Ekologija

 • Opšti dokumenti

 • Konvencija o biološkoj raznovrsnosti od 22. maja 1992.
 • Rio deklaracija o životnoj sredini i razvoju od 14.juna 1992.
 • Konvencija o prekograničnim efektima industrijskih nesreća od 17. marta 1992.
 • Konvencija o proceni ugroženosti čovekove sredine u slučaju prekograničnog zagađenja od 25.februara 1991.
 • Protokol Energetske povelje o energetskom delovanju i odgovarajućim problemima životne okoline Lisabon, 17. decembar 1994.
 • Evropska konvencija o životnom prostoru od 20. oktobra 2000.
 • Zaštita vazduha i atmosfere

 • Bazelska konvencija o kontroli prekograničnog kretanja opasnih otpadaka i o njihovoj eliminaciji od 22. marta 1989.
 • Konvencija o prekograničnom zagadjivanju vazduha na velikim udaljenostima od 13. novembra 1979, sa Protokolom od 28.septembra 1984.
 • Protokol uz Konvenciju o prekograničnom zagadjivanju vazduha na velikim udaljenostima iz 1979. godine o daljnjem smanjenju emisija sumpora, Oslo, 14. jun 1994.
 • Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača od 22. marta 1985.
 • Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač od 16.septembra 1987
 • Montrealski protokol o supstancama koje oštečuju ozonski omotač, dopuna, London, 29. jun 1990
 • Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač, izmena , Kopenhagen, 25. novembar 1992.
 • Montrealski protokol, izmena, Montreal, 17. septembar 1997.
 • Okvirna konvencija Ujedinjenih nacija o promeni klime od 9. maja 1992.
 • Kjoto protokol uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promeni klime,1997
 • Zaštita mora, jezera i ostalih voda

 • Konvencija o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera, Helsinki 17.marta 1992.
 • Konvencija o pravu korišćenja međunarodnih vodotokova u neplovidbene svrhe od 21.maja 1997.
 • Međunarodna konvencija za sprečavanje zagadjivanja mora uljem od 12. maja 1954, sa izmenama i dopunama od 21.oktobra 1969. i 15.oktobra 1971.
 • Međunarodna konvencija o sprečavanju zagadjivanja mora sa brodova od 2.novembra 1973., sa Protokolom o izmenama i dopunama te konvencije, od 17. februara 1978.
 • Konvencija o sprečavanju zagadjivanja mora putem izbacivanja otpadaka od 29. decembra 1972.
 • Međunarodna konvencija o intervenciji na otvorenom moru za slučaj nesreće koja prouzrokuje ili može da prouzrokuje zagadjivanje naftom od 29. novembra 1969.
 • Konvencija o zaštiti Sredozemnog mora od zagadjivanja od 16. februara 1976.
 • Izmene konvencije o zaštiti Sredozemnog mora od zagađivanja, , Barselona 9. i 10. jun 1995
 • Protokol o sprečavanju zagadjivanja Sredozemnog mora usled potapanja otpadnih i drugih materija sa brodova i aviona od 16. februara 1976.
 • Protokol o saradnji u borbi protiv zagadjivanja Sredozemnog mora naftom i drugim štetnim materijama u slučaju udesa od 16. februara 1976.
 • Protokol o zaštiti Sredozemnog mora od zagadjenja sa kopna, sa aneksima I, II i III od 17. maja 1980.
 • Protokol o posebno zaštićenim područjima Sredozemnog mora 3.aprila 1982.
 • Međunarodna konvencija o pripravnosti, akciji i saradnji za slučaj zagađenja uljem , London 30. novembra 1990.
 • Sporazum o zaštiti voda reke Tise i njenih pritoka od zagađenja od 26. maja 1986.
 • Zaštita zemljišta

 • Konvencija Ujedinjenih nacija o borbi protiv nadiranja pustinje u zemljama teško pogodjenim sušom i/ili opustošenjem, posebno u Africi od 14.oktobra 1994.
 • Pravosudna zaštita životne sredine

 • Konvencija Saveta Evrope o krivičnopravnoj zaštiti životne sredine od 4. novembra 1998.
 • Konvencija o pristupu informacijama, učešću javnosti u donošenju odluka i pristupu pravosudju u stvarima zaštite životne sredine od 25.juna 1998.