Pravosudni ispit

Kandidat na pravosudnom ispitu mora da pokaže da poznaje važeći pravni sistem u Republici Srbiji, što podrazumeva poznavanje tzv. pozitivnog zakonodavstva, organizacije, institucija i mehanizama zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, kao i važećih pravnih instituta i procedura.

U praksi se pokazalo da se pravosudni ispit najefektivnije može pripremiti koncentrisanim učenjem iz važećih zakona i drugih propisa, uz istovremeno korišćenje specijalizovanih priručnika i praktikuma, kao i inicijalnih, sažetih i interaktivnih predavanja.

Projurisov Pravosudni priručnik u 11 knjiga i Pravosudni praktikum pokrivaju celokupnu materiju pravosudnog ispita i, uz to, redovno prate legislativnu dinamiku i novine u donetim zakonima, kroz ažurirana izdanja i aktuelne Dodatke sa rezimeima novih zakonskih rešenja. Set aktuelnih zakona "Codex-Pojuris", koji sadrži integralne i stalno ažurirane tekstove propisa, obuhvata celokupno pozitivno zakonodavstvo Republike Srbije.