Saobraćajno pravo

 • Pomorski saobraćaj

  Registracija i baždarenje brodova

 • Međunarodna konvencija o upisu prava na brodovima u gradnji od 27.maja 1967,
 • Konvencija o upisu brodova unutrašnje plovidbe od 25.januara 1965,
 • Međunarodna konvencija o baždarenju brodova od 23.juna 1969,
 • Konvencija o baždarenju plovila unutrašnje plovidbe od 15.februara 1966,

 • Traganje i spašavanje na moru

 • Međunarodna konvencija o traganju i spašavanju na moru, potpisana od 27. aprila 1979.
 • Međunarodna konvencija o spašavanju od 28 aprila 1989.
 • Međunarodna konvencija za unifikaciju izvesnih pravila koja se odnose na pomorsku pomoć i spasavanje na moru od 23.septembra 1910, sa Protokolom o izmeni Konvencije od 27.maja 1967,
 • Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskog života na moru od 1.novembra 1974. (SOLAS konvencija) ,
 • Protokol iz 1988. uz Međunarodnu konvenciju o zaštiti ljudskog života na moru, 1974., sačinjen u Londonu, 11. novembra 1988. godine

 • Pomorska pravila u vezi sa sudarima na moru

 • Konvencija o međunarodnim pravilima o izbegavanju sudara na moru od 28.oktobra 1972, sa amandmanima od 15.decembra 1981. i 19.decembra 1987,
 • Međunarodna konvencija za unifikaciju izvesnih pravila koja se odnose na sudare brodova od 23.septembra 1910,
 • Međunarodna konvencija o unifikaciji izvesnih pravila o nadležnosti građanskih sudova u materiji sudara od 1o.maja 1952,
 • Međunarodna konvencija za unifikaciju izvesnih pravila u pogledu kaznene nadležnosti u materiji sudara i drugih plovidbenih udesa od 1o.maja 1952,
 • Konvencija o unifikaciji izvesnih pravila u predmetu sudara brodova u unutrašnjoj plovidbi od 15.marta 1960,

 • Položaj pomoraca

 • Međunarodna konvencija o standardima za obuku, izdavanju uverenja i vršenju brodske straže pomoraca od 7.jula 1978,
 • Prilog uz Međunarodnu konvencija o standardima za obuku, izdavanju uverenja i vršenju brodske straže pomoraca od 7.jula 1978 – izmene koje su stupile na snagu 1, februara 1997.
 • Evropski ugovor o glavnim unutrašnjim plovnim putevima od međunarodnog značaja (AGN), sačinjen u Ženevi, 19. januara 1996.
 • Konvencija o minimalnim propisima kojima moraju udovoljavati trgovački brodovi od 29. oktobra 1976.
 • Preporuka o poboljšanju propisa o trgovačkim brodovima od 29. oktobra 1976.
 • Konvencija o platama, radnom vremenu na brodu i brojnom stanju posade – revidirana 1958.godine , od 14.maja 1958. (MOR-K-109)
 • Konvencija koja se odnosi na smeštaj posade na brodu – revidirana 1949 , od 18. juna 1949. (MOR-K-92)
 • Konvencija koja se odnosi na lekarski pregled pomoraca od 19.juna 1946. (MOR-K-73)
 • Konvencija koja se odnosi na lekarski pregled ribara od 19.juna 1959. (MOR-K-113)
 • Konvencija o smeštaju na ribarskim brodovima od 21.juna 1966. (MOR-K-126)
 • Konvencija o zaštiti od nesreća na poslu radnika zaposlenih na utovaru i istovaru brodova od 27.aprila 1932. (MOR-K-32)
 • Preporuka koja se odnosi na uslove života, rada i bezbednosti pomoraca u vezi sa upisivanjem brodova od 14.maja 1958. (MOR-P-108)
 • Preporuka u vezi sa sadržinom brodskih apoteka od 13.maja 1958. (MOR-P-105)

