Parnični postupak

REFERENCE PARNIČNOG POSTUPKA (2011)

 1. NAZIV SUDSKOG POSTUPKA: parnični postupak

 2. PRAVNI IZVORI: Zakon o parničnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 72/2011

 3. OD KADA SE PRIMENJUJE: od 1. februara 2012. godine, kada prestaje da važi ZPP iz 2004.g.

 4. ŠTA MU JE PREDMET: uređuje pravila postupka za pružanje sudske pravne zaštite po kojima se postupa i odlučuje u parnicama za rešavanje sporova nastalih povodom povrede prava ličnosti i sporova iz porodičnih, radnih, privrednih, imovinskopravnih i drugih građanskopravnih odnosa

 5. KO GA MOŽE POKRENUTI: svako domaće i strano, fizičko ili pravno, lice

 6. INICIJALNI AKT KOJIM SE POKREĆE: tužba – vrste tužbi: 1. kondemnatorna tužba (za osudu na činidbu) 2. deklarativna tužba (za utvrđenje) i 3. konstitutivna tužba (preobražajna). Tuženik može podneti protivtužbu protiv tužioca.

 7. PRILOZI UZ TUŽBU: isprave i drugi dokazi koji činjenično i pravno potkrepljuju tužbene navode

 8. U KOLIKO PRIMERAKA SE DOSTAVLJA: svakom tuženom + sudu

 9. STRANKE U POSTUPKU: tužilac i tuženi

 10. DRUGI UČESNICI U POSTUPKU: umešač (intervenient), javni pravobranilac, javni tužilac

 11. STVARNA NADLEŽNOST: osnovni sud (kao prvostepeni), viši sud (kao prvostepeni i drugostepeni), apelacioni sud (žalbeni, drugostepeni) i Vrhovni kasacioni sud (po vanrednim pravnim lekovima).

 12. MESNA NADLEŽNOST: A. OPŠTA MESNA NADLEŽNOST (čl.38-41): sud prebivališta tuženog, a za pravna lica – sud njihovog sedišta. B. POSEBNA MESNA NADLEŽNOST (čl.42-64): *za suparničare, *u sporovima za zakonsko izdržavanje, *u sporovima za naknadu vanugovorne štete, *u sporovima za zaštitu prava potrošača, *u sporovima zbog povrede prava ličnosti, *u sporovima povodom garancije proizvođača, *u bračnim sporovima, *u paternitetskim sporovima, *u sporovima o imovinskim odnosima supružnika, *u posesornim parnicama, *u sporovima o nekretninama, *u sporovima o vazduhoplovu i brodu, *u sporovima protiv ogranka pravnog lica, * u sporovima iz naslednopravnih odnosa, *za sporove u izvršnom i stečajnom postupku, *u sporovima povodom menice i čeka, *za sporove iz odnosa sa vojnim jedinicama odnosno ustanovama, *za sporove iz radnih odnosa. Posebna mesna nadležnost određuje se i za lica koja nemaju opštu mesnu nadležnost u Srbiji (čl.53). Retorziona nadležnost je takođe oblik posebne mesne nadležnosti (čl.61). C. SPORAZUM O MESNOJ NADLEŽNOSTI je moguć ako zakonom nije u predmetnom sporu predviđena isključiva mesna nadležnost (član 65)

 13. FUNKCIONALNA NADLEŽNOST/SASTAV SUDA (čl.34-37): sudsko veće ili sudija pojedinac. Sudija pojedinac, po pravilu, sudi sporove u prvom stepenu, i: uvek u prvom stepenu sudi porodične sporove, uvek sudi parnice zbog smetanja državine i uvek postupa u predmetima pravne pomoći. Sudsko veće u prvom stepenu (tročlano veće: sudija + dva porotnika) sudi onda ako se stranke saglase da sudi veće najkasnije pre upuštanja u raspravljanje o glavnoj stvari. Veće u drugom stepenu, sastavljeno od troje sudija, sudi porodične sporove. Vrhovni kasacioni sud odlučuje u veću od troje sudija.

