Osnivanje, organizacija i nadležnost sudova u Republici Crnoj Gori

ZAKON O SUDOVIMA

"Službeni list RCG", br. 5/2002, 49/2004 i Sluţbeni list CG", br. 22/2008

Sudovi su:

 1. osnovni sud;
 2. viši sud;
 3. privredni sud;
 4. Apelacioni sud Crne Gore ;
 5. Upravni sud Crne Gore ;
 6. Vrhovni sud Crne Gore ;

Viši sudovi su:

 1. Viši sud u Bijelom Polju - za područja osnovnih sudova u: Bijelom Polju, Beranama, Žabljaku, Kolašinu, Plavu, Pljevljima i Rožajama i
 2. Viši sud u Podgorici - za područja osnovnih sudova u: Podgorici, Baru, Danilovgradu, Kotoru, Nikšiću, Ulcinju, Herceg-Novom i Cetinju.

Osnovni sudovi su:

 1. Osnovni sud u Baru - za teritoriju opštine Bar;
 2. Osnovni sud u Beranama - za teritoriju opština Berane i Andrijevica;
 3. Osnovni sud u Bijelom Polju - za teritoriju opština Bijelo Polje i Mojkovac;
 4. Osnovni sud u Danilovgradu - za teritoriju opštine Danilovgrad;
 5. Osnovni sud u Ţabljaku - za teritoriju opština Žabljak i Šavnik;
 6. Osnovni sud u Kolašinu - za teritoriju opštine Kolašin;
 7. Osnovni sud u Kotoru - za teritoriju opština Kotor, Budva i Tivat;
 8. Osnovni sud u Nikšiću - za teritoriju opština Nikšić i Plužine;
 9. Osnovni sud u Plavu - za teritoriju opštine Plav;
 10. Osnovni sud u Pljevljima - za teritoriju opštine Pljevlja;
 11. Osnovni sud u Podgorici - za teritoriju Glavnog grada Podgorice;
 12. Osnovni sud u Roţajama - za teritoriju opštine Rožaje;
 13. Osnovni sud u Ulcinju - za teritoriju opštine Ulcinj;
 14. Osnovni sud u Herceg Novom - za teritoriju opštine Herceg Novi;
 15. Osnovni sud u Cetinju - za teritoriju Prestonice Cetinje.