Ratno pravo i bezbednost

 • Pravila o upotrebi sile

 • Konvencija o mirnom rešavanju medjunarodnih sporova od 18.oktobra 1907. (I Haška konvencija).
 • Konvencija o ograničenju upotrebe sile za naplatu ugovornih dugova od 18.oktobra 1907. (II Haška konvencija).
 • Konvencija o otvaranju neprijateljstava od 18.oktobra 1907. (III Haška konvencija).
 • Ugovor o odricanju rata (Brian-Kelogov pakt) od 27.avgusta 1928.
 • Deklaracija Ujedinjenih Nacija o miroljubivom rešavanju medjunarodnih sporova od 15.novembra 1982.
 • Konvencija o mirenju i arbitraži u okviru KEBS-a od 15. decembra 1992.
 • Rezolucija Ujedinjenih nacija o definiciji agresije od 14. decembra 1974.
 • Pravila o sredstvima ratovanja

 • Petrogradska deklaracija o zabrani upotrebe odredjenih projektila u ratu od 29.novembra 1868.
 • Konvencija o postavljanju automatskih podmorskih kontaktnih mina od 18.oktobra 1907. (VIII Haška konvencija).
 • Deklaracija o zabrani bacanja projektila i eksploziva iz balona od 18.oktobra 1907. (XIV)
 • Protokol o zabrani upotrebe u ratu zagušljivih, otrovnih ili sličnih gasova i bakterioloških sredstava od 17.juna 1925.
 • Konvencija o zabrani usavršavanja, proizvodnje i stvaranja zaliha bakteriološkog (biološkog) i toksičnog oružja i o njihovom uništavanju od 10.aprila 1972.
 • Konvencija o zabrani ili ograničavanju upotrebe izvesnih vrsta klasičnog oružja za koje se može smatrati da imaju prekomerne traumatske efekte ili da deluju bez razlike u pogledu ciljeva od 10.oktobra 1980.
 • Protokol I o fragmentima oružja koji se ne mogu otkriti (1980)
 • Protokol II o zabrani ili ograničavanju upotrebe mina, mina iznenadjenja ili drugih sredstava (1980)
 • Protokol III o zabrani ili ograničavanju upotrebe zapaljivog oružja. (1980)
 • Protokol o zaslepljujućem laserskom oružju (1995)
 • Dopunski protokol o zabrani ili ograničavanju upotrebe mina, mina iznenadjenja ili drugih naprava (1996 - Dodatak uz Protokol II)
 • Konvencija o zabrani proizvodnje, upotrebe, stvaranja zaliha i prenosa protivpešadijskih mina i o njihovom uništavanju od 18.septembra 1997.
 • Konvencija o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i o njegovom uništenju od 13. januara 1993.
 • Pravila kopnenog rata

 • Konvencija o zakonima i običajima rata na kopnu od 18. Oktobra 1907. sa Pravilnikom o zakonima i običajima rata na kopnu (IV Haška konvencija)
 • Konvencija o pravima i dužnostima neutralnih sila i lica u slučaju rata na kopnu od 18. Oktobra 1907. (V Haška konvencija)
 • Zakoni rata na kopnu od 9. Septembra 1880. (Oksfordski priručnik).
 • Ratna pravila Kneževine Srbije od 1. Decembra 1877. sa Naredbom ministra vojnog
 • Pravila pomorskog rata

 • Deklaracija o pomorskom pravu (Pariska deklaracija) od 16.aprila 1856.
 • Konvencija o režimu neprijateljskih trgovačkih brodova u početku neprijateljstava od 18.oktobra 1907. (VI Haška konvencija).
 • Konvencija o pretvaranju trgovačkih brodova u ratne brodove od 18.oktobra 1907. (VII Haška konvencija).
 • Konvencija o bombardovanju od strane pomorskih snaga u vreme rata od 18.oktobra 1907. (IX Haška konvencija).
 • Konvencija o odredjenim ograničenjima vršenja prava zaplene u pomorskom ratu od 18.oktobra 1907.
 • Konvencija o pravima i dužnostima neutralnih država u ratu na moru od 18.oktobra 1907. (XIII Haška konvencija).
 • Protokol o pravilima podmorničkog rata od 6.novembra 1936.
 • Pravila vazdušnog rata

