Ljudska prava

 • Opšti dokumenti o ljudskim pravima

 • Univerzalna deklaracija o pravima čoveka od 10. decembra 1948.
 • Medjunarodni pakt o gradjanskim i političkim pravima od 16. decembra 1966.
 • Fakultativni protokol uz Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima od 16.decembra 1966.
 • Drugi fakultativni protokol uz Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima od 15.decembra 1989. koji ima za cilj ukidanje smrtne kazne
 • Evropska Konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda od 4. novembra 1950, sa dopunskim protokolima (integralni tekst)
 • Protokol br. 12 uz Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, od 4. novembra 2000.
 • Protokol br. 13, uz Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, koji se odnosi na ukidanje smrtne kazne u svim slučajevima od 3. maja 2002.
 • Povelja o osnovnim pravima u Evropskoj uniji, Nica, 17. decembra 2000.
 • Akti protiv torture, ropstva i trgovine ljudima

 • Konvencija protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni ili postupaka od 10. decembra 1984.
 • Evropska konvencija o sprečavanju mučenja i nehumanih ili ponižavajućih kazni ili postupaka od 26. novembra 1987.
 • Konvencija o prinudnom ili obaveznom radu od 28. juna 1930. (MOR-K-29)
 • Konvencija o ropstvu od 25. septembra 1926.
 • Protokol o izmenama i dopunama Konvencije o ropstvu od 7. decembra 1953.
 • Dopunska konvencija o ukidanju ropstva, trgovine robljem i ustanova i prakse sličnih ropstvu, sa Završnim aktom od 7. septembra 1956.
 • Medjunarodni sporazum za uspešnu zaštitu od kriminalne trgovine poznate pod imenom trgovina belim robljem od 18. maja 1904
 • Međunarodna konvencija o suzbijanju trgovine belim robljem od 4. maja 1910.
 • Protokol od 4.maja 1949.g. kojim se menja i dopunjava Medjunarodni sporazum za uspešnu zaštitu od kriminalne trgovine poznate pod imenom trgovina belim robljem od 18.maja 1904.g. i Međunarodna konvencija o suzbijanju trgovine belim robljem, od 4.maja 1910.g.
 • Medjunarodna konvencija za suzbijanje trgovine ženama i decom od 30. septembra 1921.
 • Konvencija za suzbijanje i ukidanje trgovine licima i eksploatacije prostituisanja drugih od 21.marta 1950.
 • Zaštita privatnosti i ličnosti čoveka

 • Konvencija o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka od 28.januara 1981.
 • Dodatni protokol uz Konvenciju o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka u vezi sa kontrolom vlasti i prekograničnim protokom podataka od 8. novembra 2001.
 • Opšta deklaracija o ljudskom genomu i prava čoveka od 11.novembra 1997.
 • Konvencija o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića sa aspekta primenjene biologije i medicine od 4.aprila 1997.
 • Dodatni Protokol uz Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića sa aspekta primenjene biologije i medicine o zabrani kloniranja ljudskih bića od 12.januara 1998.
 • Dodatni protokol uz Konvenciju o ljudskim pravima i biomedicini, o transplantaciji organa i tkiva ljudskog porekla od 24. januara 2002.
 • Pravo na jednakost

 • Medjunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije od 7. marta 1966.
 • Konvencija o eliminisanju svih oblika diskriminacija žena od 18. decembra 1979.
 • Opcioni protokol uz Konvenciju o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena od 6.oktobra 1999.
 • Medjunarodna konvencija o suzbijanju i kažnjavanju zločina aparthejda od 30. novembra 1973.
 • Međunarodna konvencija protiv aparthejda u sportu od 10.decembra 1985.
 • Konvencija o političkim pravima žena od 31. marta 1953.
 • Konvencija o borbi protiv diskriminacije u oblasti prosvete od 15. decembra 1960.
 • Konvencija o međunarodnoj zaštiti odraslih lica od 13. januara 2000.
 • Konvencija o zaštiti materinstva od 15. juna 2000. (MOR-K-183)
 • Konvencija o državljanstvu udate žene od 20. februara 1957.
 • Konvencija o zaštiti materinstva od 28. juna 1952. (MOR-K-103)
 • Preporuka o zaštiti materinstva od 28. juna 1952. (MOR-P-95)
 • Konvencija o noćnom radu žena zaposlenih u industriji od 9. jula 1948. (MOR-K-89)
 • Konvencija o zapošljavanju žena pre i posle porodjaja od 28. novembra 1919. (MOR-K-3)
 • Konvencija o zaposlenju žena na podzemnim radovima u rudnicima svih kategorija od 21. juna 1935. (MOR-K-45)
 • Konvencija koja se odnosi na diskriminaciju u pogledu zapošljavanja i zanimanja od 25. juna 1958. (MOR-K-111)
 • Konvencija o jednakom postupanju prema stranim i domaćim radnicima u pogledu obeštećenja kod nesrećnih slučajeva pri radu od 5. juna 1925. (MOR-K-19)
 • Međunarodna konvencija o zaštiti prava radnika migranata i članova njihovih porodica od 18.decembra 1990.
 • Konvencija o migraciji u cilju zapošljavanja od 1. juna 1949. (MOR-K-97)
 • Preporuka koja se odnosi na zaštitu radnika migranata u nedovoljno razvijenim zemljama i teritorijama od 22. juna 1955. (MOR-P-100)
 • Konvencija o jednakim mogućnostima i tretmanu za radnike i radnice (radnici sa porodičnim obavezama) od 23. juna 1981. (MOR-K-156)
 • Preporuka o jednakim mogućnostima i tretmanu za radnike i radnice (radnici sa porodičnim obavezama) od 23. juna 1981. (MOR-P-165)
 • Konvencija o jednakosti nagradjivanja muške i ženske radne snage za rad jednake vrednosti od 29. juna 1951. (MOR-K-100)
 • Prava i zaštita dece

 • Konvencija Ujedinjenih Nacija o pravima deteta od 20. novembra 1989.
 • Fakultativni protokol o prodaji dece, decjoj prostituciji i decjoj pornografiji, uz Konvenciju o pravima deteta, od 25. maja 2000.
 • Fakultativni protokol o učešću dece u oružanim sukobima, uz Konvenciju o pravima deteta, od 25. maja 2000.
 • Evropska konvencija o ostvarivanju dečijih prava od 25. januara 1996.
 • 51a. Konvencija koja se odnosi na ukidanje prinudnog rada od 25.juna 1956. (MOR-K-105)
 • Konvencija o zabrani najgorih oblika rada dece i neposrednim merama za ukidanje takvog rada od 17.juna 1999. (MOR-K.182)
 • Konvencija o noćnom radu dece u industriji od 10. jula 1948. (MOR-K-90)
 • Konvencija o minimalnimim godinama starosti za zasnivanje radnog odnosa od 26. juna 1973. (MOR-K-138)
 • Konvencija o minimalnim godinama života za zapošljavanje na podzemnim radovima u rudnicima od 22. juna 1965. (MOR-K-123)
 • Preporuka o minimalnim godinama života za zapošljavanje na podzemnim radovima u rudnicima od 22. juna 1965. (MOR-P-124)
 • Preporuka o uslovima zapošljavanja omladine na podzemnim radovima u rudnicima od 23. juna 1965. (MOR-P-125)
 • Preporuka koja se odnosi na minimalne godine starosti za zaposlenje na podzemnim radovima u rudnicima uglja od 19. juna 1953. (MOR-P-96)
 • Konvencija koja se odnosi na minimalne godine starosti za prijem na ribarski posao od 19. juna 1959. (MOR-K-112)
 • Konvencija o obaveznom lekarskom pregledu dece i mladića zaposlenih na brodovima od 11. novembra 1921. (MOR-K-16)
 • Konvencija o utvrdjivanju minimuma godina starosti za prijem dece na pomorske radove od 24. oktobra 1936. (MOR-K-58)
 • Rezolucija EU o doprinosu civilnog društva nalaženju nestale ili seksualno zloupotrebljene dece od 9. oktobra 2001.godine
 • Izbeglice, apatridi i azilanti

