Pravosuđe u Republici Srpskoj

S U D O V I

ZAKON O SUDOVIMA

(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 111/2004, 109/2005, 37/2006)

Osnovni sudovi osnivaju se za područje jedne ili više opština.

Okružni sudovi osnivaju se za područje dva ili više osnovnih sudova.

Vrhovni sud je najviši sud u Republici Srpskoj. Sjedište Vrhovnog suda je u Banjoj Luci.

Osnovni sudovi su:

 1. Osnovni sud u Banjoj Luci za područje opština Banja Luka i Laktaši;
 2. Osnovni sud u Bijeljini za područje opština Bijeljina, Ugljevik i Lopare. Osnovni sud u Bijeljini ima odjeljenje van sjedišta suda u Loparama za područje opštine Lopare;
 3. Osnovni sud u Višegradu za područje opština Višegrad, Rudo, Rogatica i Ustiprača. Osnovni sud u Višegradu ima odjeljenje van sjedišta suda u Rogatici za područje opštine Rogatica;
 4. Osnovni sud u Vlasenici za područje opština Vlasenica, Šekovići, Han Pijesak i Milići;
 5. Osnovni sud Gradišci za područje opština Gradiška i Srbac. Osnovni sud u Gradišci ima odjeljenje van sjedišta suda u Srpcu za područje opštine Srbac;
 6. Osnovni sud u Derventi za područje opština Derventa i Bosanski Brod. Osnovni sud u Derventi ima odjeljenje van sjedišta suda u Bosanskom Brodu za područje opštine Bosanski Brod;
 7. Osnovni sud u Doboju za područje opština Doboj i Petrovo;
 8. Osnovni sud u Zvorniku za područje opština Zvornik i Osmaci;
 9. Osnovni sud u Kotor Varoši za područje opština Kotor Varoš, Čelinac i Kneţevo. Osnovni sud u Kotor Varoši ima odjeljenje van sjedišta suda u Kneževu za područje opštine Kneževo;
 10. Osnovni sud u Modriči za područje opština Modriča, Vukosavlje, Šamac, Pelagićevo i Donji Žabari. Osnovni sud u Modriči ima odjeljenje van sjedišta suda u Šamcu za područje opštine Šamac, Pelagićevo i Donji Žabari;
 11. Osnovni sud u Mrkonjić Gradu za područje opština Mrkonjić Grad, Šipovo, Jezero, Istočni Drvar, Drinić, Kupres u Republici Srpskoj i Ribnik;
 12. Osnovni sud u Novom Gradu za područje opština Novi Grad, Kostajnica i Krupa na Uni;
 13. Osnovni sud u Prijedoru za područje opština Prijedor, Oštra Luka i Kozarska Dubica. Osnovni sud u Prijedoru ima odjeljenje van sjedišta suda u Kozarskoj Dubici za područje opštine Kozarska Dubica;
 14. Osnovni sud u Prnjavoru za područje opštine Prnjavor;
 15. Osnovni sud u Sokocu za područje opština Sokolac, Istočni Stari Grad, Pale, Lukavica, Kasindol i Trnovo. Osnovni sud u Sokocu ima odjeljenje van sjedišta suda u Istočnom Sarajevu za područje opština Istočno Sarajevo, Kasindol i Trnovo;
 16. Osnovni sud u Tesliću za područje opštine Teslić;
 17. Osnovni sud u Trebinju za područje opština Trebinje, Ljubinje, Berkovići, Bileća, Istočni Mostar, Nevesinje i Gacko. Osnovni sud u Trebinju ima odjeljenje van sjedišta suda u Nevesinju za područja opština Nevesinje, Gacko i Istočni Mostar;
 18. Osnovni sud u Foči za područje opština Foča, Kalinovik i Čajniče;
 19. Osnovni sud u Srebrenici za područje opština Srebrenica i Bratunac.