 • Ostale konvencije i drugi akti

 • Konvencija o osnivanju Međuvladine pomorske savetodavne organizacije (IMCO) od 6.marta 1948
 • Konvencija o međunarodnoj hidrografskoj organizaciji od 3.maja 1968.
 • Konvencija o olakšicama u međunarodnom pomorskom saobraćaju od 9.aprila 1965

 • Međunarodni pomorski prevoz

 • Atinska konvencija o pomorskom prevozu putnika i njihovog prtljaga od 13. decembra 1974, sa protokolima iz 1976. i 1999. godine
 • Protokol od 13. decembra 1974.g. uz Atinsku konvenciju o pomorskom prevozu putnika i njihovog prtljaga
 • Protokol od 29. marta 1990.g. uz Atinsku konvenciju o pomorskom prevozu putnika i njihovog prtljaga
 • Konvencija Ujedinjenih nacija o prevozu robe morem (Hamburška pravila) od 31.marta 1978
 • Međunarodna konvencija za unifikaciju izvesnih pravila o teretnici od 25.avgusta 1924,
 • Protokol o izmeni Međunarodne konvencije za unifikaciju izvesnih pravila o teretnici potpisane u Briselu 25. avgusta 1924.
 • Protokol od 23. februara 1968.g. uz Međunarodna konvencija za unifikaciju izvesnih pravila o teretnici
 • Evropski sporazum o glavnim međunarodnim linijama kombinovnog prevoza i sličnim instalacijama (AGTC)
 • Konvencija o kodeksu vladanja linijskih konferencija od 6.aprila 1974,
 • Međunarodna konvencija o teretnim linijama od 5.aprila 1966., sa izmenama i dopunama od 12. oktobra 1971. i 17. novembra 1983,
 • Protokol iz 1988. uz međunarodnu konvenciju o teretnim linijama, 1966., sastavljen u Londonu, 11. novembra 1988. godine
 • Konvencija o naznačavanju težine na velikim koletima koja se prenose brodom od 21.juna 1929. (MOR-K-27)
 • Evropski sporazum o međunarodnom prevozu opasnih roba unutrašnjim plovnim putevima (ADN) od 26. maja 2000.
 • Rečni saobraćaj

 • Konvencija o režimu plovidbe na Dunavu od 18.avgusta 1948, sa Dodatnim protokolom od 26,marta 1998, knjiga 6, tom I/37
 • Konvencija o saradnji na zaštiti i održivom korišćenju reke Dunav od 29.juna 1994
 • Okvirni sporazum o slivu reke Save sa Protokolom o režimu plovidbe od 3.decembra 2002, sa izmenama od 2. aprila 2004
 • Vazdušni saobraćaj

