Kazneno pravo

 • Organizovani kriminal

 • Konvencija Ujedinjenih nacija protiv transnacionalnog organizovanog kriminala od 15. decembra 2000.
 • Protokol za prevenciju, suzbijanje i kažnjavanje trgovine ljudskim bićima, naročito ženama i decom od 15. decembra 2000.
 • Protokol protiv krijumčarenja migranata kopnom, morem i vazduhom, 15. decembra 2000.
 • Protokol protiv nedozvoljene proizvodnje i trgovine vatrenim oružjem, njihovim delovima, komponentama i municijom od 31. maja 2001.
 • Rezolucija EU o zaštiti svedoka u borbi protiv međunarodnog organizovanog kriminala od 15. novembra 1995.
 • Terorizam

 • Evropska konvencija o suzbijanju terorizma od 27.januara 1977.
 • Evropska konvencija o kontroli pribavljanja i držanja individualnog vatrenog oružja od 28. juna 1978.
 • Medjunarodna konvencija protiv uzimanja talaca od 17.decembra 1979.
 • Konvencija o obeležavanju plastičnog eksploziva u cilju njegovog otkrivanja od 1. marta 1991
 • Konvencija o formiranju Službe Evropske policije (Konvencija EUROPOL) od 26.jula 1995.
 • Medjunarodna konvencija o sprečavanju terorističkih napada bombama od 15.decembra 1997.
 • Međunarodna konvencija o suzbijanju finansiranja terorizma od 9. decembra 1999.
 • Deklaracija iz Gomere o borbi protiv terorizma od 14. oktobra 1995.
 • Zajednički stav Saveta EU od 27. decembra 2001.g. o suzbijanju terorizma
 • Zajednički stav Saveta EU od 27. decembra 2001.g. o primeni posebnih mera protiv terorizma
 • Konvencija o suzbijanju nezakonitih akata uperenih protiv bezbednosti pomorske plovidbe, Rim, 10. mart 1988.
 • Protokol za suzbijanje nezakonitih akata protiv bezbednosti fiksnih platformi u kontinentalnom moru od 10. marta 1988.
 • Konvencija o krivičnim delima i nekim drugim aktima izvršenim u vazduhoplovima od 14. septembra 1963.,Tokio,
 • Konvencija o suzbijanju nezakonite otmice vazduhoplova od 16. decembra 1970.,Hag,
 • Konvencija o suzbijanju nezakonitih akata uperenih protiv bezbednosti civilnog vazduhoplovstva od 23. septembra 1971.,Montreal,
 • Protokol o suzbijanju nezakonitih akata na aerodromima koji služe međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu, kojim se dopunjuje Konvencija o suzbijanju nezakonitih akata uperenih protiv bezbednosti civilnog vazduhoplovstva, od 24. februara 1988.
 • Medjunarodna konvencija protiv angažovanja, korišćenja, finansiranja i obuke plaćenika od 4.decembra 1989.
 • Korupcija

 • Krivičnopravna konvencija o korupciji od 27. januara 1999.
 • Građanskopravna konvencija o korupciji od 4. novembra 1999.
 • Sporazum (delimični i prošireni) o osnivanju »Grupe država za borbu protiv korupcije - GRECO« od 4. maja 1998.
 • Konvencija EU o borbi protiv korupcije u koju su uključeni službenici Evropskih zajednica i službenici država članica Evropske unije od 27. maja 1997
 • Konvencija OECD protiv podmićivanja stranih javnih službenika u međunarodnim poslovnim transakcijama od 17. decembra 1997
 • Konvencija o pranju novca, pretresu, zapleni i konfiskaciji prihoda od kriminala od 8. novembra 1990.
 • Zajednička akcija o pranju novca, pronalaženju, utvrđivanju, zamrzavanju, zapleni i konfiskaciji sredstava i prihoda od kriminala od 3. decembra 1998 .
 • Okvirna odluka Saveta EU o pranju novca, identifikaciji, pronalaženju, zamrzavanju, zapleni i oduzimanju sredstava i prihoda od kriminala od 26. juna 2001.
 • Kompjuterski kriminal

 • Konvencija o sajber kriminalu od 23. novembra 2001.
 • Konvencija o obaveštavanju i pravnoj saradnji u vezi sa servisima informatičkog društva od 4. oktobra 2001.
 • Nemoralne publikacije

 • Međunarodna konvencija za suzbijanje prometa i trgovine nemoralnim publikacijama od 12. septembra 1923.
 • Sporazum o suzbijanju prometa nemoralnih publikacija od 4. maja 1910.- sa Protokolom od 4. maja 1949.
 • Odluka Saveta EU od 29. maja 2000. o suprostavljanju dečjoj pornografiji na Internetu
 • Finansijska, carinska i prekršajna zaštita

  Međunarodna kaznenopravna zaštita finansijskih interesa evropske unije

 • Konvencija o zaštiti finansijskih interesa Evropskih zajednica od 26. jula 1995.
 • Rezolucija Saveta EU od 28. maja 1999.g. o povećanoj kaznenopravnoj zaštiti protiv falsifikovanja u vezi sa uvođenjem evra
 • Okvirna odluka Saveta EU od 29. maja 2000.g. o pojačanoj zaštiti eura od falsifikovanja, putem krivičnih kazni i drugih sankcija

