Pred Evropskim sudom

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu je međunarodna pravosudna institucija ustanovljena Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, koju je 1950.godine usvojio Savet Evrope. Evropski sud radi od 1959. godine, a čini ga 45 sudija – sud ima onoliko sudija koliko je zemalja članica Saveta Evrope.

Organizacija, nadležnost i ovlašćenja Evropskog suda uređeni su Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama (čl. 19 – 51), a postupak pred Sudom uređen je Poslovnikom koji je stupio na snagu 1. novembra 1998. godine.

Sudu u Strazburu apelacijom mogu da se obrate pojedinci, grupe ili nevladine organizacije kojima su prekršena neka od osnovnih prava i koji svoje pravo ne mogu da ostvare pred domaćim pravosudnim i upravnim organima. Pravo na podnošenje apelacije ne odnosi se samo na domaće državljane, već ono pripada svakome (strancu, licu bez državljanstva) ko je pod jurisdikcijom države-članice i ko ukaže da mu je pravo uskraćeno. Podnosilac apelacije može da bude ovlašćeni advokat, a takođe i nevladina organizacija može se pojaviti kao punomoćnik žrtve i zastupati je pred Sudom. Pravo pojavljivanja pred Sudom imaju i sindikati, verske zajednice, privatne asocijacije ili profesionalna udruženja, u ime svojih članova, pod uslovom da imaju ovlašćenje da zastupaju svoje članstvo. Sud ne prihvata anonimne apelacije, ali žalilac – oštećeni može prilikom podnošenja apelacije tražiti da se njegov identitet ne otkriva. Kako se time odstupa od pravila da je u postupku pred Sudom obezbeđen javni pristup informacijama, Sud će dozvoliti anonimnost samo u izuzetnim i valjano obrazloženim slučajevima.

Podnosilac apelacije treba da dokaže da ima legitimni interes da se pojavi kao stranka jer nije dopuštena tužba u opštem interesu, odnosno stranka ne može da bude pojedinac koji se javlja u ime svih potencijalno ugroženih (actio popularis). U praksi Suda je dozvoljeno da, ako žrtva iz nekog opravdanog razloga ne može da se obrati Sudu, to učini član njegove porodice. Postupak mogu da pokrenu i pojedinci, kao tzv. indirektne žrtve, koji trpe zbog kršenja prava njihovih srodnika od strane države koju tuže, ali moraju da prilože dokaze koji potvrđuju ovakvu tvrdnju. To su u praksi najčešće supružnik, dete ili drugi srodnik oštećenog, koji se pojavljuju pred Sudom ako žrtva nije više živa ili ako u toku razmatranja apelacije apelant umre.Dozvoljeno je da se u postupku pojave i lice ili grupa, kao tzv. potencijalne žrtve, koji tvrde da su već izloženi ili postoji velika izvesnost da će biti izloženi dejstvu nekih državnih akata ili prakse nekih državnih organa i da će im na taj način biti povređena neka od zagarantovanih prava.

Pred Evropskim sudom tužena može biti samo država, jer nisu prihvatljive apelacije podnete protiv pojedinaca ili nevladinih organizacija.

Pre obraćanja Evropskom sudu, stranka mora da iscrpi sva pravna sredstva i procedure koji joj stoje na raspolaganju u domaćem zakonodavstvu. Međutim, čak iako nisu iskorišćeni svi domaći pravni lekovi, Sud može prihvatiti apelaciju ako apelant dokaže da su pravni lekovi njemu nedostupni ili da bi upotreba pravnih lekova bila neefikasna ili da bi trajala neopravdano dugo.

Apelacija mora biti blagovremena, tj. mora biti podneta u roku od šest meseci od dana donošenja konačne odluke od strane nadležnog organa države u kojoj je povreda prava izvršena. Rok počinje da teče od momenta kada apelant iskoristi sve domaće efektivne i delotvorne pravne lijekove. Ako osporavana presuda pred domaćim sudom nije objavljena javno, rok počinje da teče od dana kada je ta pravnosnažna odluka dostavljena stranci.