  Čikaška konvencija

 • Konvencija o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu (Čikaška konvencija) od 7.decembra 1944, knjiga 6, tom II/38
 • Montrealski protokol od 27.maja 1947. o izmenama i dopunama člana 93 bis Čikaške konvencije, knjiga 6, tom II/38a
 • Montrealski protokol od 14.juna 1954. o izmenama i dopunama člana 45. Čikaške konvencije, knjiga 6, tom II/38b
 • Montrealski protokol od 14.juna 1954. o izmenama i dopunama čl. 48 (a), 49 (e) i 61. Čikaške konvencije, knjiga 6, tom II/38c
 • Montrealski protokol od 21.juna 1961. o izmenama i dopunama člana 50 (a) Čikaške konvencije, knjiga 6, tom II/38d
 • Rimski protokol od 15.septembra 1962. o izmenama i dopunama člana 48 (a) Čikaške konvencije, knjiga 6, tom II/38e
 • Njujorški protokol od 12.marta 1971. o izmenama i dopunama člana 50 (a) Čikaške konvencije, knjiga 6, tom II/38f
 • Bečki protokol od 7.jula 1971. o izmenama i dopunama člana 56. Čikaške konvencije, knjiga 6, tom II/38g
 • Montrealski protokol od 16.oktobra 1974. o izmenama i dopunama člana 50 (a) Čikaške konvencije, knjiga 6, tom II/38h
 • Montrealski protokol od 3o.septembra 1977.o izmeni finalne klauzule Čikaške konvencije, knjiga 6, tom II/38i
 • Montrealski protokol od 30.septembra 1977. o autentičnom tekstu Čikaške konvencije, knjiga 6, tom II/38j
 • Montrealski protokol uz Čikašku konvenciju od 6. oktobra 1980.
 • Montrealski protokol uz Čikašku konvenciju od 10. maja 1984.
 • Montrealski protokol uz Čikašku konvenciju od 6. oktobra 1989. (član 56)
 • Sporazum o tranzitu u međunarodnom vazdušnom saobraćaju od 7.decembra 1944, knjiga 6, tom II/39
 • Varšavska konvencija
 • Konvencija za unifikaciju izvesnih pravila koja se odnose na međunarodni vazdušni transport (Varšavska konvencija) od 12. oktobra 1929, knjiga 6, tom II/40
 • Haški Protokol o izmeni Konvencije za unifikaciju izvesnih pravila koja se odnose na međunarodni vazdušni transport, od 28.septembra 1955, knjiga 6, tom II/41
 • Konvencija kojom se dopunjuje Varšavska konvencija za izjednačavanje nekih pravila koja se odnose na međunarodni vazdušni prevoz koji obavlja lice koje nije ugovorni prevozilac (Gvadalaharska konvencija) od 18.septembra 1961, knjiga 6, tom II/42
 • Montrealski dopunski protokol br. 1 od 25. septembra 1975.g. o izmenama i dopunama Varšavske konvencije, knjiga 6, tom II/43
 • Montrealski dopunski protokol br. 2 od 25. septembra 1975.g. o izmenama i dopunama Varšavske konvencije, knjiga 6, tom II/43
 • Montrealski dopunski protokol br. 4 od 25. septembra 1975.g. o izmenama i dopunama Varšavske konvencije, knjiga 6, tom II/43

 • Ostale konvencije

 • Međunarodni sporazum o postupku za utvrđivanje tarifa u redovnom unutarevropskom vazdušnom saobraćaju od 16.juna 1987, knjiga 6, tom II/44 >
 • Višestrani sporazum o komercijalnim pravima vanrednog vazdušnog saobraćaja u Evropi, potpisan u Parizu, 30. aprila 1956. godine,
 • Međunarodna konvencija o saradnji na bezbednosti vazdušne plovidbe - EUROCONTROL - potpisana u Briselu 13. decembra 1960.)
 • Konvencija o međunarodnom priznavanju prava na vazduhoplovu od 19.juna 1948, knjiga 6, tom II/45

 • Međunarodni avio-prevoz

 • Konvencija o unifikaciji pravila u vezi sa međunarodnim avio-prevozom od 28.maja 1999.
 • Drumski saobraćaj

  Kopneni saobraćaj

 • Konvencija o saobraćaju na putevima, sa Završnim aktom,od 8.novembra 1968,
 • Evropski sporazum o dopuni Konvencije o saobraćaju na putevima od 1.maja 1971,
 • Deklaracija o izgradnji velikih puteva za međunarodni saobraćaj od 16.septembra 1950,
 • Evropski sporazum o putnim oznakama od 13.decembra 1957,
 • Evropski sporazum o radu posade na vozilima koja obavljaju međunarodne drumske prevoze (AETR) od 1. jula 1970,
 • Sporazum o povremenom medjunarodnom drumskom putničkom prevozu koji se obavlja autobusima (A.S.O.R.), zaključen u Dablinu, 26. maja 1982.
 • Međunarodni fondacijski ugovor o saradnji Transevropskog drumskog pravca sever-jug (TEM)”, zaključen izmedju Evropske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu (ECE), s jedne strane, i vlada zemalja TEM-a, s druge strane 1977. godine, dopunjen 1991. u Ženevi
 • Ugovor o međunarodnom povremenom prevozu putnika običnim i putničkim autobusima (INTERBUS ugovor)

