Međunarodni odnosi

 • Država i diplomatija

 • Bečka konvencija o diplomatskim odnosima od 18. aprila 1961.
 • Bečka konvencija o konzularnim odnosima od 24. aprila 1963.
 • Bečka konvencija o predstavljanju država u njihovim odnosima sa međunarodnim organizacijama univerzalnog karaktera od 14. marta 1975.
 • Bečka konvencija o ugovornom pravu od 23. maja 1969.
 • Bečka konvencija o sukcesiji država u odnosu na ugovore od 23. avgusta 1978.
 • Bečka konvencija o sukcesiji država u odnosu na državnu imovinu, arhive i dugove od 8. aprila 1983.
 • Evropska konvencija o imunitetu država od 16. maja 1972.
 • Dopunski protokol uz Evropsku konvenciju o imunitetu država od 16. maja 1972.
 • Evropska konvencija o priznavanju pravnog personaliteta međunarodnih nevladinih organizacija od 24. aprila 1986.
 • Status i organizacija Ujedinjenih nacija

 • Povelja Ujedinjenih Nacija od 26.juna 1945.
 • Statut Međunarodnog suda pravde
 • Konvencija o privilegijama i imunitetima Ujedinjenih nacija od 13. februara 1946.
 • Konvencija o privilegijama i imunitetima specijalizovanih ustanova od 21. novembra 1947.
 • Konvencija o specijalnim misijama od 16. decembra 1969.
 • Konvencija o sprečavanju i kažnjavanju krivićnih dela protiv lica pod diplomatskom zaštitom, uključujući i diplomatske agente od 14.decembra 1973.
 • Konvencija o bezbednosti Ujedinjenih nacija i pridruženog osoblja od 9. decembra 1994.
 • Evropska unija

 • Lisabonski ugovor Evropske unije (2007)
 • Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (2008)
 • Savet Evrope

 • Statut Saveta Evrope, potpisan u Londonu 5. maja 1949. godine, s tekstovima statutarnog karaktera, odnosno statutarnim rezolucijama, te s izmenama koje uključuju poslednju od 6. novembra 1996. godine,
 • Evropski sporazum u vezi sa učešćem lica u postupku pred Evropskim sudom za ljudska prava od 5. marta 1996.
 • Poslovnik Evropskog suda za ¬ljudska prava koji je stupio na snagu 1. novembra 1998. godine.
 • Privredne, finansijske i druge organizacije

 • Protokol o pristupanju Jugoslavije Opštem sporazumu o carinama i trgovini od 26.jula 1966.
 • Protokol o izmeni Opšteg sporazuma o carinama i trgovini sa Završnim aktom od 8.februara 1965.
 • Sporazum o tumačenju i primeni čl. VI, XVI i XXIII Opšteg sporazuma o carinama i trgovini od 12.aprila 1979.
 • Sporazum o primeni člana VII Opšteg sporazuma o carinama i trgovini od 12. aprila 1979.
 • Sporazum o primeni člana VI Opšteg sporazuma o carinama i trgovini od - Antidampinški sporazum - od 15.aprila 1994. (Marakeš)
 • Sporazum o Međunarodnoj finansijskoj korporaciji (IFC) od 21.oktobra 1967.
 • Statut Međunarodnog monetarnog fonda (IMF) od 30.aprila 1976, sa izmenom od 28.juna 1990.
 • Četvrta izmena Statuta Međunarodnog Monetarnog Fonda od 22.oktobra 1997.
 • Konvencija o osnivanju Multilateralne agencije za garantovanje investicija i tumačenje Konvencije od 11. oktobra 1985.
 • Statut Organizacije Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj (UNIDO) od 8.aprila 1979.
 • Statut Međunarodnog udruženja za razvoj (IDA) od 26.januara 1960.
 • Sporazum o osnivanju Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede od 13.juna 1976, sa Prilogom o privilegijama i imunitetima Fonda (IFAD) od 16.decembra 1977.
 • Statut Svetske turističke organizacije (WTO) od 27. septembra 1970.
 • Statut Banke za međunarodna poravnanja (BIS) od 20. januara 1930. godine i izmene i dopune teksta od 13. septembra 1994.
 • Sporazum o formiranju Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) od 29.maja 1990.
 • Opšte odredbe Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) ,1997
 • Sporazum o Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj - IBRD (sa izmenama i dopunama na snazi od 16. februara 1989.
 • Opšti uslovi Međunarodne banka za obnovu i razvoj koji se primenjuju na ugovore o zajmu i garanciji za zajmove u jednoj valuti (IBRD) od 30. maja 1995.
 • Smernice za nabavku u okviru zajmova Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i kredita Međunarodne agencije za razvoj (IDA), 1985, rev. 1995.
 • Smernice za izbor i zapošljavanje savetnika od strane zajmoprimaca Svetske banke (WB), 1997, rev.2002.