Od Suda se može tražiti samo da ustanovi da li je u konkretnom slučaju prekršeno neko pravo podnosioca apelacije i da odluči na koji način će oštećeni dobiti zadovoljenje ili odgovarajuću naknadu zbog štete koja mu je na taj način učinjena. Sud takođe može da ukaže državi koja su zakonska rešenja u njenom zakonodavstvu nesaglasna sa Konvencijom i da joj naloži u kom delu i kako treba da izmeni praksu rada državnih organa.

Evropski sud, po pravilu, ne zakazuje usmena ročišta, ali sudsko veće ima ovlašćenje da odluči da li će zakazati ročište ili će se voditi samo pismena rasprava. Celokupna prepiska sa podnosiocem apelacije ili njegovim zastupnicima odvija se na jednom od službenih jezika Suda, engleskom ili francuskom, a veće može odobriti i prepisku na jednom od službenih jezika tužene države.

Sud če odbaciti apelaciju/tužbu: ako je ona već podnosena nekoj drugoj međunarodnoj instanci radi ispitivanja, ako je nespojiva sa odredbama Konvencije ili protokola uz nju, ako je očigledno neosnovana, tj. ako ona već na prvi pogled ne ukazuje ni na kakvu mogućnost da je neko pravo povređeno, između ostalog i zbog toga što nisu priloženi nikakvi dokazi ili zato što navodi podnosioca, čak i da su tačni, ne bi nikako mogli da se kvalifikuju kao kršenje nekog prava iz Evropske konvencije, kad tužba predstavlja zloupotrebu prava na apelaciju, tj. kad je podnesena samo radi ličnog zadovoljenje, šikaniranja drugih, publiciteta, promocije svoje politike ili propagandnog delovanja, kao i koja sadrži očigledno neistinite navode ili uvredljive formulacije, kao i ako podnosilac ne postupi po traženju Suda i ne dostavi tražene podatke i informacije ili dopune predmeta.

Kad se upusti u postupak, Evropski sud može odlukom utvrditi da je došlo do povrede prava ili da takve povrede nema.. Ako Sud utvrdi da je došlo do povrede prava, on će, na zahtev stranke, dosuditi pravičnu naknadu štete koju je stranka pretrpela. Presude Evropskog suda za ljudska prava su nedvosmislene i ne ostavljaju obavezanoj državi članici gotovo nikakav slobodan prostor za izigravanje odluka ili za njihovo neizvršenje.

Ovo i stoga što izvršenje presuda ovog Suda kontroliše Komitet ministara Saveta Evrope, ne samo u pogledu obaveze države da naknadi štetu, već i u odnosu na primenu drugih mera na koje je država članica obavezana, a koje zavise od vrste povređenog prava. Te mere mogu da se sastoje u ponavljanju postupka pred domaćim organima, izmeni domaćeg zakonodavstva, izmeni sudske prakse, ispravljanju odluke nekog domaćeg organa i sl.

U nastavku je dato Uputstvo za lica koje žele da se obrate Evropskom sudu za ljudska prava, kao i obrazac zahteva/apelacije koji se podnosi tom sudu.Uputstvo za lica koje žele podneti zahtev evropskom sudu za ljudska prava  I. KOJE ZAHTEVE SUD MOŽE RAZMATRATI?

 1. Evropski sud za ljudska prava je međunarodna institucija koja može, pod određenim uslovima, razmatrati zahteve lica koja se žale da su prekršena njihova prava po Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i osnovnim slobodama. Pomenuta Konvencija je međunarodni ugovor kojim su se brojne evropske države obavezale da obezbede određena osnovna ljudska prava. Zajemčena prava navedena su u samoj Konvenciji, te u Prvom, Četvrtom, Šestom i Sedmom protokolu koje su prihvatile samo neke države. Pomenute dokumente treba pažljivo pročitati.