 14. PUNOMOĆNIK ZA PRIMANJE PISMENA: ako tuženi koji ima prebivalište ili boravište, odnosno sedište u inostranstvu, u odgovoru na tužbu ne odredi punomoćnika za primanje pismena, sud će mu postaviti punomoćnika za primanje pismena i o tome ga obavestiti (član 298/3,4).

 15. DOSTAVLJANJE PREKO OGLASNE TABLE SUDA: advokatu/punomoćniku koji u roku od osam dana ne preuzme podnesak iz sudskog pregratka (čl.138), kad u slučaju lične dostave obavešteni u roku od 30 dana ne preuzme pismeno (čl.141), ako stranka promeni adresu a o tome ne obavesti sud (čl.144), kad stranka opozove punomoćnika za primanje pismena a ne postavi drugog (čl.146/3)

 16. POSLEDICE NEDOSTAVLJANJA PROMENE ADRESE: Ako stranka promeni adresu i o tome odmah ne obavesti sud, sud će odrediti da se sva dalja dostavljanja u parnici za tu stranku vrše isticanjem pismena na oglasnu tablu suda.Dostavljanje se smatra izvršenim po proteku roka od osam dana od dana isticanja pismena na oglasnu tablu suda (čl.144,297/2)

 17. ODBACIVANJE TUŽBE/PODNESKA: Nerazumljiv ili nepotpun podnesak sud vraća stranci na ispravku. Ali, ako je nerazumljiv ili nepotpun podnesak (uključujući i tužbu) u ime stranke podneo punomoćnik, odnosno javni pravobranilac ili javni tužilac, sud će ga odbaciti (čl.101/5). Sud tužbu odbacuje ako utvrdi da (čl.294): 1)odlučivanje o tužbenom zahtevu ne spada u sudsku nadležnost;2) je tužba podneta neblagovremeno; 3) o istom zahtevu već teče parnica;4) je stvar pravnosnažno presuđena;5) je u istoj stvari zaključeno sudsko poravnanje;6) ne postoji pravni interes tužioca kod tužbe za utvrđenje –čl.194;7) je tužba nerazumljiva ili nepotpuna

 18. VRSTE PARNIČNOG POSTUPKA: A. opšti parnični postupak, B. posebni parnični postupci: 1. Postupak u parnicama iz radnih odnosa, 2. Postupak u parnicama povodom kolektivnih ugovora, 3. Postupak u parnicama zbog smetanja državine, 4. Izdavanje platnih naloga, 5. Postupak u sporovima male vrednosti, 6. Postupak u privrednim sporovima, 7. Postupak u potrošačkim sporovima i sporovima radi zaštite prava po osnovu garancije i 8. Postupak za zaštitu kolektivnih prava i interesa građana. C. posebni parnični postupci predviđeni Porodičnim zakonom: 1. Postupak u bračnom sporu (čl.209-246), 2. Postupak u sporu o materinstvu i očinstvu (čl.247-260), 3. Postupak u sporu za zaštitu prava deteta i u sporu za vršenje odnosno lišenje roditeljskog prava (čl.261-273), 4. Postupak u sporu za poništenje usvojenja (čl.274-276), 5. Postupak u sporu za izdržavanje (čl.277-282), 6. Postupak u sporu za zaštitu od nasilja u porodici (čl.283-289)

 19. PREKID PARNIČNOG POSTUPKA obavezno kad: 1) stranka umre; 2) stranka izgubi parničnu sposobnost; 3) zakonski zastupnik stranke umre ili prestane njegovo ovlašćenje za zastupanje; 4) stranka koja je pravno lice prestane da postoji, odnosno kad nadležni organ pravnosnažno odluči o zabrani rada; 5) nastupe pravne posledice otvaranja postupka stečaja; 6) usled ratnog stanja ili vanrednih događaja prestane rad u sudu; 7)je to drugim zakonom propisano. Fakultativno: ako je sud odlučio da sam ne rešava o prethodnom pitanju i ako se stranka nalazi na području koje je zbog vanrednih događaja odsečeno od suda.

