom o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala (2005-2009) organizovani su posebni državni organi za otkrivanje i gonjenje krivičnih dela kriminala vezanih za računare i računarske mreže: Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala pri Ministarstvu za unutrašnje poslove i posebno Odeljenje Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kojim rukovodi Posebni tužilac, za teritoriju cele Republike
Ustanovljena je i specijalna nadležnost sudova za krivična dela visokotehnološkog kriminala, tako što u prvom stepenu za ta dela sudi Viši sud u Beogradu – posebno Odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, za teritoriju Republike Srbije, a u drugom stepenu sudi Apelacioni sud u Beogradu – Posebno odeljenje.
Specijalni sud za visokotehnološki kriminal nadležan je da sudi za: 1) krivična dela protiv bezbednosti računarskih podataka određena Krivičnim zakonikom; 2) krivična dela protiv intelektualne svojine, imovine, privrede i pravnog saobraćaja, kod kojih se kao objekat ili sredstvo izvršenja krivičnih dela javljaju računari, računarski sistemi, računarske mreže i računarski podaci, kao i njihovi proizvodi u materijalnom ili elektronskom obliku, ako broj primeraka autorskih dela prelazi 2000 ili nastala materijalna šteta prelazi iznos od 1.000.000 dinara; 3) krivična dela protiv sloboda i prava čoveka i građanina, polne slobode, javnog reda i mira i ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije, koja se zbog načina izvršenja ili upotrebljenih sredstava mogu smatrati krivičnim delima visokotehnološkog kriminala.

MREŽA ORGANA PRAVOSUĐA U REPUBLICI SRBIJI:

  • Vrhovni kasacioni sud je najviši sud u Republici Srbiji i sedište mu je u Beogradu
  • Upravni sud ima sedište u Beogradu, i tri posebna odeljenja: u Kragujevcu, Nišu I Novom Sadu
  • sudovi opšte nadležnosti: 66 osnovnih sudova, 25 viših sudova i 4 apelaciona suda (u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu)
  • prekršajni sudovi: 44 prekršajna suda i Prekršajni apelacioni sud u Beogradu, sa Odeljenjima u Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu
  • privredni sudovi: 16 privrednih sudova i Privredni apelacioni sud u Beogradu
  • javna tužilaštva: 58 osnovnih javnih tužilaštava, 25 viših javnih tužilaštava, 4 apelaciona javna tužilaštva (u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu) i Republičko javno tužilaštvo
  • javna pravobranilaštva – Republički javni pravobranilac i javni pravobranioci u Pokrajini, gradu i opštini
  • javni beležnici – po jedan na svakih 25.000 stanovnika
  • advokati organizovani u Advokatsku komoru Srbije i Advokatsku komoru Vojvodine