Zdravlje

 • Opšti dokumenti

 • Međunarodni zdravstveni pravilnik od 25. jula 1969.
 • Ustav Svetske zdravstvene organizacije (WHO) od 22.jula 1946, sa izmenama i dopunama iz 1959, 1965. I 1967.
 • Statut Medjunarodnog centra za genetski inženjering i biotehnologiju od 13. septembra 1983.
 • Sporazum o osnivanju Evropske konferencije za molekularnu biologiju od 13. februara 1969.
 • Lekovi i narkotici

 • Jedinstvena konvencija o opojnim drogama od 30. marta 1961.
 • Protokol o izmenama i dopunama Jedinstvene konvencije o opojnim drogama iz 1961., od 25. maja 1972.
 • Konvencija o psihotropnim supstancama od 21. februara 1971.
 • Konvencija za ograničenje proizvodnje i regulisanje raspodele opojnih droga sačinjena u Ženevi 13. jula 1931. i Protokol kojim se stavljaju pod medjunarodnu kontrolu droge koje nisu obuhvaćene Konvencijom od 13. jula 1931., izmenjene Protokolom potpisanim u Lejk Saksesu 11. decembra 1946., doneti u Parizu 19. novembra 1948.
 • Konvencija Ujedinjenih nacija protiv nezakonitog prometa opojnih droga i psihotropnih supstanci od 20. decembra 1988.
 • Sporazum o protivzakonitoj pomorskoj trgovini u vezi primene člana 17. Konvencije Ujedinjenih nacija protiv nezakonitog prometa opojnih droga i psihotropnih supstanci od 31. januara 1995.
 • Medicina rada i zaštita na radu

 • Konvencija o službama medicine rada od 26. juna 1985. (MOR-K-161).
 • Preporuka o službama medicine rada od 26. juna 1985. (MOR-P-171).
 • Konvencija o zaštiti na radu, zdravstvenoj zaštiti i radnoj sredini od 22. juna 1981. (MOR-K-155).
 • Preporuka koja se odnosi na zaštitu zdravlja radnika na radnom mestu od 25. juna 1953. (MOR-P-97).
 • Konvencija o zaštiti od opasnosti trovanja benzolom od 23. juna 1971. (MOR-K-136).
 • Konvencija o bezbednosti prilikom korišćenja azbesta od 24. juna 1986. (MOR- K-162).
 • Preporuka o bezbednosti prilikom korišćenja azbesta od 24. juna 1986. (MOR-P-172).
 • Konvencija o sprečavanju i kontroli profesionalnih rizika prouzrokovanih kancerogenim supstancama i agensima od 24. juna 1974. (MOR-K-139).
 • Konvencija o upotrebi olovnog belila u bojadisanju od 25. oktobra 1921. (MOR- K-13).
 • Konvencija o zaštiti mašina od 25. juna 1963. (MOR-K-119).
 • Konvencija koja se odnosi na inspekciju rada u industriji i trgovini od 11. jula 1947. (MOR-K-81).
 • Konvencija o inspekciji rada u poljoprivredi od 25. juna 1969. (MOR-K-129).