 2. Ukoliko smatrate da ste lično i neposredno bili žrtva povrede jednog ili više osnovnih prava od strane jedne od država, imate pravo podneti zahtev Sudu.

 3. Sud može razmatrati samo zahteve koji se odnose na povredu jednog ili više prava navedenih u Konvenciji i Protokolima. Evropski sud nije žalbeni sud u odnosu na domaće sudove, te ne može poništiti ili izmeniti njihove odluke. Sud, nadalje, ne može neposredno intervenisati u Vaše ime kod organa u vezi kojih se žalite.

 4. Sud može razmatrati samo zahteve protiv država koje su ratifikovale Konvenciju ili Protokol o kojem je reč, te koji se tiču događaja koji su se dogodili nakon određenog datuma. Taj datum varira zavisno od države protiv koje se podnosi zahtev, te zavisno o tome da li se zahtev odnosi na pravo navedeno u samoj Konvenciji ili u jednom od Protokola.

 5. Sudu se možete žaliti isključivo u vezi predmeta koji su u nadležnosti javnih organa vlasti (zakonodavstva, uprave, suda, itd.) jedne od tih država. Sud ne može razmatrati zahteve protiv pojedinaca ili privatnih organizacija.

 6. U skladu s uslovima navedenim u članu 35. stavu 1. Konvencije, Sud može razmatrati zahtev tek nakon što su iscrpljeni svi domaći pravni lekovi i unutar perioda od šest meseci od dana donošenja konačne odluke. Sud neće moći razmatrati nijedan zahtev koji ne zadovoljava navedene uslove dopuštenosti.

 7. Stoga je neophodno da, pre no što se obratite Sudu, iscrpite sve pravne lekove u državi protiv koje se želite žaliti, a koji su relevantni za Vaš predmet. Ukoliko to ne učinite, moraćete dokazati da bi takva sredstva bila nedelotvorna. U skladu s tim, prvo se morate obratiti domaćim sudovima, uključujući i žalbu najvišem sudu koji ima nadležnost u tom predmetu, u kojoj trebate izneti, barem u osnovi, iste pritužbe koje kasnije želite izneti u svom zahtevu Sudu.

 8. Kada se koristite odgovarajućim pravnim lekovima, trebate poštovati sva pravila postupka, uključujući vremenske rokove. Ukoliko je, na primer, Vaša žalba bila odbijena jer ste je podneli prekasno, ili ste je podneli pogrešnom sudu, ili pak niste poštovali odgovarajući postupak, Sud neće biti u mogućnosti da razmatra Vaš zahtev.

 9. Međutim, ukoliko se žalite na sudsku odluku kao što je presuda ili kazna, nije potrebno uložiti zahtev za ponavljanje postupka nakon što ste prošli redovne žalbene sudske postupke. Takođe ne morate iskoristiti pravne lekove koji nemaju uticaja na ishod predmeta, ili tražiti oprost ili pomilovanje. Peticije (upućene parlamentu, predsedniku države ili vladi, ministru ili ombudsmanu) se ne smatraju delotvornim pravnim lekovima koje biste morali iskoristiti.

 10. Nakon što je donesena odluka najvišeg nadležnog domaćeg suda ili organa, morate podneti zahtev Sudu u roku od šest meseci. Rok od šest meseci računa se od datuma kada je konačna odluka u redovnom sudskom postupku dostavljena Vama ili Vašem zastupniku, a ne od datuma eventualnog kasnijeg odbijanja zahteva za ponavljanjem postupka ili molbe za oproštaj ili pomilovanje, ili bilo kojeg drugog zahteva nekom od organa koji nema uticaja na ishod spora.

 11. Rok od šest meseci prekida se u trenutku kada Sud primi bilo Vaš prvi dopis u kojem je jasno iznesen - makar samo u osnovnim crtama - predmet zahteva koji želite podneti, bilo ispunjeni obrazac zahteva. Ukoliko svojim dopisom samo zatražite informacije od Suda, time se ne prekida rok od šest meseci koji je potrebno poštovati. 12. II. KAKO PODNETl ZAHTEV SUDU

 13. Službeni jezici Suda su engleski i francuski, ali ukoliko Vam je to jednostavnije, možete se obratiti sekretarijatu na jednom od službenih jezika država koje su ratifikovale Konvenciju.