 • Motorna vozila

 • Evropska konvencija o međunarodnim posledicama oduzimanja prava na vožnju motornog vozila od 3.juna 1976,
 • Sporazum o minimalnim uslovima za izdavanje i važnost vozačkih dozvola (APC) od 1.aprila 1975,
 • Sporazum o prihvatanju jednoobraznih uslova za homologaciju i uzajamno priznavanje homologacije opreme i delova motornih vozila od 20.marta 1958,

 • Drumski prevoz putnika i robe

 • Konvencija o ugovoru o međunarodnom drumskom prevozu putnika i prtljaga (CVR) od od 1.marta 1973, knjiga 6, tom II/49
 • Konvencija o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR) od 19.maja 1956, knjiga 6, tom II/50
 • Evropski sporazum o međunarodnom drumskom prevozu opasne robe (ADR) od 30.septembra 1957, knjiga 6, tom II/51
 • Sporazum o međunarodnom prevozu lakokvarljivih prehrambenih proizvoda i specijalnim vozilima za njihov prevoz (ATP) od 1.septembra 1970, knjiga 6, tom II/52
 • Sporazum o specijalnim vozilima za prevoz pokvarljivih namirnica i o njihovoj upotrebi za međunarodni prevoz nekih od tih namirnica od 15. januara 1962, knjiga 6, tom II/53
 • Međunarodna konvencija o bezbednosti kontejnera (CSC) od 2.decembra 1972, knjiga 6, tom II/54
 • Železnički saobraćaj

 • Konvencija o međunarodnim prevozima železnicama (COTIF) od 9.maja 1980. sa Protokolom od 17.februara 1984,
 • Protokol o izmenama Konvencije o međunarodnim prevozima železnicama od 20.decembra 1990,
 • Evropski sporazum o najvažnijim međunarodnim železničkim prugama (AGC) od 31.maja 1985,
 • Međunarodni fondacijski ugovor o saradnji Transevropske železnice (TER)”, zaključen izmedju Evropske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu (ECE), s jedne strane, i vlada zemalja TER-a, s druge strane, iz 1980. godine u Ženevi
 • Transport nafte i plina

 • Okvirni sporazum INOGATE o institucionalnim osnovama za uspostavljanje međudržavnih sistema za transport nafte i plina od 22. jula 1999.
 • Protokol uz okvirni sporazum INOGATE za uspostavljanje međudržavnog sistema za transport nafte od Konstance (Rumunija) do Omišalja (Hrvatska) od 10.septembra 2002
 • Poštanski saobraćaj

 • Svetska poštanska konvencija sa Završnim protokolom od 15.septembra 1999.
 • Opšti pravilnik Svetskog poštanskog saveza od 15. septembra 1999.
 • Šesti dodatni protokol Ustavu Svetskog poštanskog saveza od 15. septembra 1999.
 • Aranžman o poštanskim novčanim uslugama, od 15.septembra 1999.
 • Svetska poštanska konvencija sa Završnim protokolom od 14.septembra 1994,
 • Aranžman o poštanskim paketima sa Završnim protokolom od 14.septembra 1994,
 • Aranžman o poštanskim uputnicama od 14.septembra 1994,
 • Aranžman o službi poštanskih čekova od 14.septembra 1994,
 • Aranžman o otkupnim pošiljkama od 14.septembra 1994,
 • Opšti pravilnik Svetskog poštanskog saveza sa Poslovnikom kongresa od 14.septembra 1994,
 • Telekomunikacije

