Kazneno pravo

Kazneno pravo, u širem smislu, je grana prava koja se odnosi na vlast države da kažnjava (jus puniendi), a obuhvata:

 1. materijalno krivično pravo,
 2. krivično procesno pravo,
 3. izvršno krivično pravo
 4. privrednoprestupno pravo
 5. prekršajno pravo

Propisi kaznenog zakonodavstva su zakoni i međunarodni ugovori.

 • KAZNENI ZAKONI

  (tekstovi ovih zakona su u rubrici "zakoni")

KRIVIČNA DELA

 1. KRIVIČNI ZAKONIK, 2005
 2. ZAKON O MALOLETNIM UČINIOCIMA KRIVIČNIH DELA I KRIVIČNOPRAVNOJ ZAŠTITI MALOLETNIH LICA, 2005
 3. ZAKON O ODGOVORNOSTI PRAVNIH LICA ZA KRIVIČNA DELA (2008)
 4. ZAKON O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA (2013)
 5. ZAKON O POSEBNIM MERAMA ZA SPREČAVANJE VRŠENJA KRIVIČNIH DELA PROTIV POLNE SLOBODE PREMA MALOLETNIM LICIMA (2013)

PRIVREDNI PRESTUPI

 1. ZAKON O PRIVREDNIM PRESTUPIMA, 1977

PREKRŠAJI

 1. ZAKON O PREKRŠAJIMA, 2005
 2. ZAKON O ORUŽJU I MUNICIJI, 1992
 3. ZAKON O JAVNOM REDU I MIRU, 1992

RATNI ZLOČINI

 1. ZAKON O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U POSTUPKU PROTIV UČINILACA RATNIH ZLOČINA, 2003
 2. ZAKON O SARADNJI SRBIJE I CRNE GORE SA MEĐUNARODNIM TRIBUNALOM ZA KRIVIČNO GONJENJE LICA ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENJA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA POČINJENA NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE OD 1991. GODINE, 2002
 3. ZAKON O PRAVIMA OPTUŽENOG U PRITVORU MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG TRIBUNALA I ČLANOVA NJEGOVE PORODICE, 2004

ORGANIZOVANI KRIMINAL

 1. ZAKON O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U SUZBIJANJU ORGANIZOVANOG KRIMINALA, 2002
 2. ZAKON O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA ZA BORBU PROTIV VISOKOTEHNOLOŠKOG KRIMINALA, 2005

DRUGI ZAKONI PROTIV KRIMINALA

 1. ZAKON O SPREČAVANJU DOPINGA U SPORTU, 2005
 2. ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA I NEDOLIČNOG PONAŠANJA NA SPORTSKIM PRIREDBAMA, 2000
 3. ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA, 2001

KRIVIČNI POSTUPAK

 1. ZAKON O PROGRAMU ZAŠTITE UČESNIKA U KRIVIČNOM POSTUPKU, 2005
 2. ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU, 2001
 3. ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU, 2011

KRIVIČNE SANKCIJE

 1. ZAKON O IZVRŠENJU KRIVIČNIH SANKCIJA, 2005
 2. ZAKON O REHABILITACIJI, 2011
 3. ZAKON O AMNESTIJI, 2006
 • KAZNENI MEĐUNARODNI UGOVORI

Tekstovi ovih i drugih međunarodnih ugovora i ostalih dokumenata, kao i podaci o stupanju na snagu i važenju u odnosu na Srbiju, mogu se videti u knjigama "Pravosudne multilateralne konvencije", "Konvencije protiv kriminala" i "Konvencije o slobodama i pravima", sve tri u izdanju Projuris-a, Beograd