 • Kažnjavanje prekršaja, carinska i druga administrativna pravna pomoć

 • Evropska konvencija o kažnjavanju prekršaja u drumskom saobraćaju od 30. novembra 1964.
 • Evropska konvencija o međunarodnim posledicama oduzimanja prava na vožnju motornog vozila od 3. juna 1976.
 • Konvencija EU o diskvalifikaciji vozača od 17. juna 1998.
 • Medjunarodna konvencija o uzajamnoj administrativnoj pomoći radi prevencije, istraživa¬nja i suzbija¬nja carinskih prekršaja od 9. juna 1977.
 • Konvencija EU o uzajamnoj pomoći i saradnji između carinskih službi od 18. decembra 1997.
 • Evropska konvencija o pribavljanju u inostranstvu obaveštenja i dokaza u administrativnim stvarima od 15. marta 1978.
 • Evropska konvencija o dostavljanju u inostranstvo dokumenata u administrativnim stvarima od 24. novembra 1977.
 • Međunarodna pravna pomoć u krivičnim stvarima

  Konvencije o opštoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima

 • Evropska konvencija o međusobnom pružanju pravne pomoći u krivičnim stvarima od 20. aprila 1959.
 • Dodatni Protokol uz Evropsku konvenciju o međusobnom pružanju pravne pomoći u krivičnim stvarima od 17. marta 1978.
 • Drugi dodatni Protokol uz Evropsku konvenciju o međusobnom pružanju pravne pomoći u krivičnim stvarima od 8. novembra 2001.
 • Zajednička akcija usvojena 29. juna 1998.g. od strane Saveta EU o odgovarajućem postupku kod pružanja međusobne pravne pomoći u krivičnim stvarima
 • Konvencija o uzajamnoj pomoći u krivičnim stvarima između država članica Evropske unije od 29. maja 2000.
 • Protokol uz Konvenciju o uzajamnoj pomoći u krivičnim stvarima između država članica Evropske unije od 16. oktobra 2001.
 • Model Ugovora o međusobnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima (UN) od 14. decembra 1990.
 • Ugovor o saradnji u sprečavanju i suzbijanju prekograničnog kriminala, Bukurešt od 16. novembra 1999.
 • Povelja o organizaciji i delovanju Inicijative za saradnju u Jugoistočnoj evropi - SECI regionalnog centra (SECI centra) za suzbijanje prekograničnog kriminala Bukurešt od 16. novembra 1999.

 • Multilateralne konvencije o ekstradiciji

 • Evropska konvencija o ekstradiciji od 13. decembra 1957.
 • Dodatni Protokol uz Evropsku konvenciju o ekstradiciji od 15. oktobra 1975.
 • Drugi dodatni Protokol uz Evropsku konvenciju o ekstradiciji od 17. marta 1978.
 • Treći dodatni protokol uz Evropsku konvenciju o ekstradiciji od 10.novembra 2010.
 • Sporazum između država članica Evropskih zajednica od 26. maja 1989. godine o uprošćavanju i modernizaciji metoda prenošenja zahteva za ekstradiciju
 • Konvencija o pojednostavljenju postupka ekstradicije između država članica Evropske unije od 10. marta 1995.
 • Konvencija o ekstradiciji između država članica Evropske unije od 27. septembra 1996.
 • Model ugovora o ekstradiciji (UN), Havana, 7. septembar 1990.

 • Transfer postupka i osuđenih i izvršenje krivičnih presuda

 • Evropska konvencija o prenosu postupka u krivičnim stvarima od 15. maja 1972.
 • Sporazum između država članica Evropskih zajednica o transferu postupka u krivičnim stvarima od 6. novembra 1990.
 • Konvencija o transferu osuđenih lica od 21. marta 1983.
 • Dodatni protokol uz konvenciju o transferu osuđenih lica, Strazbur od 18. decembra 1997.
 • Sporazum između država članica Evropskih zajednica od 25. maja 1987. godine o primeni Konvencije Saveta Evrope o transferu osuđenih lica
 • Evropska konvencija o nadzoru uslovno osuđenih ili uslovno oslobođenih lica od 30. novembra 1964.
 • Evropska konvencija o međunarodnoj validnosti krivičnih presuda od 28. maja 1970.
 • Konvencija između država članica Evropskih zajednica o izvršenju stranih krivičnih presuda od 13. novembra 1991.
 • Konvencija između država članica Evropskih zajednica od 25. maja 1987. godine o izbegavanju dvostrukog kažnjavanja
 • Standardi i norme prevencije kriminaliteta

 • Evropska zatvorska pravila od 12. februara 1987.
 • Osnovni principi o nezavisnosti sudstva od 13. decembra 1985.
 • Deklaracija o osnovnim principima pravde za žrtve kriminaliteta i zloupotrebe vlasti od 29. novembra 1985.
 • Skup principa o zaštiti svih lica podvrgnutih bilo kom obliku pritvora ili zatvora, (UN), 9. decembar 1988
 • Načela medicinske etike koja se odnose na ulogu zdravstvenog osoblja, naročito lekara, u zaštiti zatvorenika i pritvorenih lica od torture i drugih svirepih, nehumanih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja od 18. decembra 1982.
 • Garancije za zaštitu prava lica kojima preti smrtna kazna od 25.maja 1984.
 • Standardna minimalna pravila o postupanju sa zatvorenicima od 31. juila 1957.
 • Standardna minimalna pravila Ujedinjenih nacija za ostvarivanje pravosuđa prema maloletnicima ("Pekinška pravila"), 29. novembar 1985.
 • Kodeks ponašanja lica odgovornih za primenu zakona od 17. decembra 1979.
 • Osnovni principi o upotrebi sile ili oružja od strane službenih lica koja su odgovorna za primenu zakona (un), doneti na viii kongresu un, 29. novembra 1985.
 • Smernice UN u odnosu na ulogu tužilaca u postupku, Havana, 1990
 • Osnovni principi UN o ulozi advokata, 1990