Izvršni postupak

REFERENCE IZVRŠNOG POSTUPKA

 1. NAZIV SUDSKOG POSTUPKA: izvršni postupak / postupak izvršenja i obezbeđenja

 2. PRAVNI IZVOR: Zakon o izvršenju i obezbeđenju (ZIO) - "Službeni glasnik Republike Srbije", br. 31/2011, uz shodnu primenu odredaba Zakona o parničnom postupku

 3. STRUKTURA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU: opšta pravila o izvršenju (čl.12-80), posebnI postupci izvršenja (čl.81-256), postupak obezbeđenja (čl.257-311) i odredbe o izvršiteljima (čl.312-357);

 4. ŠTA MU JE PREDMET: postupak izvršenja - postupak prinudnog ostvarivanja potraživanja na osnovu domaće ili strane izvršne ili verodostojne isprave, postupak obezbeđenja potraživanja, zasnivanjem založnog prava na osnovu sporazuma stranaka i ustanovljenjem prethodnih ili privremenih mera na osnovu odluke suda, kao i delatnost izvršitelja kao lica sa javnim ovlašćenjima.

 5. POJAM IZVRŠNE ISPRAVE: 1) pravnosnažna odluka suda, 2) pravnosnažno sudsko poravnanje, 3) pravnosnažna, odnosno konačna odluka doneta u upravnom i prekršajnom postupku i poravnanje u upravnom postupku, ako glase na ispunjenje novčane obaveze, 4) izvod iz registra založnih prava na pokretnim stvarima i pravima, 5) izvod iz registra finansijskog lizinga koji sadrži podatke o ugovoru o finanasijskom lizingu i predmetu finansijskog lizinga, 6) ugovor o hipoteci, odnosno založna izjava, sačinjena saglasno propisima kojima se uređuje hipoteka, 7) usvojen plan reorganizacije u stečajnom postupku, čije je usvajanje potvrđeno odlukom suda, 8) izvršna odluka koja je potvrđena kao Evropska izvršna isprava i 9) druga isprava koja je zakonom određena kao izvršna isprava. Za izvršenje su podobne i odluke i poravnanja arbitražnih sudova i Suda časti Privredne komore. Za izvršenje su podobne i odluke i poravnanja arbitražnih sudova i Suda časti Privredne komore.

 6. KO GA POKREĆE: izvršni poverilac tj.fizičko lice ili pravno lice, ili nadležni organ po službenoj dužnosti

 7. INICIJALNI AKT KOJIM SE POKREĆE: predlog za izvršenje ili predlog za obezbeđenje potraživanja

 8. PRILOZI UZ INICIJALNI AKT: izvršna isprava u originalu ili overenoj kopiji, na kojoj je stavljena klauzula izvršnosti, ili verodostojna isprava, kao i druge isprave

 9. U KOLIKO PRIMERAKA SE DOSTAVLJA PREDLOG ZA IZVRŠENJE: najmanje u 4 primerka

 10. KO ODREĐUJE IZVRŠENJE: uvek sud

 11. KO SPROVODI IZVRŠENJE: sud ili izvršitelj. Sud je isključivo nadležan za sprovođenje izvršenja odluka u vezi sa porodičnim odnosima i za izvršenje radi vraćanja zaposlenog na rad.

 12. NADLEŽNOST IZVRŠITELJA: Izvršitelj sprovodi izvršenje na osnovu rešenja suda za čije je područje imenovan i privremene mere suda. Izvršitelj i sud ne mogu istovremeno sprovoditi izvršenje na osnovu istog rešenja o izvršenju.

 13. ROKOVI ZA POSTUPANJE: važi načelo hitnosti; u roku od 5 radnih dana sud mora da odluči o podnetom predlogu za izvršenje, a u daljem roku od 5 radnih dana da svoju odluku dostavi strankama

 14. DOSTAVLJANJE PUTEM OGLASNE TABLE: dostavljanje se vrši na adresu iz lične karte izvršnog dužnika, odnosno na adresu sedišta pravnog lica, i to po pravilu samo jednom, a ako dostava ne uspe u roku od 5 radnih dana od upućivanja pismena - dostavljanje se vrši isticanjem na oglasnu tablu nadležnog suda. Izuzetno, još jedna dostava pokušaće se kod dostavljanja rešenja o izvršenju donetog na osnovu verodostojne isprave