 14. Zahtev Sudu ne može se podneti telefonom ili elektronskom poštom, osim ako je takav zahtev potvrđen putem regularne pošte. Sasvim je nepotrebno da lično dođete u Strazbur kako biste usmeno izneli svoj zahtev.

 15. Sve dopise koji se odnose na Vaš zahtev trebate poslati na sledeću adresu:
  The Registrar
  Evropean Court of Human
  Rights Council of Evrope
  F-67075 STRASBOURG CEDEX.

 16. Po prijemu Vašeg prvog dopisa ili ispunjenog obrasca zahteva sekretarijat Suda će Vam odgovoriti, te Vas izvestiti da je na Vaše ime otvoren spis (čiji broj morate navesti u svim svojim sledećim dopisima). Nadalje, sekretarijat može zatražiti da dostavite dodatne podatke, dokumente ili pojedinosti vezane uz Vašu žalbu. Međutim, sekretarijat Vam ne može pružiti podatke o zakonima i drugim propisima i pravu države protiv koje se žalite, niti Vam može davati pravne savete koji bi se ticali Vašeg zahteva te tumačenja domaćeg prava.

 17. U Vašem je interesu da bez nepotrebnog odlaganja odgovarate na dopise sekretarijata. Ukoliko odgovorite sa zakašnjenjem ili propustite da odgovorite na dopis koji Vam je uputio sekretarijat, Sud može zaključiti da ne želite ustrajati u svom zahtevu. Stoga će, ukoliko u roku od godine dana ne vratite ispunjeni obrazac zahteva ili ne odgovorite pravovremeno na bilo koji dopis koji Vam sekretarijat uputi, Vaš spis biti uništen.

 18. Ako smatrate da se Vaša žalba odnosi na jedno od prava zajemčenih Konvencijom ili njenim Protokolima i da su zadovoljeni navedeni uslovi, trebate pažljivo i čitko ispuniti obrazac zahteva te ga vratiti sekretarijatu u roku od šest sedmica.

 19. U skladu s uslovima pravila 47. poslovnika Suda. u svom zahtevu nužno trebate:
  (a) ukratko izneti činjenice na koje se želite žaliti te izložiti prirodu Vaše žalbe;
  (b) naznačiti prava zajemčena Konvencijom za koja smatrate da su u Vašem slučaju bila povređena;
  (c) navesti pravne lekove koje ste iskoristili
  (d) navesti sve službene odluke vezane uz Vaš predmet, pri čemu trebate navesti datum svake odluke, naziv suda ili organa koji je odluku doneo, te ukratko izneti sadržaj same odluke. Svom dopisu trebate priložiti kopije svih odluka. (Dokumenti Vam neće biti vraćeni, stoga je u Vašem interesu da nam šaljete samo kopije, a ne originale.)

 20. U skladu s pravilom 45. poslovnika Suda, obrazac zahteva morate potpisati Vi kao podnosilac zahteva ili Vaš zastupnik.

 21. Ukoliko ne želite da Vaš identitet bude dostupan javnosti, morate to zatražiti i izneti razloge za takvo odstupanje od pravila o dostupnosti podataka u postupku javnosti. Sud može odobriti anonimnost u izuzetnim i opravdanim slučajevima.

