Međunarodna bezbednost

 • Dokumenti opšteg karaktera

 • Finalni akt Druge medjunarodne konferencije o miru od 18.oktobra 1907.
 • Medjunarodni sporazum o osnivanju Univerziteta za mir i povelja Univerziteta za mir od 5.decembra 1980.
 • Sporazum izmedju Jugoslavije i Univerziteta za mir koji su osnovale Ujedinjene Nacije o sedištu Medjunarodnog regionalnog Evropskog centra za mir i razvoj od 22.oktobra 1984.
 • Pariska povelja za novu Evropu od 21.novembra 1990.
 • Deklaracija helsinškog susreta na vrhu šefova država ili vlada zemalja članica KEBS-a (Helsinški dokument - 9. decembar 1992.)
 • Dejtonski sporazum od 21. novembra 1995.
 • Rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija br.1244 o Kosovu (1999)
 • Deklaracija Ujedinjenih nacija o načelima međunarodnog prava o prijateljskim odnosima i saradnji između država u skladu sa Poveljom UN od 24. oktobra 1970.
 • Povelja Ujedinjenih nacija o ekonomskim pravima i dužnostima država od 12. septembra 1974.
 • Sporazum o pitanjima sukcesije od 29. juna 2001.
 • Nuklearna bezbednost

 • Ugovor o zabrani eksperimenata sa nuklearnim oružjem u atmosferi, kosmosu i pod vodom od 5.avgusta 1963.
 • Ugovor o neširenju nuklearnog oružj od 1.jula 1968.
 • Ugovor o zabrani smeštaja nuklearnog i drugog oružja za masovno uništavanje na dno mora i okeana i u njihovo podzemlje od 11.februara 1971.
 • Konvencija o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala od 26.oktobra 1979.
 • Konvencija o ranom obaveštavanju o nuklearnim nesrećama od 26.septembra 1986.
 • Konvencija o pružanju pomoći u slučaju nuklearnih nesreća ili radiološke opasnosti od 26.septembra 1986.
 • Konvencija o nuklearnoj bezbednosti od 17.juna 1994
 • Ugovor o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih proba od 10. septembra 1996.
 • Zajednička konvencija o bezbednosti rukovanja utrošenim gorivom i radioaktivnim otpacima od 5. septembra 1997.