 15. STRANKE U POSTUPKU: izvršni poverilac, izvršni dužnik i ostali učesnici

 16. DRUGI UČESNICI U POSTUPKU: lica koja ostvaruju neko svoje pravo a nisu stranke u postupku, npr. založni poverioci, zakupci, titulari stvarnih službenosti

 17. STVARNA NADLEŽNOST: osnovni sud i privredni sud

 18. MESNA NADLEŽNOST: sud na čijem području izvršni dužnik ima prebivalište ili boravište, odnosno sedište. Za nepokretnosti je nadležan sud na čijem području se nepokretnost nalazi.

 19. FUNKCIONALNA NADLEŽNOST: u prvom stepenu - sudija pojedinac, u drugom stepenu - sudsko veće sastavljeno od troje sudija istog suda

 20. VRSTE IZVRŠNIH POSTUPAKA: pored opštih pravila o izvršenju ZIO uređuje posebne postupke izvršenja: A. IZVRŠENJE RADI NAPLATE NOVČANOG POTRAŽIVANJA: 1) izvršenje na pokretnim stvarima, 2) izvršenje na nepokretnosti, 3) izvršenje na potraživanju izvršnog dužnika, 4) izvršenje na zaradi i drugim stalnim novčanim primanjima, 5) izvršenje na računu izvršnog dužnika, 6) izvršenje na štednom ulogu i tekućem računu, 7) izvršenje na hartijama od vrednosti i na udelima u privrednom društvu; B. IZVRŠENJE RADI OSTVARIVANJA NENOVČANOG POTRAŽIVANJA: 1) predaja pokretnih stvari, 2) ispražnjenje i predaja nepokretnosti, 3) izvršenje obaveza na činjenje, nečinjenje ili trpljenje, 4) izvršenje odluka u vezi sa porodičnim odnosima, 5) izvršenje radi vraćanja zaposlenog na rad, 6) izvršenje odluke o deobo stvari,7) upisivanje u javne knjige,8) izdejstvovanje izjave volje; C. POSEBNI POSTUPAK ZA NAMIRENJE POTRAŽIVANJA PO OSNOVU KOMUNALNIH I SLIČNIH USLIGA.

 21. FAZE U PRVOSTEPENOM POSTUPKU:I. FAZA U KOJOJ SE REŠAVA O PRINUDNOM IZVRŠENJU: a) prijem predloga za izvršenje, b) postupak ocene dokaza – u izvršnom postupku sud postupa na osnovu podnesaka i drugih pismena, a ročište sud održava samo kad smatra da je to celishodno, c) donošenje rešenja o izvršenju, II. SPROVOĐENJE SAMOG IZVRŠENJA moguće je 1) preko suda - sud izdaje nalog (zaključak) sudskom izvršitelju da pristupi izvršnim radnjama i zakazuje mesto, dan i čas izvršenja, i 2) preko izvršitelja koji neposredno sprovodi izvršenje. U oba slučaja može se zatražiti pomoć policije koja je dužna da asistira u sprovođenju izvršenja.

 22. ODLUKE U POSTUPKU IZVRŠENJA:1) rešenje o izvršenju, kojim se dozvoljava izvršenje na imovini izvršnog dužnika, 2) zaključak, kojim se određuje sprovođenje pojedinih radnji i upravlja postupkom. Rešenje o izvršenju donosi sud, a zaključke može donositi i sud i izvršitelj.

 23. REDOVNI PRAVNI LEK: prigovor, koji mogu izjaviti izvršni dužnik i izvršni poverilac u roku od 5 dana. Protiv rešenja suda može se izjaviti prigovor, samo kada to ZIO izričito dozvoljava, a protiv zaključka nije dozvoljen prigovor, osim kada to ZIO određuje. O prigovoru na rešenje o izvršenju na osnovu izvršne isprave odlučuje veće sastavljeno od troje sudija istog suda (osnovnog ili privrednog) koji je odlučivao u prvom stepenu.