 22. Ako želite podneti zahtev Sudu posredstvom advokata ili drugog zastupnika, morate sa zahtevom dostaviti punomoćje kojim njega ili nju ovlašćujete da Vas predstavlja u postupku pred Sudom. Zastupnik pravnog lica (preduzeća, udruženja, i sl.) ili grupe pojedinaca mora dostaviti dokaz da je ovlašćen da zastupa to pravno lice ili grupu pojedinaca. Da biste podneli zahtev Sudu, Vaš zastupnik (ukoliko ga imate) ne mora biti advokat. Međutim, u kasnijem toku postupka zastupnik podnosioca zahteva mora, osim u izuzetnim slučajevima, biti advokat ovlašćen za obavljanje advokatske prakse u jednoj od država potpisnica Konvencije. Advokat mora posedovati barem pasivno znanje jednog od službenih jezika Suda (engleskog ili francuskog).

 23. Sud ne garantuje pravnu pomoć u početnoj fazi, pre odluke o prosleđenju zahteva. U kasnijoj fazi postupka - nakon što Sud odluči da prosledi zahtev vladi države protiv koje se žalite i od nje zatraži pismeno izjašnjenje - možete imati pravo na besplatnu pravnu pomoć ukoliko nemate dovoljno sredstava za plaćanje troškova advokata, te ukoliko Sud smatra da je dodela takve pomoći neophodna za ispravno vođenje postupka.

 24. Vaš predmet će biti razmatran besplatno, a sekretarijat će Vas obaveštavati o toku Vašeg postupka. Kako se postupak u početku odvija pismeno, nema svrhe da lično dolazite u sedište Suda, osim ukoliko Vas Sud pozove na raspravu.


UPUTSTVO za ispunjavanje zahteva prema članu 34. Konvencije

UVOD

Ovo Uputstvo će Vam pomoći pri ispunjavanju Vašeg zahteva Sudu. Molimo da ga pažljivo pročitate pre nego što počnete ispunjavati formular i da se na njega vraćate kasnije, kod svake tačke posebno.

Ispunjeni obrazac će biti Vaš zahtev Sudu na osnovu člana 34. Konvencije. Sud će Vaš slučaj ispitati na osnovu tog obrasca. Zbog toga je važno da ga ispunite u celosti i tačno, čak i ako ćete ponoviti neke informacije koje ste Sekretarijatu već uputili u prethodnoj korespondenciji.

Kao što ćete videti obrazac se sastoji od osam delova. Morate sve ispuniti, kako bi Vaš zahtev sadržavao sve informacije koje se zahtevaju prema Poslovniku Suda. U daljnjem tekstu naći ćete uputstvo za svaku tačku posebno. Na kraju tog uputstva naći ćete takođe i tekst pravila 45. i 47. Poslovnika Suda.


UPUTSTVO ZA ISPUNJAVANJE OBRASCA

I. STRANE (1-13)

Pravilo 47, stav 1. a) b) i c)

Ako ima više podnosilaca. potrebno je navesti sve zahtevane podatke za svakoga posebno (ako je potrebno, na posebnom listu).

Podnosilac može imenovati zastupnika. Takav zastupnik mora biti advokat ovlašćen za obavljanje advokatske prakse na području bilo koje od ugovornih strana sa mestom stalnog boravka u jednoj od njih ili pak druga lica odobrena od Suda. Kada podnosilac ima zastupnika, potrebno je u tom delu obrasca navesti relevantne podatke. U tom slučaju Sekretarijat Suda kontaktiraće samo zastupnika.


II. OPIS ČINjENICA (14)

Pravilo 47, stav 1. d)

Kratko i jasno opišite činjenice na koje se žalite. Pokušajte opisati događaje hronološkim redom. Navedite tačne datume. Ako se Vaš zahtev odnosi na više različitih žalbi (na primer na različite sudske postupke), navedite podatke za svaku posebno.


III. IZJAVA O NAVODNOJ POVREDI ODREDABA KONVENCIJE I RELEVANTNIM ARGUMENTIMA (15)

Pravilo 47, stav 1. e) 47. stav 1. e)

U tom delu obrasca morate izneti što je moguće preciznije na šta se žalite prema Konvenciji. Navedite na koju odredbu Konvencije se pozivate i objasnite zašto smatrate da činjenice koje ste izložili u delu II ovog obrasca čine povredu tih odredaba.