MEĐUNARODNI AKTI PROTIV TERORIZMA

 • Međunarodna konvencija o suzbijanju finansiranja terorizma od 9. decembra 1999 - International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, adopted by the General Assembly of the United Nations on 9 December 1999. (MU
 • Medunarodna konvencija o sprečavanju terorističkih napada bombama od 15. decembra 1997 - International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, adopted by the General Assembly of the United Nations on 15 December 1997.
 • Medunarodna konvencija protiv uzimanja talaca od 17. decembra 1979 - International Convention against the Taking of Hostages, adopted by the General Assembly of the United Nations on 17 December 1979.
 • Konvencija o sprečavanju i kažnjavanju krivičnih dela protiv lica pod diplomatskom zaštitom, uključujući i diplomatske agente od 14. decembra 1973. godine - Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents, adopted by the General Assembly of the United Nations on 14 December 1973.
 • Konvencija o krivičnim delima i nekim drugim aktima izvršenim u vazduhoplovima od 14. septembra 1963. (Tokio) - Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 September 1963.
 • Konvencija o suzbijanju nezakonite otmice vazduhoplova od 16. decembra 1970. (Hag) - Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at the Hague on 16 December 1970.
 • Konvencija o suzbijanju nezakonitih akata uperenih protiv bezbednosti civilnog vazduhoplovstva od 23. septembra 1971. (Montreal) - Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971.
 • Protokol o suzbijanju nezakonitih akata na aerodromima koji služe međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu, kojim se dopunjuje Konvencija o suzbijanju nezakonitih akata uperenih protiv bezbednosti civilnog vazduhoplovstva, od 24. februara 1988 - Protocol on the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 24 February 1988
 • Konvencija o suzbijanju nezakonitih akata uperenih protiv bezbednosti pomorske plovidbe, Rim, 10. mart 1988 Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation, done at Rome on 10 March 1988
 • Protokol za suzbijanje nezakonitih akata protiv bezbednosti fiksnih platformi u kontinentalnom moru od 10. marta 1988 Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf, done at Rome on 10 March 1988
 • Evropska konvencija o suzbijanju terorizma od 27. januara 1977 European Convention on the Suppression of Terrorism, concluded at Strasbourg on 27 January 1977.
 • Protokol o izmenama i dopunama Evropske konvencija o suzbijanju terorizma od 23. septembra 2003 - Protocol amending the European Convention on the Suppression of Terrorism
 • Konvencija o obeležavanju plastičnog eksploziva u cilju njegovog otkrivanja od 1. marta 1991 - Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection, signed at Montreal on 1 March 1991
 • Konvencija o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala od 3. marta 1980 - Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, signed at Vienna on 3 March 1980.
 • Međunarodna konvencija za sprečavanje akata nuklearnog terorizma od 13. aprila 2005. - International Convention for the Suppresion of Acts of Nuclear Terrorism
 • Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju terorizma od 16. maja 2005. stupila na snagu 1. juna 2007. godine - Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism
 • Konvencija Saveta Evrope o pranju, traženju, zapleni i konfiskaciji prihoda od kriminala i o finansiranju terorizma od 16. maja 2005. - Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism

OSTALE (REGIONALNE) KONVENCIJE PROTIV TERORIZMA

 • Arapska konvencija o zabrani terorizma koju je donela Liga arapskih država u Kairu 22. aprila 1998.,
 • Konvencija o borbi protiv terorizma koju je usvojila Organizacije islamske konferencije 1. jula 1999.,
 • Konvencija o sprečavanju i kažnjavanju akata terorizma koju je usvojila Organizacija američkih država 2. februara 1971. u Vašingtonu,
 • Konvencija o prevenciji i borbi protiv terorizma usvojena od strane Organizacije afričkog jedinstva u Alžiru 14. jula 1999.,
 • Regionalna konvencija o zabrani terorizma od 4. novembra 1987., koja je stupila na snagu 22. avgusta 1988., usvojena u Katmanduu od strane organizacije SAARC čije su članice Bangladeš, Butan, Indija, Maldivi, Pakistan i Šri Lanka) i
 • Ugovor o saradnji između država članica Zajednice nezavisnih država u borbi protiv terorizma, zaključen u Minsku 4. juna 1999. godine.

