Uslovi za polaganje pravosudnog ispita

Pravosudni ispit može polagati lice koje je diplomirani pravnik i koje je posle završenog pravnog fakulteta steklo radno iskustvo na poslovima pravne struke, i to:

 • dve godine u sudu, javnom tužilaštvu, javnom beležništvu, državnom pravobranilaštvu i advokaturi, ili
 • tri godine u organu za prekršaje, drugom državnom organu, organu teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, ili
 • četri godine radnog iskustva na pravnim poslovima u preduzeću, ustanovi ili drugoj organizaciji.
OBAVEZNOST
PISMENOG I USMENOG DELA ISPITA

Pravosudni ispit je jedinstven i sastoji se iz pismenog i usmenog dela. Kandidat je dužan da u istom roku polaže oba dela pravosudnog ispita.

ISPITNI ROKOVI

Polaganje pravosudnog ispita održava se svakog meseca, sem jula i avgusta.

ISPITNI PREDMETI

Pravosudni ispit se polaže iz sedam obaveznih ispitnih predmeta, po materiji predviđenoj u Pravilniku o programu pravosudnog ispita iz 1997. godine. To su sledeći predmeti (oblasti):

 1. Ustavno pravo i pravosudno organizaciono pravo
 2. Krivično pravo (materijalno i procesno)
 3. Građansko pravo (Uvod u građansko pravo, Stvarno pravo, Obligaciono pravo, Porodično pravo, Nasledno pravo i Građanskoprocesno pravo)
 4. Trgovinsko (privredno) pravo
 5. Međunarodno privatno pravo
 6. Upravno pravo
 7. Radno pravo

MESTO POLAGANJA

Pravosudni ispit se polaže u zgradi Ministarstva pravde/republičkih organa, Nemanjina 22-26, u Beogradu, a zbog nedostatka prostora i u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu. Kandidati sa teritorije Vojvodine, pravosudni ispit polažu, po istom programu, u Novom Sadu, u Pokrajinskom sekretarijatu za propise, upravu i nacionalne manjine, Bul.Mihaila Pupina 16.

VREME POLAGANJA

Ispitni rok za pravosudni ispit je svakog meseca, sem jula i avgusta. Ispit se polaže krajem meseca, po pravilu, poslednjeg ponedeljka u mesecu. U četvrtak i petak se polažu pismeni ispiti iz krivičnopravne i građanskopravne oblasti, a u ponedeljak se polaže usmeni ispit.

TROŠKOVI POLAGANJA ISPITA

Pored administrativne takse, naknada za polaganje pravosudnog ispita iznosi 15.600,00 dinara. Popravni iz jednog predmeta - 5.850.- dinara, iz dva predmeta - 6.950.- dinara a iz tri predmeta - 8.100.- dinara.

ZAHTEV/PRIJAVA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA

Ispit se prijavljuje do 15-tog u mesecu za naredni mesec. Dakle ko želi da polaže ispit krajem decembra, mora da ga prijavi do 15-tog novembra.
Kandidat podnosi zahtev Ministarstvu pravde Republike Srbije, 11000 Beograd, ul. Nemanjina 22-26, sa naznakom u kom ispitnom roku želi da polaže ispit. Ministarstvo pravde propisalo je poseban službeni obrazac zahteva koji kandidat treba preuzeti sa web sajta tog ministarstva: www.mpravde.gov.rs.
Zahtevom za polaganje pravosudnog ispita mora se prijaviti polaganje pismenog dela ispita i najmanje četiri predmeta iz usmenog dela ispita.
Rešenje kojim je polaganje pravosudnog ispita odobreno dostavlja se kandidatu najkasnije deset dana pre početka pravosudnog ispita.
Istim rešenjem kandidat se obaveštava o mestu i vremenu početka ispita i o tekućem računu na koji treba uplatiti naknadu na ime troškova polaganja pravosudnog ispita.

POTREBNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTEV

Kandidat koji želi da polaže pravosudni ispit podnosi Ministarstvu pravde:

 1. zahtev za polaganje pravosudnog ispita – obrazac Ministarstva pravde
 2. diploma (ne uverenje) o završenom pravnom fakultetu - overena fotokopija,
 3. lična karta - overena fotokopija prve i druge strana, ili izvod čipovane lične karte
 4. potvrda o radnom iskustvu – u originalu, sa bližim opisom pravnih poslova na kojima je kandidat radio u organu pravosuđa, preduzeću, ustanovi i dr. Advokatski pripravnici dostavljaju potvrdu Advokatske komore.
 5. izvod iz matične knjige venčanih – original ili overena fotokopija, samo za kandidate koji su promenili prezime u periodu između diplomiranja i podnošenja ispitne prijave (izvod ne može biti stariji od 6 meseci)
 6. potvrda za kandidate za područja AP - potvrda Pokrajinskog sekretarijata za upravu, nacionalne manjine i propise da kandidat u poslednjih 6 meseci nije polagao pravosudni ispit pred tim organom – dostavljaju samo kandidati koji imaju prebivalište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine,
 7. dokaz o uplati administrativne takse - potvrda o uplati administrativne takse u iznosu 250,00 dinara, svrha uplate: republička administrativna taksa, račun: 840-742221843-57, primalac: Budžet Republike Srbije, šifra plaćanja: 189, poziv na broj: 97 50-0161
 8. dokaz o uplati naknade za polaganje pravosudnog ispita – naknada u visini od 15.600,00 dinara uplaćuje se na račun Ministarstva pravde i državne uprave br.840-1562845-88; poziv na broj: 61103000408360742321; broj modela: 97; svrha uplate: naknada za polaganje pravosudnog ispita za.. decembarski.. ispitni rok; primalac: Ministarstvo pravde i državne uprave. Uplatu treba izvršiti najmanje dva dana pre polaganja pismenog dela ispita i potvrdu o uplati poneti na pismeni deo ispita.

Redovni kandidati iznos 15.600 dinara uplaćuju na račun Ministarstva pravde RS br. 840-61804-83, primalac: Ministarstvo pravde – Ispitni odbor za pravosudne ispite (bez poziva na broj), svrha uplate: naknada za polaganje pravosudnog ispita za (npr) decembarski rok 2012. PIB Ministarstva pravde RS je 102199684.
Kandidati za popravni ispit, za naknadno polaganje podnose samo zahtev (ne podnose ponovo dokumentaciju) na službenom obrascu Ministarstva pravde uz uplatu 250,00 dinara administrativne takse. U zahtevu obavezno upisati rok u kome se polagao redovni ispit i u kom ispitnom odboru. Iznos uplate: za 1 ispit – 5.850,00 dinara, za dva ispita – 6.950,00 dinara, za 3 ispita – 8.100,00 dinara; primalac uplate: Ministarstvo pravde – Ispitni odbor za pravosudne ispite; račun br. 840-61804-83; svrha uplate: naknada za polaganje pravosudnog ispita za (npr. decembarski) rok. Dokaz o izvršenoj uplati poneti na pismeni deo pravosudnog ispita i predati sekretaru ispitnog odbora.

NAČIN POLAGANJA PRAVOSUDNOG ISPITA

Pravosudni ispit je jedinstven i sastoji se iz pismenog i usmenog dela. Kandidat je dužan da u istom roku polaže oba dela pravosudnog ispita.
Ispit sadrži pismeni i usmeni deo.
Na pismenom delu ispita rešavaju se praktični zadaci iz krivičnog i građanskog prava.
Na usmenom delu polaže se 7 predmeta: 1) Ustavno pravo i organizacija pravosuđa, 2) Krivično pravo, 3) Građansko pravo /a.Uvod u građansko pravo, b.Stvarno pravo, c.Obligaciono pravo, d. Nasledno pravo, e. Porodično pravo, f. Građanskoprocesno pravo, 4) Trgovinsko (privredno) pravo, 5) Međunarodno privatno pravo, 6) Upravno pravo i 7) Radno pravo.
Pravosudni ispit se polaže pred sedmočlanim Ispitnim odborom /komisijom/ kojeg obrazuje Ministar pravde. Postoje tri ispitna odbora/komisije u Beogradu i dva u Novom Sadu.