Videćete da neki od članova Konvencije dopuštaju, pod određenim uslovima, ograničavanje prava koja se jemče - (vidi, na primer. alineje a) - f) stav 1. člana 5. i stav 2. članova 8 - 11). U slučaju da se pozivate na takav član pokušajte objasniti zbog čega smatrate ta ograničenja neopravdanim.


IV. IZJAVA U VEZI S ODREDBAMA ČLANA 35,
STAVA 1. KONVENCIJE (16-18)

Pravilo 47. stav 2. a)

U ovom delu morate izneti podatke o pravnim sredstvima koja ste iscrpeli pred domaćim organima, Morate ispuniti sve tri tačke tog dela i izneti istu informaciju odvojeno za svaku pojedinačnu žalbu. U tački 18. morate navesti postoji li još bilo kakva mogućnost žalbe ili pravnog sredstva koje još niste iskoristili. Ako takvo sredstvo postoji, morate ga navesti (na primer ime suda ili organa nadležnog za žalbu) i objasnite zbog čega ga niste iskoristili.


IV. IZJAVA O PREDMETU ZAHTEVA (19)

Pravilo 47, stav 1. g)

Ovde morate ukratko objasniti šta želite postići zahtevom Sudu.


VI. IZJAVA O DRUGIM MEĐUNARODNIM POSTUPCIMA (20) Pravilo 47, stav 2.b)

Navedite jeste li žalbe koje su predmet Vašeg zahteva već podneli u nekim drugim postupcima međunarodnog preispitivanja ili rešavanja. Ako jeste, trebate dati sve podatke, uključujući naziv organa kojem ste podneli Vaše žalbe, datume i podatke o svim postupcima koji su usledili i o svim donesenim odlukama. Trebate, takođe, dostaviti kopije relevantnih odluka i drugih dokumenata.


VII. POPIS DOKUMENATA (21)

Pravilo 44. stav 1. f) (SAMO KOPIJE)

Ne zaboravite priložiti u Vašem zahtevu i navesti u popisu sve presude i odluke koje navodite u delu IV. i VI, kao i sve druge dokumente koje želite da Sud uzme u obzir kao dokazni materijal (zapisnike, izjave svedoka itd.). Uključite sve dokumente u kojima se navode razlozi sudske ili druge odluke, kao i samu odluku. Šaljite samo dokumente relevantne u vezi s Vašom žalbom koju ste prosledili Sudu.


VIII. IZJAVA I POTPIS (23-24)

Pravilo 45, stav 3.

Ako zahtev potpiše zastupnik podnosilaca, potrebno je priložiti punomoćje potpisano od podnosioca i od zastupnika podnosioca (ako isto nije bilo priloženo ranije).


Voir Note explicative

See Explanatory Note

Videti Uputstvo

COUR EVROPÉENNE DES DROITS DE LžHOMME

EVROPEAN COURT 0F HUMAN RIGHTS

EVROPSKI SUD ZA LjUDSKA PRAVA

Conseil de lžEvrope - Council of Evrope - Veće Evrope Strasbur, France - Strasbourg, Francuska

REQUÊTE 1*

APPLICATION

ZAHTEV

présentée en application de lžarticle 34 de la Convention evropéenne des Droits de lžHomme, ainsi que des articles 45 et 47 du Règlement de la Cour

under Article 34 ofthe Evropean Convention on Human Rights and Rules 45 and 47 of the Rules of Court

na osnovu člana 34. Evropske konvencije o ljudskim pravima i pravila 45. i 47. Poslovnika Suda

I - LES PARTIES / THE PARTIES / STRANE

A. LE REQUÉRANT/LA REQUÉRANTE THE APPLICANT

PODNOSILAC/ PODNOSILjA

(Renseignements à fournir concernant le/la requérant(e) et son/sa représentant(e) éventuel(le))

(Fill in thé following details of the applicant and the representative, if any)

(Upišite podatke podnosioca/podnosilje i eventualno zastupnika/zastupnice)

1. Nom de famille 2. Prénom (s)

...