Osnovni sudovi s privrednim odjeljenjima

U privrednim predmetima, osnovni sudovi u kojima se osnivaju privredna odjeljenja mjesno su nadležni za cijelo područje koje je u nadležnosti odgovarajućeg okružnog suda.

Privredna odjeljenja osnivaju se u Osnovnim sudovima u Banjoj Luci, Bijeljini, Doboju, Trebinju i Sokocu.

Osnovni sudovi koji vrše poslove upisa u registar

Poslove upisa u registre pravnih lica ili samostalnih preduzetnika za koje je zakonom predviđeno da ih vrše sudovi, vrše Osnovni sudovi u Banjoj Luci, Bijeljini, Doboju, Trebinju i Sokocu, za cijelo područje koje je u nadležnosti odgovarajućeg okružnog suda.

Osnovni sudovi koji odlučuju o prekršajima iz oblasti poreza i carina

U prekršajnim predmetima iz oblasti poreza i carina mjesno su nadležna prekršajna odjeljenja osnovnih sudova iz člana 24. ovog zakona, za cijelo područje u nadležnosti odgovarajućeg okružnog suda.

Okružni sudovi su:

 1. Okružni sud u Banjoj Luci za područje Osnovnih sudova u Banjoj Luci, Gradišci, Kotor Varoši, Prijedoru, Prnjavoru, Novom Gradu i Mrkonjić Gradu;
 2. Okružni sud u Bijeljini za područje Osnovnih sudova u Bijeljini, Zvorniku i Srebrenici;
 3. Okružni sud u Doboju za područje Osnovnih sudova u Doboju, Derventi, Modriči i Tesliću;
 4. Okružni sud u Trebinju za područje Osnovnih sudova u Trebinju i Foči; i
 5. Okružni sud u Istočnom Sarajevu za područje Osnovnih sudova u Sokocu, Višegradu i Vlasenici.

JAVNA TUŽILAŠTVA

Tužilačka organizacija u Republici Srpskoj ustrojena je Zakonom o javnom tužilaštvu, koji je doneo Visoki predstavnik za BiH 21.avgusta 2002.godine.
Republičko tužilaštvo osnovano je za teritoriju Republike Srpske, Okružno javno tužilaštvo za područje Okružnog suda i Osnovno javno tužilaštvo za područje Osnovnog suda.

NOTARI

Zakon o notarima - Sluţbeni glasnik Rep.Srpske: 86/ 2004

Služba notara je javna služba koju obavljaju notari, koji su samostalni i nezavisni nosioci te službe.

Zadatak notara je da vrši obradu, ovjeravanje i potvrđivanje javnih isprava, te vrši druge poslove u skladu sa ovim zakonom.

Za notara može biti imenovano samo lice koje kumulativno ispunjava sljedeće uslove:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. da ima poslovnu sposobnost i ispunjava opšte zdravstvene uslove,
 3. da je diplomiralo na pravnom fakultetu u Bosni i Hercegovini ili prije 06.04.1992. godine na pravnom fakultetu u bivšoj Jugoslaviji. Ukoliko je diploma stečena na pravnom fakultetu u nekoj drugoj državi, ovaj uslov se stiče nakon nostrifikacije diplome od nadležnog organa,
 4. da je položilo pravosudni ispit u Bosni i Hercegovini ili prije 06.04.1992. godine u bivšoj Jugoslaviji. Ukoliko je pravosudni ispit položen u nekoj drugoj drţavi, ovaj uslov se stiče nakon priznavanja tog ispita od strane ministarstva,
 5. da nije osuđivano na kaznu zatvora za krivična djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava, protiv službene ili druge dužnosti ili za drugo krivično djelo izvršeno s umišljajem, koje u vrijeme imenovanja još nije brisano iz kaznene evidencije koju vodi nadležni organ i
 6. da ima položen notarski ispit.

ADVOKATURA

Zakon o advokaturi Republike Srpske (1992)