PROJURISOV PRAVNI PROJEKAT

  • MEĐUNARODNI UGOVORI - MULTILATERALNE, REGIONALNE I BILATERALNE KONVENCIJE
Danas u međunarodnim odnosima funkcioniše hiljade međunarodnih ugovora, konvencija, sporazuma, protokola, aranžmana, deklaracija.. Međunarodna ugovorna regulativa na početku 21. veka je izuzetno obimna i široka, "od zaštite ptica-močvarica do naknade štete od kosmičkih letilica" tako da, praktično, nema oblasti koju, u većoj ili manjoj meri, ne dotiče neki međunarodni dokument. Samo u Ujedinjenim nacijama deponovano je preko 150.000 međunarodnih konvencija i drugih međunarodnih dokumenata, hiljade u Evropskoj uniji, dok je u okviru Saveta Evrope usvojeno preko 200 multilateralnih međunarodnih konvencija, ugovora, aranžmana i protokola i više hiljada deklaracija, rezolucija, preporuka i drugih dokumenata.
  • ZAKONI - ZAKONI REPUBLIKE SRBIJE I REGIONALNI ZAKONI
Zakonodavna regulativa u Republici Srbiji i većini država regiona je u fazi intenzivne harmonizacije sa evropskim pravom. Najveće izmene legislative su u oblasti ljudskih sloboda i prava, svojinskih odnosa, procesnog zakonodavstva i, zapravo, nema oblasti društvenog života u kojoj nije došlo do usklađivanja zakona i drugih propisa. Više nego ikada danas dolazi do izražaja izreka klasičnog prava "Ignorantia legis non excusat" (nepoznavanje zakona nije izgovor), odnosno "Ignorantia legis nocet" (nepoznavanje zakona škodi), a brojnost zakona i drugih propisa je tolika da bi svako, u svom interesu, trebao uložiti trud da ih spozna, razume i primeni.