PRAVOSUDNI ISPIT

Pravosudni ispit je stručni ispit koji polažu diplomirani pravnici radi sticanja uslova za vršenje određenih dužnosti u pravosuđu. Kandidati koji polažu pravosudni ispit, pored završenog pravnog fakulteta, treba da imaju i određeno zakonom propisano radno iskustvo na pravnim poslovima (od dve do četiri godine) u pravosuđu, drugim državnim organima, privredi, drugim društvenim službama i organizacijama.

Pravosudni ispit polaže se pred tri ispitna odbora u Beogradu i pred dva ispitna odbora u Novom Sadu. Ispitni odbor čini sedam članova koji ispituju sedam predmeta: 1.ustavno pravo, 2.krivično materijalno i procesno pravo, 3.građansko pravo, 4.privredno pravo, 5.međunarodno privatno pravo, 6.Upravno pravo i 7.Radno pravo.

Na ispitu se proverava znanje i sposobnost kandidata za samostalnu primenu pravnih propisa i obavljanje pravnih poslova. Kandidat koji ne položi ispit može ga ponovo polagati posle šest meseci. Pravo na popravni ispit ima samo kandidat koji položi najmanje četiri ispita.

Polaganje pravosudnog ispita organizuje Ministarstvo pravde i državne uprave Srbije, osim za kandidate koji imaju prebivalište na teritoriji AP Vojvodine za koje polaganje pravosudnog ispita organizuje Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne manjine.

Uverenje o položenom pravosudnom ispitu izdaje državni organ pred kojim se taj ispit polaže - Ministarstvo pravde i državne uprave Srbije, odnosno Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne manjine Vojvodine.