MEĐUNARODNI PRAVNI DOKUMENTI PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA

 • Konvencija Ujedinjenih nacija protiv transnacionalnog organizovanog kriminala od 15. novembra 2000 - United Nations Convention against Transnational Organized Crime, adopted by the General Assembly of the United Nations on 15 November 2000
 • Protokol za prevenciju, suzbijanje i kažnjavanje trgovine ljudskim bićima, naročito ženama i decom od 15. novembra 2000 - Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, adopted by the General Assembly of the United Nations on 15 November 2000
 • Protokol protiv krijumčarenja migranata kopnom, morem i vazduhom, 15. novembra 2000 - Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, adopted by the General Assembly of the United Nations on 15 November 2000
 • Protokol protiv nedozvoljene proizvodnje i trgovine vatrenim oružjem, njihovim delovima, komponentama i municijom od 31. maja 2001 - Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, adopted by the General Assembly of the United Nations on 15 November 2000
 • Konvencija Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudskim bićima od 16. maja 2005. - Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings

KONVENCIJE PROTIV KORUPCIJE

 • Krivičnopravna konvencija o korupciji od 27. januara 1999 Criminal Law Convention on Corruption concluded at Strasbourg on 27 January 1999
 • Građanskopravna konvencija o korupciji od 4. novembra 1999 - Civil Law Convention on Corruption concluded at Strasbourg on 4 November 1999
 • Konvencija EU o borbi protiv korupcije u koju su uključeni službenici Evropskih zajednica i službenici država članica Evropske unije od 27. maja 1997 - Convention drawn up on the basis of Article K.3(2)(c) of the Treaty on the European Union on the fight against corruption involving officials of the European Communities or officials of Member States of the European Union
 • Konvencija OECD protiv podmićivanja stranih javnih službenika u međunarodnim poslovnim transakcijama od 17. decembra 1997 - Convention on combating bribery of foreign public officials in international business transactions (oecd)
 • Konvencija Ujedinjenih nacija protiv korupcije od 31. oktobra 2003, - United Nations Convention against Corruption
 • Konvencija o pranju, traženju, zapleni i konfiskaciji prihoda stečenih kriminalom od 8. novembra 1990 - Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime

KONVENCIJE PROTIV KOMPJUTERSKOG KRIMINALA

 • Konvencija o sajber kriminalu od 23. novembra 2001 Convention on Cybercrime
 • Dodatni Protokol uz Konvenciju o sajber kriminalu koji se odnosi na kriminalna dela rasizma i ksenofobije učinjena putem kompjuterskih sistema od 28. januara 2003. - Additional Protocol to the Convention on cybercrime, concerning the criminalisation of acts of a racist and xenophobic nature committed through computer systems

MEĐUNARODNO KRIVIČNO PRAVOSUĐE

 • Rimski statut Međunarodnog krivičnog suda (mu 5/2001)
 • Sporazum o privilegijama i imunitetima Stalnog krivičnog suda (MU 2/2004)

OSTALE MEĐUNARODNE KONVENCIJE I PROTOKOLI U VEZI SA KRIMINALOM

 • Evropska konvencija o nasilju i nedoličnom ponašanju gledalaca na sportskim priredbama, posebno na fudbalskim utakmicama od 19. avgusta 1985 - European Convention on spectator violence and misbehaviour at sports events and in particular at football matches
 • Konvencija Ujedinjenih nacija protiv nezakonitog prometa opojnih droga i psihotropnih supstanci od 20. decembra 1988 - United Nations Convention against illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances, concluded at New York on 20 December 1988
 • Konvencija o bezbednosti osoblja Ujedinjenih nacija i pridruženog osoblja (MU 13/2002)
 • Sporazum o saradnji u cilju sprečavanja i borbe protiv prekograničnog kriminala (MU 5/2003)
 • Evropska konvencija o međunarodnim posledicama oduzimanja prava na vožnju motornog vozila (MU 4/1991)
 • Evropska konvencija o kontroli pribavljanja i držanja individualnog vatrenog oružja od 28. juna 1978 - European Convention on the Control of the Acquisition and Possession of Firearms by Individuals, concluded at Strasbourg on 28 June 1978

Međunarodna konvencija protiv angažovanja, korišćenja, finansiranja i obuke plaćenika od 4. decembra 1989 - International Convention Against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries, concluded at New York on 4 December 1989