Overa ugovora

Prema Zakonu o prometu nepokretnosti ("Službeni glasnik RS", br. 42/1998 i 111/2009), pod prometom nepokretnosti smatra se:

  • 1) prenos prava svojine na nepokretnosti sa jednog na drugo lice, uz naknadu ili bez naknade;
  • 2) prenos prava korišćenja na nepokretnosti u državnoj svojini sa jednog na drugog nosioca prava korišćenja na nepokretnosti u državnoj svojini;
  • 3) prenos prava u pogledu raspolaganja nepokretnosti u društvenoj svojini sa jednog na drugog nosioca prava na nepokretnosti u društvenoj svojini.

Ugovor o prometu nepokretnosti zaključuje se u pismenoj formi, a potpisi ugovarača overavaju se od strane suda. Ova dva uslova moraju biti kumulativno ispunjena.

Ugovori koji nisu zaključeni u pismenoj formi i na kojima potpisi ugovarača nisu overeni ne proizvode pravno dejstvo.

Sud može da prizna pravno dejstvo ugovora o prometu nepokretnosti koji je zaključen u pisanom obliku, na kome potpisi ugovarača nisu overeni od strane suda, pod uslovom da je ugovor ispunjen u celini ili pretežnim delom, da nije povređeno pravo preče kupovine i da nije povređen prinudni propis.

Sud koji je izvršio overu potpisa na ugovoru o prometu nepokretnosti dužan je da primerak overenog ugovora, odnosno pravosnažne odluke dostavi republičkom organu nadležnom za utvrđivanje i naplatu javnih prihoda, u roku od deset dana od dana overe potpisa, odnosno od dana pravosnažnosti odluke.

Za overavanje potpisa ugovarača na ugovoru o prometu nepokretnosti nadležan je osnovni sud na čijoj se teritoriji nepokretnost nalazi.

Službeno lice koje obavlja overavanje doneće rešenje o odbijanju overavanja potpisa na ugovoru o prometu nepokretnosti, ukoliko uvidom u posebnu evidenciju o ugovorima o prometu nepokretnosti utvrdi da su u sudu već overeni potpisi na ugovoru o prometu iste nepokretnosti, a prodavac je isto lice. Overavanje potpisa od strane službenog lica suprotno tome, predstavlja težu povredu dužnosti iz radnog odnosa u smislu zakona koji uređuje prava i dužnosti državnih službenika i nameštenika. O odbijanju takvog overavanja, službeno lice koje obavlja overavanje dužno je da obavesti nadležnog javnog tužioca.

Potvrda o odbijanju overavanja potpisa sa brojem rešenja o odbijanju overavanja potpisa, datumom, pečatom suda i potpisom službenog lica koje obavlja overavanje, stavlja se na sve podnete primerke ugovora o prometu nepokretnosti.

Na rešenje o odbijanju overavanja potpisa na ugovoru o prometu nepokretnosti ugovorači imaju pravo žalbe sudiji suda koji je nadležan za overavanje, u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja. O toj žalbi sudija je dužan da odluči u roku od tri dana od dana dostavljanja žalbe.


Sud vodi posebnu evidenciju o ugovorima o prometu nepokretnosti koji su podneti radi overavanja potpisa ugovarača.Propis kojim se bliže uređuje vođenje posebne evidencije donosi ministar nadležan za pravosuđe.

Primer - klauzula overe:

Ov. br. 298/2010

Potvrđuje se da su danas pred ovim sudom prednji ugovor svojeručno potpisali i za svoj priznali prodavac Petar Perić iz Beograda i kupac Dragana Dinić iz Leskovca. Identitet imenovanih utvrđen je na osnovu njihovih ličnih isprava.

Taksa za overu u iznosu od .. dinara naplaćena je.

Osnovni sud u Beogradu, dana 18. januara 2010. godine.

Referent overe,