 • Kodeks za regulisanje vazdušnog rata od 19.februara 1923.
 • Humanitarno pravo

  Ženevske konvencije o zaštiti žrtava rata

 • Ženevska konvencija I za poboljšanje položaja ranjenika i bolesnika u oružanim snagama u ratu od 12.avgusta 1949.
 • Ženevska konvencija II za poboljšanje položaja ranjenika i bolesnika i brodolomnika oružanih snaga na moru od 12.avgusta1949.
 • Ženevska konvencija III o postupanju sa ratnim zarobljenicima od 12.avgusta 1949.
 • Ženevska konvencija IV o zaštiti gradjanskih lica za vreme rataod 12.avgusta 1949.
 • Dopunski protokol I uz Ženevske konvencije od 12.avgusta1949.godine o zaštiti žrtava medjunarodnih oružanih sukoba od 8.juna 1977.
 • Dopunski protokol II uz Ženevske konvencije od 12.avgusta 1949.godine o zaštiti žrtava medjunarodnih oružanih sukoba od 8. Juna 1977.

 • Drugi dokumenti od značaja za humanitarno pravo

 • Završna deklaracija Medjunarodne konferencije o zaštiti žrtava rata od 1.septembra 1993.
 • Statut Medjunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca od 30.oktobra 1986.
 • Statut Medjunarodne organizacije za civilnu zaštitu od 17.oktobra1966.
 • Sporazum između SR Jugoslavije i Međunarodnog komiteta Crvenog krsta o statusu Međunarodnog komiteta Crvenog krsta od 14.juna 1994.
 • Sporazum između SR Jugoslavije i Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca o statusu Međunarodne federacije i njene delegacije u Jugoslaviji od 27.juna 1995.

 • Zaštita kulturnih dobara i životne sredine u ratu

 • Konvencija za zaštitu kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba od 14.maja 1954. sa Pravilnikom za izvršenje konvencije
 • 44a. Drugi protokol uz Hašku konvenciju od 1954.g. o zaštiti kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba od 26. marta 1999.
 • Deklaracija o zaštiti kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba od 20.novembra 1954.
 • Konvencija o zabrani vojnog ili bilo kakvog neprijateljskog korišćenja tehničkih sredstava koja ugrožavaju životnu sredinu od 10.decembra 1976.
 • Ratni zločini

  Opšti međunarodni dokumenti

 • Konvencija o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida od 9.decembra 1948.
 • Principi međunarodne saradnje u otkrivanju, hapšenju, ekstradiciji i kažnjavanju lica odgovornih za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti od 3.decembra 1973.
 • Konvencija o nezastarevanju ratnih zločina i zločina protiv čovečanstva od 26.novembra 1968.
 • b) Kažnjavanje ratnih zločina iz Drugog svetskog rata
 • Moskovska deklaracija o odgovornosti za počinjena zverstva od 30.oktobra 1943.
 • Londonski sporazum o sudskom gonjenju i kažnjavanju glavnih ratnih zločinaca Evropske osovine od 8.avgusta 1945.
 • Berlinski Zakon br. 10 o kažnjavanju lica odgovornih za ratne zločine, zločine protiv mira i protiv čovečnosti od 20.decembra 1945.
 • Statut Medjunarodnog vojnog suda od 8.avgusta 1945.
 • c) Dokumenti Međunarodnog krivičnog suda za bivšu SFR Jugoslaviju
 • Statut Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991.
 • Pravilnik Haškog tribunala o postupku i dokazima od 11.februara 1994, sa novelama zaključno do kraja 2001. (integralni tekst)
 • Uputstvo za dodelu branioca po službenoj dužnosti pred Haškim tribunalom
 • Profesionalni kodeks branilaca koji se pojavljuju pred Međunarodnim tribunalom u Hagu
 • Pravilnik o nadzoru poseta i komunikacija sa pritvorenicima u pritvorskoj jedinici Tribunala Ujedinjenih nacija u Hagu,
 • Pravilnik o pritvoru lica koja čekaju na suđenje ili žalbeni postupak pred Međunarodnim tribunalom u Hagu ili su iz nekog drugog razloga pritvorena po ovlašćenju tog suda
 • Pravila žalbenog postupka pritvorenika u pritvorskoj jedinici Tribunala Ujedinjenih nacija u Hagu, april, 1995.
 • Pravila disciplinskog postupka protiv pritvorenika pritvorske jedinice Tribunala Ujedinjenih nacija u Hagu
 • Statut Medjunarodnog vojnog suda od 8.avgusta 1945.
 • Kućni red za pritvorenike pritvorske jedinice Ujedinjenih nacija april,1995. (izmenjen i dopunjen juna 1995.)

 • Stalni međunarodni krivični sud u Hagu

 • Rimski statut Medjunarodnog krivičnog suda (ICC) od 18.jula 1998.
 • Zajednički stav Saveta EU od 11. juna 2001.g. o Međunarodnom krivičnom sudu.