Surname / Prezime First name (s) / Ime

Sexe: masculin/fémininSex: male/female Pol: muški / ženski

3. Nationalité ....................................................................................

4. Profession ....................................................................................

Nationality / Držaljanstvo Occupation / Zanimanje ....................

5. Date et lieu de naissance ......................................

Date and place of birth / Datum i mesto rođenja ......................

6. Domicile .......................................................................................

Permanent address / Stalna adresa ..........................................

7. Tel. N° / Broj telefona .................................................................

8. Adresse actuelle (si différente de 6.)

...

Present address (if different from 6.)

Trenutna adresa (ako je drukčija nego u tač. 6)

9. Nom et prénom du/de la représentant(e)*

...

Name of representative2*

Prezime i ime zastupnika / zastupnice*

10. Profession du/de la représentante) ......................................

Occupation of représentative

Zanimanje zastupnika / zastupnice

11. Adresse du/de la représentant(e) ..........................................

Address of representative

Adresa zastupnika / zastupnice

12. Tel.N0/ Broj telefona ................ Fax N° / Broj telefaksa ............

B. LA HAUTE PARTIE CONTRACTANTE / THE HIGH CONTRACTING PARTY

VISOKA UGOVORNA STRANA

(Indiquer ci-après le nom de lEtat/des Etats contre le(s)quel(s) la requête est dirigée)

(Fill in the name of the State(s) against which the application is directed)

(Navedite ime tužene države / tuženih država )

13.

........

II - EXPOSÉ DES FAITS

STATEMENT 0F THE FACTS

OPIS ČINjENICA

(Voir chapitre II de la note explicative) (See Part II ofîhe Explanatory Note)

(Vidi deo II. Uputstva)

14. ....

Si nécessaire, continuer sur une feuille séparée Continue on a separate sheet if necessary

Ako je potrebno, nastavite na posebnom listu

III- EXPOSÉ DE LA OU DES VIOLATION(S) DE LA CONVENTION ET/OU DES PROTOCOLES ALLÉGUÉE(S), AINSI QUE DES ARGUMENTS À LŽAPPUI

STATEMENT OF ALLEGED VIOLATION(S) 0F THE CONVENTION AND/OR PROTOCOLS AND 0F RELEVANT ARGUMENTS

IZJAVA O NAVODNIM POVREDAMA ODREDABA KONVENCIJE I/ILI PROTOKOLA, I/O RELEVANTNIM ARGUMENTIMA

(Voir chapitre III de la note explicative)

(See Part III ofthe Explanatory Note)

(Vidi deo III. Uputstva)

15. ...

IV - EXPOSÉ RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE LžARTICLE 35 § I DE LA CONVENTION

STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 § I 0F THE CONVENTION

IZJAVA KOJA SE ODNOSI NA STAV 1. ČLANA 35. KONVENCIJE

(Voir chapitre IV de la note explicative. Donner pour chaque grief, et au besoin sur une feuille séparée, les renseignements demandés sous les points 16 à 18 ci-après)

(See Part IV of the Explanatory Note.If necessary, give the details mentioned below under points 16 to 18 on a separate sheet for each separate complaint)

(Vidi deo IV. Uputstva. Ako je potrebno, napišite podatke koji se zahtevaju u tačkama 16. do 18. na posebnom listu za svaku žalbu zasebno)

16. Décision interne définitive (date et nature de la décision, organe -judiciaire ou autre — lžayant rendue)

Final décision (date, court or authority and nature of décision)

Konačna odluka (datum i karakter odluke, sud ili drugi organ koji ju je doneo)

17. Autres décisions (énumérées dans lžordre chronologique en indiquant, pour chaque décision, sa date, sa nature et lžorgane -judiciaire ou autre - lžayant rendue)

Other decisions (list in chronological order, giving date, court or authority and nature of decision for each of them)

Druge odluke (upišite ih hronološkim redom; za svaku odluku upišite datum, sud ili drugi organ koji je odluku doneo i njenu prirodu)

18. Dispos(i)ez-vous džun recours que vous nžavez pas exercé? Si oui, lequel et pour quel motif nža-t-il pas été exercé?

Is there or was there any other appeal or other remedy available to you which you have not used? If so, explain why you have not used it.

