Trgovinsko pravo

 • Promet roba i usluga

 • Konvencija Ujedinjenih Nacija o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe od 11.aprila 1980.
 • Konvencija o zastarelosti potraživanja u oblasti međunarodne kupoprodaje robe od 14.juna 1974.
 • Konvencija (UNIDROIT) o međunarodnom finansijskom lizingu od 28.maja 1988.
 • Konvencija (UNIDROIT) o međunarodnom faktoringu od 28.maja l988.
 • Konvencija zemalja Evropske zajednice o pravu merodavnom za ugovorne obaveze od 19.juna 1980.
 • Obezbeđenje i naplata potraživanja

  Investicioni sporovi

 • Konvencija o rešavanju investicionih sporova između država i državljana drugih država od 18.marta 1965.

 • Vrednosni papiri i novčana potraživanja

 • Konvencija o unificiranom meničnom pravu od 7.juna 1930.
 • Konvencija o rešavanju izvesnih sukoba meničnih zakona od 7.juna 1930
 • Konvencija o meničnim taksama od 7.juna 1930.
 • Konvencija Ujedinjenih Nacija o međunarodnim trasiranim i sopstvenim menicama od 9.decembra 1988.
 • Konvencija Ujedinjenih nacija o nezavisnim garancijama i stendbaj akreditivima od 11. decembra 1995.
 • Konvencija o asignaciji dospelih potraživanja u međunarodnoj trgovini od 12.decembra 2001.

 • Pomorska potraživanja i pomorsko založno pravo

 • Konvencija o ograničenju odgovornosti za pomorska potraživanja od 19. novembra 1978.
 • Međunarodna konvencija o ograničenju odgovornosti vlasnika pomorskih brodova od 10. oktobra 1957,
 • Međunarodna konvencija o privremenom zadržavanju pomorskih brodova od 10.maja 1952.
 • Međunarodna konvencija o privremenom zadržavanju brodova od 10.aprila 1999.
 • Međunarodna konvencija o pomorskom založnom pravu i mortgage-u od 6.maja 1993.
 • Instrumenti za olakšanje trgovine

 • Sporazum o tehničkim preprekama trgovini od 12.aprila 1979.
 • Međunarodna konvencija o usklađivanju graničnih kontrola robe od 21.oktobra 1982.
 • Međunarodna konvencija o uprošćavanju i usklađivanju carinskih postupaka od 18.maja 1973.
 • Međunarodna konvencija za uprošćavanje carinskih formalnosti sa protokolom,od 3.novembra 1923.
 • Sporazum o postupcima za izdavanje uvoznih dozvola od 12.aprila l979.
 • Međunarodna konvencija o harmonizovanom sistemu naziva i šifarskih oznaka roba od 14.juna 1983.
 • Međunarodna konvencija za olakšanje uvoza trgovačkih uzoraka i reklamnog materijala od 7.novembra 1952.
 • Protokol o pravnoj sposobnosti i privilegijama i imunitetima Evropskog udruženja slobodne trgovine (EFTA) od 28.jula 1960.
 • Konvencija o fiskalnom režimu drumskih vozila za međunarodni transport robe od 14.decembra 1956.
 • Konvencija o oporezivanju drumskih vozila za privatnu upotrebu u međunarodnom saobraćaju od 18.maja 1956.
 • Sporazum o globalnom režimu trgovinskih preferencijala među zemljama u razvoju od 13.aprila 1988.
 • Međunarodna konvencija o izvozu i uvozu stočnih proizvoda od 20.februara 1935.
 • Konvencija o tranzitnoj trgovini država bez morske obale od 8.jula 1965.
 • Međunarodna konvencija o tranzitu životinja, mesa i drugih stočnih proizvoda od 2o.februara 1935.
 • Carinske konvencije

 • Konvencija o stvaranju Saveta za carinsku saradnju od 15.decembra 1950.
 • Konvencija o carinskoj vrednosti robe od 15.decembra 1950.
 • Konvencija o carinskim olakšicama u turizmu od 4.juna 1954.
 • Dopunski protokol uz Konvenciju o carinskim olakšicama u turizmu koji se odnosi na uvoz reklamnih turističkih dokumenata i materijala od 4.juna 1954.
 • Carinska konvencija o privremenom uvozu privatnih drumskih vozila od 4.juna 1954.
 • Carinska konvencija o olakšicama uvoza robe za izložbe ili upotrebu na izložbama, sajmovima, kongresima i sličnim manifestacijama od 8.juna 1961.
 • Konvencija o nomenklaturi za klasifikaciju robe u carinskim tarifama od 15.decembra 1950.
 • Carinska konvencija o kontenerima od 18.maja 1956.
 • Carinska konvencija o kontejnerima, Ženeva, 2.decembar 1972.
 • Carinska konvencija o privremenom uvozu izletničkih plovila i vazduhoplova za privatnu upotrebu od 18.maja 1956.
 • Carinska konvencija o privremenom uvozu komercijalnih drumskih vozila od 18.maja 1956.
 • Carinska konvencija o međunarodnom prevozu robe na osnovu isprava za MDP - karneta TIR (Konvencija TIR) od 14.novembra 1975.
 • Carinska konvencija o privremenom uvozu ambalaže od 6.oktobra 1960.
 • Evropska konvencija o carinskom postupku sa paletama koje se koriste u međunarodnom prevozu od 9.decembra 1960.
 • Carinska konvencija o privremenom uvozu stručne opreme od 8.juna 1961.
 • Carinska konvencija o karnetu ATA za privremeni uvoz robe (Konvencija ATA) od 6.decembra 1961.
 • Carinska konvencija o materijalu za razonodu pomoraca od 1.decembra 1964.
 • Konvencija o privremenom uvozu, Istanbul od 26. juna 1990.
 • Konvencija EU o upotrebi informatičke tehnologije za carinske potrebe od 26. jula 1995.
 • Trgovačka arbitraža

 • Evropska konvencija o međunarodnoj trgovinskoj arbitraži od 21. aprila 1961.
 • Protokol o arbitražnim klauzulama od 24. septembra 1923.