Međunarodni sud pravde u Hagu

Međunarodni sud pravde u Hagu je glavni sudski organ Ujedinjenih nacija, u čiju nadležnost spada rešavanje sporova između država i davanje savetodavnih mišljenja o pravnim pitanjima.

Sudski kolegijum ovog suda broji 15 sudija, sa mandatom od 10 godina. Sud sudi na bazi pristanka stranaka (država) u sporu i, pored primene pravila međunarodnog prava, spor može rešavati i po osnovu pravičnosti (ex aequo et bono).