Postoji li ili je postojalo još koje pravno sredstvo koje niste iskoristili? Ako postoji, pojasnite koje i iz kog se razloga niste njime poslužili.

Si nécessaire, continuer sur une feuille séparée

Continue on a separate sheet if necessary

Ako je potrebno, nastavite na posebnom listu

V - EXPOSE DE LžOBJET DE LA REQUETE

STATEMENT 0F THE OBJECT 0F THE APPLICATION

IZJAVA O PREDMETU ZAHTEVA

(Voir chapitre V de la note explicative) (See Part V of the Explanatory Note) (Vidi deo V. Uputstva)

19. ....

VI - AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT TRAITÉ LžAFFAIRE

STATEMENT CONCERNING OTHER INTERNATIONAL PROCEEDINGS

IZJAVA O DRUGIM MEĐUNARODNIM POSTUPCIMA

(Voir chapitre VI de la note explicative)

(See Part VI of the Explanatory Note)

(Vidi deo VI. Uputstva)

20. Avez-vous soumis à une autre instance internationale dženquête ou de règlement les griefs énoncés dans la présente requête? Si oui, fournir des indications détaillées à ce sujet.

Have you submitted the above complaints to any other procedure of international investigation or settlement? If so, give full details.

Jeste li ovaj zahtev već podneli u nekom drugom postupku međunarodnog preispitivanja ili rešavanja? Ako jeste, navedite sve podatke.

(PAS DžORIGINAUX,

UNIQUEMENT DES COPIES)

(N0 ORIGINAL DOCUMENTS,

ONLY PHOTOCOPIES)

(BEZ ORIGINALA,

SAMO KOPIJE)

(Voir chapitre VII de la note explicative. Joindre copie de toutes les décisions mentionnées sous ch. IV et VI ci-dessus. Se procurer, au besoin, les copies nécessaires, et, en cas džimpossibilité, expliquer pourquoi celles-ci ne peuvent pas être obtenues. Ces documents ne vous seront pas retournés.)

(See Part VII of the Explanatory Note. Include copies of all decisions referred to in Parts IV and VI above. If you do not have copies, you should obtain them. If you cannot obtain them. explain why not. No documents will be returned to you.)

(Vidi deo VII. Priložite kopije svih odluka pomenutih u delu IV. i VI. Ako nemate kopija, pribavite ih. Ako ih ne možete pribaviti, objasnite razloge. Dokumenti vam neće biti vraćeni)

21. ...

a)

b)

c)

VIII - DÉCLARATION ET SIGNATURE

DECLARATION AND SIGNATURE

IZJAVA I POTPIS

(Voir chapitre VIII de la note explicative)

(See Part VIII of the Explanatory Note)

(Vidi deo VIII. Uputstva)

22. Je déclare en toute conscience et loyauté que les renseignements qui figurent sur la présente formule de requête sont exacts.

I hereby déclare that, to the best of my knowledge and belief, the information I have given in the present application form is correct.

Izjavljujem da su po mojoj savesti i uverenju svi podaci u ovom zahtevu tačni.

Lieu/Place/Mesto...............................................

Date/Date/Datum ..............................................

(Signature du/de la requérant(e) ou du/de la représentante))

(Signature of the applicant or of the representative)

(Potpis podnosioca / podnosilje ili zastupnika / zastupnice)

__________________________________

1* IMPORTANT: La présente requête est un document juridique et peut affecter vos droits et obligations.

2* Si le/la requérante) est représenté(e), joindre une procuration signée par le/la requérant(e) en faveur du/ de la représentante).