 20. ZASTOJ PARNIČNOG POSTUPKA - Sud će da zastane sa postupkom kad je to propisano zakonom, npr. ako je podneo zahtev za delegaciju nadležnosti (čl.62/5), kad sudija smatra da postoje rezlozi za njegovo izuzeće (čl.68/2), u slučaju štetne radnje zakonskog zastupnika lica pod starateljstvom (čl.79/4), u slučaju podnošenja predloga za vraćanje u pređašnje stanje (čl.112), u slučaju kad sud pokrene postupak za rešavanje spornog pravnog pitanja pred Vrhovnim kasacionim sudom (čl.180/2), kad pozove javnog tužioca da uzme učešće u parnici (čl.214/4), u slučaju rešenja kojim sud ne dozvoljava poravnanje (čl.336/5), u slučaju donošenja međupresude (čl.347/2), u slučaju upućivanja stranaka na medijaciju (čl.340), ako je pored žalbe uložen i predlog za dopunu presude (čl.358/1), kad stranka pored revizije podnese i predlog za ponavljanje postupka (čl.434/1,2), u parnicama povodom kolektivnih ugovora (čl.444).

 21. FAZE U PRVOSTEPENOM POSTUPKU: a) UTUŽENJE: podnošenje tužbe i protivtužbe, preinačenje i povlačenje tužbe, b) PRIPREMANJE GLAVNE RASPRAVE: prethodno ispitivanje tužbe, dostavljanje tužbe tuženom, odgovor tuženog na tužbu, pripremno ročište, prethodno pitanje, zakazivanje ročišta za glavnu raspravu c) GLAVNA RASPRAVA: izlaganje tužioca, odgovor tuženog, postupak dokazivanja, d) PRESUĐENJE: donošenje, objavljivanje pismena izrada i dostavljanje presude/rešenja, e) POSTUPAK PO REDOVNIM PRAVNIM LEKOVIMA, f) POSTUPAK PO VANREDNIM PRAVNIM LEKOVIMA

 22. KAD PARNICA POČINJE DA TEČE: dostavljanjem tužbe tuženom (litispendencija)

 23. POSLEDICE NEODGOVORA NA TUŽBU: Ako tuženi u roku od 30 dana ne podnese odgovor na tužbu, sud donosi presudu zbog propuštanja kojom usvaja tužbeni zahtev, ako su ispunjeni (kumulativno) sledeći uslovi:1) ako je tuženom je uredno dostavljena tužba sa poukom o posledicama propuštanja;2) ako činjenice na kojima se zasniva tužbeni zahtev nisu u suprotnosti sa dokazima koje je sam tužilac podneo ili sa činjenicama koje su opštepoznate;3) ako osnovanost tužbenog zahteva proizlazi iz činjenica navedenih u tužbi;4) ako ne postoje opštepoznate okolnosti iz kojih proizlazi da su tuženog sprečili opravdani razlozi da odgovori na tužbu (čl.350). Smatraće se da tuženi nije odgovorio na tužbu ako je njegov odgovor na tužbu nerazumljiv ili nepotpun, ili ne sadrži potrebna izjašnjenja i dokaze (čl.300)

 24. ODLUKA KOJOM SE OKONČAVA: presuda ili rešenje (npr.kod smetanja poseda i dr.), kao i sudsko poravnanje

 25. PRESUĐENJE PRE GLAVNE RASPRAVE: Sud može u toku pripremanja glavne rasprave da donese presudu na osnovu priznanja, presudu na osnovu odricanja i presudu zbog propuštanja i da primi na zapisnik poravnanje stranaka (čl.291/1).

