PUBLIKACIJE

PROJURISOVA
PRAVOSUDNA BIBLIOTEKA

PRAVOSUDNI ISPIT

P R I R U Č N I K

za polaganje pravosudnog ispita

 1. USTAVNO PRAVO I ORGANIZACIJA PRAVOSUDJA
 2. KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO
 3. KRIVIČNO PROCESNO PRAVO
 4. UVOD U GRAĐANSKO PRAVO I STVARNO PRAVO
 5. OBLIGACIONO PRAVO
 6. PORODIČNO PRAVO I NASLEDNO PRAVO
 7. GRAÐANSKO PROCESNO PRAVO
 8. PRIVREDNO/TRGOVINSKO PRAVO
 9. MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO
 10. UPRAVNO PRAVO
 11. RADNO PRAVO
 12. PRAKTIKUM

  za polaganje pravosudnog ispita

  PRAVOSUDNI PRAKTIKUM - instruktivni priručnik za sudski rad i praktični vodič za polaganje pismenog i usmenog dela pravosudnog ispita

  IMPLEMENTACIJA MEĐUNARODNIH UGOVORA

  • PRAVOSUDNA MEĐUNARODNA POMOĆ - priručnik za međunarodnu pravnu pomoć u krivičnim i građanskim stvarima
  • PRAVOSUDNE MULTILATERALNE KONVENCIJE - zbirka važećih višestranih međunarodnih ugovora iz oblasti pravosuđa
  • PRAVOSUDNE BILATERALNE KONVENCIJE - zbirka važećih bilateralnih međunarodnih ugovora iz oblasti pravosuđa
  • KONVENCIJE O SLOBODAMA I PRAVIMA – zbirka međunarodnih ugovora i drugih dokumenata o zaštiti ljudskih i manjinskih prava
  • KONVENCIJE PROTIV KRIMINALA – zbirka međunarodnih ugovora protiv terorizma, organizovanog kriminala, korupcije

  KOMENTARI ZAKONA

  • KOMENTAR ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - XIII izdanje, 1032 strane - prema novom Zakoniku o krivičnom postupku iz 2011.godine, autori: prof dr Momčilo Grubač i prof dr Tihomir Vasiljević, izdavač PROJURIS, 2013.g.
  • KOMENTAR ZAKONA O RESTITUCIJI - Komentar Zakona o vraćanju (restituciji) imovine crkvama i verskim zajednicama (2006) i Komentar Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju (2011), sa sudskom praksom i bilateralnim međunarodnim ugovorima o obeštećenju nacionalizovane imovine, prava i interesa stranih lica

  LEGISLATIVA

  • CODEX PROJURIS – elektronska zbirka zakona relevantnih za polaganje pravosudnog ispita, rad organa pravosuđa, državne uprave i preduzeća
  • PORODIČNI ZAKON – zakon Srbije iz 2005. sa predgovorom i registrom pojmova
  • ZAKON O HIPOTECI sa predgovorom i registrom pojmova

  PRAVOSUDNA PRAKSA

 13. PRAVOSUDNA PRAKSA - hrestomatija aktuelne sudske prakse iz krivične i građanske oblasti