 • Konvencija o statusu izbeglica sa Zavrsnim aktom od 28. jula 1951.
 • Protokol o statusu izbeglica od 31. januara 1967.
 • Aranžman o izbeglim mornarima od 23.novembra 1957.
 • Protokol koji se odnosi na mornare izbeglice od 12. juna 1973.
 • Sporazum između Jugoslavije i Visokog komesarijata Ujedinjenih Nacija za izbeglice od 2.jula 1996.
 • Sporazum između Jugoslavije i Međunarodne organizacije za migracije o privilegijama i imunitetima ove organizacije od 14.septembra 1994.
 • Konvencija o pravnom položaju lica bez državljanstva od 28. septembra 1954.
 • Protokol koji se odnosi na izvestan slučaj lica bez državljanstva od 12.aprila 1930.
 • Konvencija o smanjenju apatridije od 30.avgusta 1961.
 • Preporuka Saveta Evrope 817 (1977) o određenim aspektima prava na azil od 7. oktobra 1977
 • Preporuka Saveta Evrope 16 (1981) o usklađivanju nacionalnih postupaka o azilu od 5. novembra 1981.
 • Konvencija o određivanju države nadležne za razmatranje zahteva za azil podnetog u jednoj od država članica Evropskih zajednica od 15. juna 1990.
 • Deklaracija Saveta Evrope o teritorijalnom azilu od 18.novembra 1977.
 • Deklaracija UN o teritorijalnom azilu od 14.decembra 1967.
 • Konvencija OAD o teritorijalnom azilu od 28. marta 1954.
 • Konvencija OAD o doplomatskom azilu od 28. marta 1954.
 • Ustav Međunarodne organizacije za migracije od 19. oktobra 1953. g. sa amandmanima od 20. maja 1987. (mu 4/2001)
 • Prava naroda i nacionalnih manjina

 • Okvirna konvencija Saveta Evrope za zaštitu nacionalnih manjina od 1.februara 1995.
 • Deklaracija Ujedinjenih Nacija o pravima pripadnika nacionalnih ili etničkih, verskih i jezičkih manjina od 1. decembra 1992.
 • Evropska povelja o regionalnim jezicima i jezicima manjina od 5.novembra 1992.
 • Preporuka Parlamentarne skupštine Saveta Evrope o pravima manjina od 1. oktobra 1990.
 • Deklaracija Ujedinjenih Nacija o ukidanju svih oblika netrpeljivosti i diskriminacije zasnovane na veri ili uverenju od 25.novembra 1981.
 • Rezolucija Ujedinjenih Nacija o otklanjanju svih oblika verske netrpeljivosti od 9.decembra 1998.*
 • Deklaracija o davanju nezavisnosti kolonijalnim zemljama i narodima od 14. decembra 1960.
 • Deklaracija o nedopustivosti mešanja u unutrašnje poslove država i o zaštiti nezavisnosti i suvereniteta od 21. decembra 1965.
 • Rezolucija Generalne skupštine Ujedinjenih Nacija o stalnoj suverenosti nad prirodnim resursima od 14.decembra 1962.
 • Konvencija o medjunarodnom pravu na ispravku od 31. marta 1953.
 • Sporazum o osnivanju Centra Juga od 1.septembra 1994.
 • Evropska povelja o lokalnoj samoupravi od 15. oktobra 1985.+
 • Evropska konvencija o prekograničnoj saradnji između teritorijalnih zajednica ili vlasti od 21. maja 1980, sa Protokolima iz 1985. i 1998.
 • Konvencija o učešću stranaca u javnom životu na lokalnom nivou od 5. februara 1992.
 • Haške preporuke o pravu nacionalnih manjina na obrazovanje, 1996
 • Preporuke iz Osla o jezičkim pravima nacionalnih manjina, 1998
 • Preporuke iz Lunda o delotvornom učešću nacionalnih manjina u javnom životu, 1999
 • Evropska konvencija o državljanstvu od 6. novembra 1997.
 • Ekonomsko socijalna i radna prava

 • Medjunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima od 16. decembra 1966.
 • Konvencija o minimalnoj normi socijalnog obezbedjenja od 28. juna 1952. (MOR-K-102)
 • Evropska socijalna povelja od 18. oktobra 1961., sa Dodatnim protokolima
 • Evropska socijalna povelja-revidirana od 3.maja 1996.
 • Evropska konvencija o podsticanju internacionalnog dugoročnog volontiranja mladih ljudi od 11. maja 2000.
 • Preporuka koja se odnosi na socijalne službe radnika od 26. juna 1956. (MOR-P-102)
 • Konvencija o davanjima za slučaj nesreće na poslu i profesionalnih bolesti od 8. jula 1964. (MOR-K-121)
 • Konvencija o osiguranju za slučaj bolesti poljoprivrednih radnika od 15. juna 1927. (MOR-K-25)
 • Konvencija o osiguranju za slučaj bolesti industrijskih i trgovačkih radnika i domaće posluge od 15. juna 1927. (MOR-K-24)
 • Konvenicja o bolesničkom osiguranju pomoraca od 24. oktobra 1936. (MOR-K-56)
 • Konvencija o naknadi za nezaposlenost u slučaju gubitka zbog brodoloma od 9. jula 1920. (MOR-K-8)
 • Konvencija o obeštećenju usled profesionalnih oboljenja od 10. juna 1925. (MOR-K-18)
 • Konvencija o obeštećenju nesrećnih slučajeva pri radu od 10. juna 1925. (MOR-K-17)
 • Konvencija o obeštećenju nesrećnih slučajeva na poslu u poljoprivredi od 12. novembra 1921. (MOR-K-12)
 • Konvencija koja se odnosi na ustanovljenje medjunarodnog uredjenja i očuvanja prava u osiguranju za slučaj iznemoglosti, starosti i smrti od 22. juna 1935. (MOR-K-48)
 • Konvencija o utvrdjivanju minimalnih plata, s posebnim osvrtom na zemlje u razvoju od 22. juna 1970. (MOR-K-131)
 • Konvencija o primeni nedeljnog odmora u industrijskim preduzećima od 17. novembra 1921. (MOR-K-14)
 • Konvencija o nedeljnom odmoru u trgovini i biroima od 26. juna 1957. (MOR-K-106)
 • Konvencija o plaćenom godišnjem odmoru od 24. juna 1970. (MOR-K-132)
 • Preporuka koja se odnosi na plaćeni odmor od 23. juna 1954. (MOR-P-98)
 • Konvencija o plaćenom odsustvu za svrhe obrazovanja od 24. juna 1974. (MOR-K-140)
 • Preporuka koja se odnosi na plaćeni odmor u poljoprivredi od 26. juna 1952. (MOR-P-93)
 • Konvencija o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju invalida od 20. juna 1983. (MOR-K-159)
 • Konvencija o profesionalnoj orjentaciji i stručnom osposobljavanju u razvoju ljudskih resursa od 23. juna 1975. (MOR-K-142)
 • Preporuka koja se odnosi na stručno osposobljavanje u poljoprivredi od 26. juna 1956. (MOR-P-101)
 • Preporuka koja se odnosi na stučno osposobljavanje i preosposobljavanje invalida od 22. juna 1955. (MOR-P-99)
 • Konvencija o prestanku radnog odnosa na inicijativu poslodavca od 22. juna 1982. (MOR-K-158)
 • Konvencija o politici zapošljavanja od 9. jula 1964. (MOR-K-122)
 • Konvencija o nezaposlenosti od 28. novembra 1919. (MOR-K-2)
 • Konvencija o organizaciji službe za posredovanje rada od 9. jula 1948. (MOR-K-88)
 • Preporuka o zaposlenju pomoraca u službi na brodovima registrovanim u stranim zemljama od 13. maja 1958. (MOR-P-107)
 • Konvencija o ugovoru o najmu mornara od 24. juna 1926. (MOR-K-22)
 • Konvencija o nameštenju mornara od 10. jula 1920. (MOR-K-9)
 • Konvencija o repatriranju mornara od 23. juna 1926. (MOR-K-23)
 • Konvencija koja se odnosi na ugovor o zaposlenju ribara od 19. juna 1959. (MOR-K-114)
 • Konvencija o sindikalnim slobodama i zaštiti sindikalnih prava od 9.jula 1948. (MOR-K-87)
 • Konvencija koja se odnosi na primenu principa prava organizovanja i kolektivnih pregovora od 1.jula 1949. (MOR-K-98)
 • Konvencija o zaštiti i olakšicama koje se pružaju predstavnicima radnika u preduzeću od 23.juna 1971. (MOR-K-135)
 • Konvencija o pravima udruživanja i koaliranja poljoprivrednih radnika od 12. novembra 1921. (MOR-K-11)