  Opšti međunarodni dokumenti u sferi telekomunikacija

 • Konvencija iz Tamperea o obezbedjenju telekomunikacionih resursa za akcije u cilju ublažavanja i olakšanja posledica velikih nesreća od 18.juna 1998.
 • Konvencija Međunarodnog saveza za telekomunikacije (Mineapolis) od 6.novembra 1998.
 • Ustav međunarodnog saveza za telekomunikacije (Mineapolis), od 6.novembra 1998.
 • Konvencija Međunarodnog saveza za telekomunikacije sa Aneksom (Ženeva) od 22.decembra 1992,
 • Ustav međunarodnog saveza za telekomunikacije, (Ženeva), od 22.decembra 1992,
 • Instrument za izmenu Ustava i Konvencije Međunarodnog saveza za telekomunikacije od 14.oktobra 1994 (Kjoto),
 • Fakultativni protokol o obaveznom rešavanju sporova koji se odnose na Statut Međunarodnog saveza za telekomunikacije, Konvenciju međunarodnog saveza za telekomunikacije i Administrativni pravilnik, Ženeva, od 22. decembra 1992.
 • Instrumenti za izmenu Ustava Međunarodnog saveza za telekomunikacije i instrumenti za izmenu Konvencije Međunarodnog saveza za telekomunikacije

 • Satelitske komunikacije

 • Konvencija o distribuciji signala za prenos programa preko satelita od 21.maja 1974,
 • Sporazum o međunarodnoj satelitskoj telekomunikacionoj organizaciji INTELSAT od 2o.avgusta 1971, sa Amandmanom od 26.oktobra 1994 (Margaritska ostrva) i 31.avgusta 1995 (Kopenhagen),
 • Konvencija o međunarodnoj pomorskoj satelitskoj organizaciji (INMARSAT) od 3.septembra 1976,
 • Amandmani na Konvenciju o međunarodnoj organizaciji za mobilne satelite od 24. aprila 1998.
 • Međunarodni sporazum o korišćenju zemaljskih INMARSAT stanica na plovilima unutar teritorijalnog mora i luka od 16. septembra 1985.
 • Konvencija o osnivanju Evropske konvencije za telekomunikacije preko satelita EUTELSAT OD 15.jula 1982,
 • Protokol o privilegijama i imunitetima Evropske organizacije za telekomunikacije preko satelita – EUTELSAT od 13. februara 1987, knjiga 6, tom II/68
 • Izmene konvencije Evropske organizacije za satelitske komunikacije (EUTELSAT), Pariz, 16. januar 1998 i Estoril 14. maja 1998.
 • Sporazum o Međunarodnoj telekomunikacionoj satelitskoj organizaciji, sa Prilogom i Amandmana na Eksploatacioni sporazum

 • Radiokomunikacije

 • Konvencija o uspostavljanju Evropskog biroa za radiokomunikacije, potpisana u Briselu 9. juna 1994. godine,
 • Regionalni dogovor o radiotelefonskoj službi na unutrašnjim plovnim putevima od 6. aprila 2000.
 • Regionalni aranžman o pomorskim radio-farovima u evropskoj zoni I. regiona od 3.avgusta 1951

 • Mobilne komunikacije i oprema

 • Konvencija (izmene) Međunarodne organizacije za pokretne satelitske komunikacije, usvojene na 12. zasedanju skupštine međunarodne organizacije za pokretne satelitske komunikacije, održanom u Londonu od 20. do 24. aprila 1998
 • Amandman na Konvenciju o Međunarodnoj organizaciji za mobilne satelite, sa Prilogom i na Eksploatacioni sporazum o Međunarodnoj organizaciji za mobilne satelite
 • Konvencija o međunarodnim interesima u snabdevanju mobilnom opremom od 16. novembra 2001.
 • Protokol uz Konvenciju o međunarodnim interesima u snabdevanju mobilnom opremom od 16. novembra 2001., koji se posebno odnosi na stvari za opremanje vazduhoplova od 16. novembra 2001.