Prava deteta

U Porodičnom zakonu su, prvi put u našem zakonodavstvu, celovito normativno uređena prava deteta (čl. 59-66.), kao i poseban parnični postupak koji pruža procesne garancije da se ta prava mogu ostvarivati (čl. 261-273.). To podrazumeva, pored do sada poznatih prava deteta, da:

 • dete ima pravo da živi sa roditeljima i pravo da se roditelji o njemu staraju pre svih drugih (član 60. stav 1.);
 • dete ima pravo da održava lične odnose ne samo sa roditeljem sa kojim ne živi, nego i sa drugim srodnicima i licima sa kojima ga vezuje posebna bliskost (član 61. stav 5.);
 • dete koje je sposobno da formira svoje mišljenje ima pravo slobodnog izražavanja tog mišljenja (član 65. stav 1);
 • sud je dužan da se stara da dete blagovremeno dobije sva obaveštenja koja su mu potrebna (član 65. stav 2);
 • sud je takode dužan da detetu dozvoli da iznese svoje mišljenje i da mišljenju deteta posveti dužnu pažnju u skladu sa godinama i zrelošću deteta (član 266. st.3.).
 • ako sud proceni da u sporu za zaštitu prava deteta ili u sporu za vršenje odnosno lišenje roditeljskog prava dete kao stranka nije zastupano na odgovarajući način, dužan je da detetu postavi privremenog zastupnika (clan 266. st.2).

Posebna "poslovna sposobnost" deteta. Ono što je, takođe, važno, u ovom zakonu su prvi put priznate neke nove posebne sposobnosti i mogućnosti deteta da i pre punoletstva samostalno istupa u zaštiti svojih vitalnih interesa, kao na primer:


 • pravo deteta koje je navršilo 15. godinu života i koje je sposobno za rasuđivanje da može izvršiti uvid u matičnu knjigu rođenih i u drugu dokumentaciju koja se odnosi na njegovo poreklo (član 59. stav 3),
 • pravo deteta koje je navršilo 15. godinu života i koje je sposobno za rasuđivanje da odluči sa kojim će od roditelja živeti (član 60. stav 4.),
 • pravo deteta koje je navršilo 15. godinu života i koje je sposobno za rasuđivanje da odluči na koji način će održavati lične odnose sa roditeljem sa kojim ne živi (clan 61. stav 4.),
 • pravo deteta koje je navršilo 15. godinu života i koje je sposobno za rasuđivanje da može dati pristanak za preduzimanje medicinskog zahvata (član 62. stav 2),
 • pravo deteta koje je navršilo 15. godinu života i koje je sposobno za rasuđivanje da odluči koju će srednju školu pohađati (član 63. stav 2.)
 • pravo deteta koje je navršilo 10. godinu života da se samo, odnosno preko nekog drugog lica ili ustanove obrati sudu ili organu uprave i zatraži pomoć u ostvarivanju svog prava na slobodno izražavanje mišljenja (član 65.);
 • pravo deteta koje je navršilo 10. godinu života i koje je sposobno za rasuđivanje da samo, odnosno preko nekog drugog lica ili ustanove zatraži od organa starateljstva da mu postavi kolizijskog staratelja (član 265. stav 2),
 • pravo deteta koje je navršilo 10. godinu života i koje je sposobno za rasuđivanje da samo, odnosno preko nekog drugog lica ili ustanove zatraži od suda mu postavi privremenog zastupnika, u slučaju postojanja suprotnih interesa između njega i njegovog zakonskog zastupnika (član 265. stav 3.) itd.