Pravosuđe u Bosni i Hercegovini

Pravosuđe u BiH je uređeno propisima federalnih jedinica: Republike Srpske i Federacije BiH. Na nivou države Bosne i Hercegovine ustanovljen je Sud Bosne i Hercegovine, uređen Zakonom o sudu Bosne i Hercegovine - „Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br. 29/00, 16/02), koji je stupio na snagu 8.12.2000. godine, sa docnijim izmjenama i dopunama Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br. 24/02, 3/03, 37/03, 42/03, 4/04, 9/04, 35/04, 61/04)

Da bi se osiguralo efikasno ostvarivanje nadležnosti države Bosne i Hercegovine i poštovanje ljudskih prava i vladavine zakona na njenoj teritoriji, osniva se Sud Bosne i Hercegovine. Sjedište Suda je u Sarajevu

NADLEŽNOST SUDA BOSNE I HERCEGOVINE

Krivična nadležnost

 1. Sud je nadležan za krivična djela utvrđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine i drugim zakonima Bosne i Hercegovine
 2. Sud je dalje nadležan za krivična djela utvrđena zakonima Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine kada ta krivična djela:
  • ugrožavaju suverenitet, teritorijalni integritet, političku nezavisnost, nacionalnu sigurnost i međunarodni subjektivitet Bosne i Hercegovine;
  • mogu imati ozbiljne reperkusije ili štetne posljedice na privredu Bosne i Hercegovine, ili mogu izazvati druge štetne posljedice za Bosnu i Hercegovinu ili mogu izazvati ozbiljnu ekonomsku štetu ili druge štetne posljedice izvan teritorije datog entiteta ili Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.
 3. U nadležnosti Suda je takođe da:
  • zauzima konačan i pravno obavezujući stav vezan za provođenje zakona Bosne i Hercegovine i međunarodnih ugovora na zahtjev bilo kojeg suda entiteta ili bilo kojeg suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine kojem je povjereno provođenje zakona Bosne i Hercegovine;
  • Sud je takođe nadležan za donošenje praktičnih uputstava za primjenu krivičnog materijalnog prava Bosne i Hercegovine iz nadležnosti Suda u vezi s krivičnim djelima genocida, zločina protiv čovječnosti, ratnih zločina i kršenja zakona i običaja rata, te pojedinačnom krivičnom odgovornošću vezano za ova djela, po službenoj dužnosti ili na zahtjev bilo kojeg entitetskog suda ili suda Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine.
  • odlučuje o pitanjima koja se tiču provođenja međunarodnih i međuentitetskih krivičnih propisa, uključujući i odnose sa Interpolom i drugim međunarodnim policijskim organima, kao što su transfer osuđene osobe, izručenje i predaja osoba, koji se zahtijevaju od bilo kojeg organa na području Bosne i Hercegovine od strane druge države, odnosno međunarodnog suda ili tribunala;
  • rješava sukob nadležnosti između sudova entiteta, između sudova entiteta i Suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, te između Suda Bosne i Hercegovine i bilo kojeg drugog suda;
  • odlučuje o ponavljanju krivičnog postupka za krivična djela predviđena zakonima države Bosne i Hercegovine.
Upravna nadležnost
 1. Sud je nadležan da odlučuje po tužbama protiv konačnih upravnih akata, odnosno kada se radi o upravnoj šutnji, institucija Bosne i Hercegovine i njenih tijela, javnih agencija, javnih korporacija, institucija Distrikta Brčko i drugih organizacija utvrđenih zakonom države Bosne i Hercegovine, donesenih u vršenju javnih ovlaštenja.
 2. Sud je naročito nadležan da:
  • ocjenjuje zakonitost pojedinačnih i općih izvršnih upravnih akata donesenih na osnovu državnog zakona, pri vršenju javnih funkcija organa vlasti Bosne i Hercegovine iz stava 1. ovog člana, za koje zakonom nije predviđeno sudsko ispitivanje;
  • rješava imovinske sporove između države i entiteta, između države i Distrikta Brčko, između entiteta, između entiteta i Distrikta Brčko i između institucija Bosne i Hercegovine koje su povezane sa vršenjem javnih ovlaštenja;
  • rješava sukob nadležnosti između sudova iz entiteta, i sudova entiteta i sudova Distrikta Brčko, te između Suda Bosne i Hercegovine i bilo kojeg drugog suda;
  • odlučuje o ponavljanju postupka u sporovima iz stava 1. i tačaka a) i b) ovog stava.

Apelaciona nadležnost

 1. Sud je nadležan da odlučuje po:
  • žalbama protiv presuda ili odluka koje donese Krivično odjeljenje ovog Suda;
  • žalbama protiv presuda ili odluka koje donese Upravno odjeljenje ovog Suda;
  • vanrednim pravnim lijekovima protiv pravosnažnih odluka koje su donijela odjeljenja Suda, osim zahtjeva za ponavljanje postupka.
 2. Sud je takođe nadležan i za:
  • rješavanje po prigovorima koji se odnose na kršenje izbornog zakona i dodatnih propisa i uputstava koje donosi Stalna izborna komisija;
  • rješavanje u svim drugim predmetima kada je to predviđeno zakonom Bosne i Hercegovine.

ORGANIZACIJA SUDA

Organizacija Suda

 1. Sud ima opću sjednicu i tri odjeljenja.
 2. Sudska odjeljenja su:
  • krivično odjeljenje;
  • upravno odjeljenje;
  • apelaciono odjeljenje (uključujudi nadležnost po žalbi u postupku provođenja izbora).

Sudska odjeljenja

 • Upravno odjeljenje se sastoji od najmanje pet sudija.
 • Krivično odjeljenje se sastoji od najmanje deset sudija.
 • Apelaciono odjeljenje se sastoji od najmanje deset sudija.
 • Odjeljenja sude u vijećima sastavljenim od po troje sudija.
 • Od sudije iz drugog odjeljenja može se tražiti da sudi u Apelacionom odjeljenju.