 24. VANREDNI PRAVNI LEKOVI: moguć samo zahtev za zaštitu zakonitosti (nije dozvoljena revizija niti ponavljanje postupka)

 25. KAD NASTUPA PRAVNOSNAŽNOST ODLUKE: kad prigovor nije dopušten, istekom roka za prigovor, ili odricanjem od prigovora, ili donošenjem odluke po prigovoru

 26. KAD NASTUPA IZVRŠNOST ODLUKE: u momentu uručenja izvršnom dužniku

 27. KO I KAKO SPROVODI IZVRŠENJE: izvršenje sprovodi mesno nadležni sud preko pomoćnih sudskih organa (sudski izvršitelji, organizacija za prinudnu naplatu NBS, katastar nepokretnosti, policija, čuvari pokretnih stvari i veštaci). Po članu 363. ZIO od 17. maja 2012. godine izvršenje sudskih odluka se može sprovesti i preko samostalnih izvršitelja.

 28. IZVRŠITELJI PO NOVOM ZIO (2011): ): ● fizička lica, diplomirani pravnici koji su položili ispit za izvršitelja, koja, nakon sprovedenog konkursa, imenuje ministar nadležan za pravosuđe da u statusu službenih lica sprovode izvršenje u granicama rešenja o izvršenju i da vrše druga ovlašćenja koja su im tim zakonom poverena, ● broj izvršitelja određuje ministar pravde, po pravilu jedno mesto izvršitelja na 25.000 stanovnika (kao za javne beležnike), ● pre stupanja na dužnost polažu zakletvu pred ministrom pravde, ● svaki izvršitelj je dužan da zaključi ugovor o osiguranju za štetu koju bi mogao pričiniti trećem licu obavljanjem delatnosti i da sam obezbedi poslovni prostor, ● ima pečat, štambilj i službenu legitimaciju koju izdaje Ministarstvo pravde, ● ima sva ovlašćenja za sprovođenje izvršenja kao i sud, s tim što ne donosi rešenje o izvršenju već samo zaključke ● izvršitelj sprovodi izvršenje na onim sredstvima i predmetima izvršenja koji su navedeni u rešenju o izvršenju, a kad sredstvo i predmet izvršenja nisu navedeni, izvršitelj sprovodi izvršenje, na osnovu sopstvenog zaključka, na sredstvima i predmetima izvršenja kojim se najpovoljnije ostvaruje namirenje izvršnog poverioca ● izvršitelj ima pravo na nagradu za svoj rad i naknadu troškova

 29. NAPOMENE: ● postupak izvršenja i obezbeđenja je hitan ● u postupku izvršenja i obezbeđenja nisu dozvoljeni revizija ni ponavljanje postupka ● vraćanje u pređašnje stanje, po pravilu, nije dozvoljeno ● nema mirovanja postupka ● veštačenje u postupku izvršenja nije dozvoljeno ● zahtev za izuzeće predsednika suda, sudskog izvršitelja i izvršitelja nije dozvoljen ● predlog za određivanje drugog stvarno ili mesno nadležnog suda nije dozvoljen ● ročište se ne održava uvek već samo kad sud oceni za potrebno, ● izostanak pojedinih učesnika sa ročišta ne sprečava sud da dalje postupa, ● saslušanje učesnika može se izvršiti i u odsustvu drugih učesnika ● za rešavanje prethodnih pitanja sud može učesnika uputiti na parnični postupak (izlučna tužba) ● novčane kazne u postupku izvršenja: fizičkim licima od 10.000 dinara do 200.000 dinara, a pravnim licima u iznosu od 100.000 dinara do 2.000.000 dinara, sa rokom plaćanja 5 radnih dana ● kazna se može izreći i odgovornom licu u policiji ako ne pruži potrebnu asistenciju sudu ili izvršitelju prilikom izvršenja ● javni Registar sudskih zabrana (privremenih mera) vodi Agencija za privredne registreTOK IZVRŠNOG POSTUPKA

(izvršna isprava)

PREDLOG ZA IZVRŠENJE

REŠENJE O IZVRŠENJU

PRIGOVOR

ODGOVOR IZVRŠNOG POVERIOCA

REŠENJE O PRAVNOM LEKU

SPROVOĐENJE IZVRŠENJA

(sudski izvršitelji i vansudski izvršitelji)

PREDLOG ZA PROTIVIZVRŠENJE

rešenje o protivizvršenju

__________________________________