Intelektualna svojina

 • Autorsko i srodna prava

 • Svetska (univerzalna) konvencija o autorskom pravu od 24. jula 1971.
 • Bernska konvencija za zaštitu književnih i umetničkih dela od 9. septembra 1886., novelirana u Parizu 4. maja 1896., u Berlinu 13. novembra 1908., u Bernu 20. marta 1914., u Rimu 2. juna 1928., u Brislu 26. juna 1948., u Štokholmu 14. jula 1967. i u Parizu 24. jula 1971.
 • WIPO Ugovor o autorskom pravu od 20.decembra 1996
 • Konvencija o osnivanju Svetske organizacije za intelektualnu svojinu od 14. jula 1967., sa amandmanima iz 1979. i 1980.
 • Konvencija o zaštiti proizvodjača fonograma od nedozvoljenog umnožavanja njihovihfonograma (Ženevska konvencija) od 29. oktobra 1971.
 • Medjunarodna konvencija o zaštiti umetnika izvodjača, proizvodjača fonograma i radio difuznih organizacija (Rimska konvencija) od 26. oktobra 1961.
 • WIPO Ugovor o interpretacijama i fonogramima od 2o.decembra 1996.
 • Ugovor o medjunarodnoj registraciji audiovizuelnih dela (Ženevski sporazum) od 18. aprila 1989.
 • Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine (TRIPS sporazum) od 15.aprila 1994.
 • Direktiva Saveta Evropske zajednice o pravnoj zaštiti kompjuterskih programa od 4. maja 1991.
 • Industrijska svojina

 • Pariska konvencija za zaštitu industrijske svojine od 20. marta 1883., revidirana: u Brislu 14. decembra 1990., u Vašingtonu 2. juna 1911., u Hagu 6. novembra 1925., u Londonu 2. juna 1934., u Lisabonu 31. oktobra 1958. i u Štokholmu 14. jula 1967.
 • Ugovor o intelektualnoj svojini u vezi sa integralnim kolima od 26. maja 1989.

 • Patenti

 • Konvencija o evropskom patentu od 5. oktobra 1973.
 • Ugovor o saradnji u oblasti patenata od 19. juna 1970.
 • Strazburški sporazum o medjunarodnoj klasifikaciji patenata od 24. marta 1971.
 • Ugovor o patentnom pravu od 1. juna 2000.
 • Sporazum između Savezne vlade SRJ i Evropske patentne organizacije o saradnji u oblasti patenata (Sporazum o saradnji i proširenju) sa Abeksom SL MU 14/2004---3
 • Budimpeštanski sporazum o medjunarodnom priznavanju depozita mikroorganizama radi postupka patentiranja od 28. aprila 1977., sa dopunom iz 1980.
 • Konvencija o izumima vezanim za rad Ureda za istraživanje i opite Medjunarodne unije železnica od 1. maja 1958.

 • Žigovi

 • Ugovor o žigovnom pravu od 27. oktobra 1994. 4/1998
 • Madridski aranžman o medjunarodnom registrovanju žigova od 14. aprila 1891., revidiran: u Brislu 14. decembra 1900., u Vašingtonu 2. juna 1911., u Hagu 6. novembra 1925., u Londonu 2. juna 1934., u Nici 15. juna 1957. i u Štokholmu 14. jula 1967.
 • Protokol koji se odnosi na Madridski aranžman o medjunarodnom registrovanju žigova od 27. juna 1989.
 • Privremeni pravilnik od 15. decembra 1966. za izvršenje Madridskog aranžmana o medjunarodnom registrovanju fabričkih ili trgovačkih žigova.
 • Ničanski aranžman o medjunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registrovanja žigova od 15. juna 1957., revidiran 14. jula 1967.
 • Najrobijski ugovor o zaštiti olimpijskog simbola od 26.septembra 1981.- 1/1999
 • Bečki sporazum o ustanovljenju međunarodne klasifikacije figurativnih elemenata žigova od 12. juna 1973., sa novelom od 1. oktobra 1985.

 • Industrijski uzorci i modeli

 • Lokarnski aranžman o ustanovljenju medjunarodne klasifikacije za industrijske uzorke i modele od 8. oktobra 1968.
 • Haški sporazum o medjunarodnom prijavljivanju industrijskih uzoraka i modela (Haški dokument) od 28. novembra 1960. sa dopunskim aktom od 14. jula 1967.

 • Oznake porekla

 • Lisabonski aranžman o zaštiti oznaka porekla i o njihovom medjunarodnom registrovanju od 31. oktobra 1958. revidiran 1967. i 1979. 6/1998
 • Madridski sporazum o suzbijanju lažnih oznaka porekla na proizvodima od 14.aprila 1891.- 1/1999