Flora i fauna

 • Zaštita flore

 • Međunarodna konvencija o zaštiti bilja, sastavljena u Rimu 6. decembra 1951. i izmenjena rezolucijom od strane FAO konferencije 17. novembra 1997.,
 • Međunarodna konvencija za zaštitu novih biljnih sorti od 2. decembra 1961, tekst izmenjen u Ženevi 10. novembra 1972., 23. oktobra 1978. i 19. marta 1991
 • Zaštita faune

 • Konvencija o biološkoj raznovrsnosti
 • Konvencija o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja (Bonska konvencija) od 23. juna 1979.
 • Sporazum o zaštiti afričko-evroazijskih migratornih ptica močvarica (AEWA) od 15. avgusta 1996.
 • Sporazum o zaštiti šišmiša u Evropi (EUROBATS) od 4. decembra 1991. godine
 • Sporazum o zaštiti kitova (cetacea) u Crnom moru, Sredozemnom moru i susednom atlantskom području (accobams) Monako od 24. novembra 1996.
 • Konvencija o zaštiti evropskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencija) od 19. septembra 1979
 • Konvencija o medjunarodnom prometu ugroženih vrsta divlje flore i faune (CITES), Vašington, 3. mart 1973.
 • Evropska konvencija za zaštitu životinja koje se uzgajaju na poljoprivrednim gazdinstvima od 10. marta 1976.
 • Evropska konvencija o zaštiti životinja u medjunarodnom prevozu od 13. decembra 1968.
 • Evropska konvencija za zaštitu životinja za klanje od 10. maja 1979.
 • Međunarodna konvencija za borbu protiv stočnih zaraznih bolesti od 20.februara l935.
 • Međunarodna konvencija za zaštitu ptica od 18.oktobra 1950.
 • Konvencija o močvarama koje su od medjunarodnog značaja naročito kao staništa ptica močvarica od 2. februara 1971.