Krivični sud za zločine u Ruandi

Krivični sud za Ruandu osnovan je Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija broj 955 od 8. novembra 1994. godine. Sedište ovog ad hoc suda je u gradu Aruši, u Tanzaniji.

Sud je nadležan za suđenje ratnih zločina, genocida i krivičnih dela protiv humanosti, usled povreda Ženevskih konvencija u građanskom ratu na teritoriji Ruande i na teritorijama obližnjih država.

Bazični pravni dokumenti ovog suda su Statut i Pravila postupka i dokazivanja, kao i drugi propisi. Broj optuženika u ovom sudu (80) je skoro upola manji nego u Haškom tribunalu za bivšu SFR Jugoslaviju