 26. VRSTE PRESUDA (čl.346-351): 1) presuda, 2) delimična presuda, 3) međupresuda, 4) presuda na osnovu priznanja, 5) presuda na osnovu odricanja, 6) presuda zbog propuštanja, 7) presuda zbog izostanka, 8) dopunska presuda. Podela presuda: A. PREMA VRSTI ZAŠTITE KOJU PRUŽAJU: 1) osuđujuća (kondemnatorna), 2) utvrđujuća (deklarativna), 3) preobražajna (konstitutivna), B. PREMA ZNAČAJU ZA OKONČANJE SPORA: 1) konačna presuda, 2) dopunska presuda, 3) delimična presuda i 4) međupresuda, C. PREMA IZRAŽENOJ VOLJI TUŽENOG: 1) presuda na osnovu priznanja, 2) presuda na osnovu odricanja, 3) presuda zbog propuštanja i 4) presuda zbog izostanka

 27. REDOVNI PRAVNI LEKOVI: žalba protiv presude (15 dana) i rešenja

 28. ODLUKE DRUGOSTEPENOG SUDA. Drugostepeni sud može: 1. odbaciti žalbu kao neblagovremenu, nepotpunu ili nedozvoljenu, 2) odbiti žalbu kao neosnovanu i potvrditi prvostepenu presudu, 3. ukinuti presudu i predmet vratiti prvostepenom sudu na ponovno suđenje, 4) ukinuti prvostepenu presudu i odbaciti tužbu i 5. preinačiti prvostepenu presudu i odlučiti o zahtevima stranaka

 29. VANREDNI PRAVNI LEKOVI: 1. revizija, 2. zahtev za preispitivanje pravnosnažne presude i 3. predlog za ponavljanje postupka,

 30. KAD NASTUPA PRAVNOSNAŽNOST: kad se odluka više ne može pobijati žalbom, tj.istekom roka za žalbu, ili odricanjem od žalbe, ili donošenjem odluke u poslednjem stepenu

 31. KAD NASTUPA IZVRŠNOST ODLUKE: kad pravnosnažnu odluku dužnik ne izvrši u roku za dobrovoljno ispunjenje – nakon proteka tog roka (paricioni rok)

 32. KO I KAKO SPROVODI IZVRŠENJE: izvršenje sprovodi mesno nadležni osnovni sud, odnosno vansudski izvršitelj, primenom odredaba Zakona o izvršenju i obezbeđenju

NAPOMENE: ● značajni procesni instituti za tok parničnog postupka: dostavljanje pismena, isključenje i izuzeće sudije, rokovi i ročišta, vraćanje u pređašnje stanje, prekid i zastajanje u postupku. ● obaveza je suda da sudi u razumnom roku – čl.10, ● nema mirovanja u parničnom postupku ● stranke su dužne da iznesu sve činjenice i predlože sve dokaze na pripremnom ročištu za glavnu raspravu, a ako ono nije održano, najkasnije na prvom ročištu za glavnu raspravu ● u postupku stranka može da učestvuje samostalno ili preko punomoćnika koji mora da bude isključivo advokat, a u postupku po pravnim lekovima stranka ne može sama istupati, već mora da je zastupa advokat ● punomoćnik pravnog lica može biti samo diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom ● tužba se, uz pristanak tuženog, može povući sve do pravnosnažnog okončanja postupka ● stranke mogu ne samo u prvostepenom postupku, već do pravnosnažnog okončanja postupka da zaključe prinudno poravnanje ● ZPP iz 2011. ne poznaje više zahtev za zaštitu zakonitosti kao vanredni pravni lek


TOK PARNIČNOG POSTUPKA

TUŽBA

ODGOVOR NA TUŽBU

GLAVNA RASPRAVA

SUDSKA ODLUKA I STEPENA

REDOVNI PRAVNI LEKOVI

(žalba)

ODGOVOR NA ŽALBU

SUDSKA ODLUKA II STEPENA

VANREDNI PRAVNI LEKOVI

(1. revizija, 2. zahtev za preispitivanje pravnosnažne presude i 3. predlog za ponavljanje postupka)

__________________________________