ISPITNI ODBORI (ISPITNE KOMISIJE)
NA PRAVOSUDNOM ISPITU

I Ispitni odbor u Beogradu
- predsednik Odbora: prof dr Slobodan Perović -
- sekretar Odbora: Vesna Stojković -

ispitni predmet ispitivač
1. USTAVNO PRAVO I PRAVOSUD. ORGANIZ. PRAVO dr Bosa Nenadić, sudija USS
2. KRIVIČNO PRAVO Jasmina Vasović, sudija VS Bgd
3. GRAĐANSKO PRAVO prof dr Slobodan Perović
4. TRGOVINSKO/PRIVREDNO PRAVO Gordana Ajnšpiler-Popović,sud.PAS
5. MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO dr Dejan Đurđević, prof. i direk. RSZ
6. UPRAVNO PRAVO Gordana Džakula, Upravni sud
7. RADNO PRAVO Zvezdana Lutovac,sudija VKS

II Ispitni odbor u Beogradu
- predsednik Odbora: Predrag Trifunović -
- sekretar Odbora: Milan Mrdović -

ispitni predmet ispitivač
1. USTAVNO PRAVO I PRAVOSUD. ORGANIZ. PRAVO prof dr Irena Pejić, PF u Nišu
2. KRIVIČNO PRAVO Krsman Ilić, zamenik Apelacionog javnog tužioca
3. GRAĐANSKO PRAVO Predrag Trifunović, sudija VKS
4. TRGOVINSKO/PRIVREDNO PRAVO Snežana Marković, zamenik RJT
5. MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO dr Mirko Živković, prof.PF u Nišu
6. UPRAVNO PRAVO Dušanka Marjanović, sudija Upr.suda
7. RADNO PRAVO Snežana Andrejević, sudija VKS

III Ispitni odbor u Beogradu
- predsednik Odbora: Dragomir Milojević -
- sekretar Odbora: Jelena Kulić -

ispitni predmet ispitivač
1. USTAVNO PRAVO I PRAVOSUD. ORGANIZ. PRAVO dr Olivera Vučić, prof.PF Bgd
2. KRIVIČNO PRAVO Dragomir Milojević, predsednik VKS
3. GRAĐANSKO PRAVO Vida Petrović Škero, sudija VKS
4. TRGOVINSKO/PRIVREDNO PRAVO prof dr Mirko Vasiljević, PF Bgd
5. MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO prof dr Dušan Kitić, PF "Union"
6. UPRAVNO PRAVO Jelena Ivanović, predsednik Upr. suda
7. RADNO PRAVO Biserka Živanović, Apelacioni sud

I Ispitni odbor u Novom Sadu
- predsednik Odbora: Lidija Đukić -

ispitni predmet ispitivač
1. USTAVNO PRAVO I PRAVOSUD. ORGANIZ. PRAVO dr Tamaš Korhec
2. KRIVIČNO PRAVO Peter Kiš
3. GRAĐANSKO PRAVO Julijana Budimčević
4. TRGOVINSKO/PRIVREDNO PRAVO Đorđe Misirkić
5. MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO dr Branislav Gavanski
6. UPRAVNO PRAVO Mirjana Tukar
7. RADNO PRAVO Lidija Đukić

II ispitni odbor u Novom Sadu
- predsednik Odbora: Vesko Krstajić -

ispitni predmet ispitivač
1. USTAVNO PRAVO I PRAVOSUD. ORGANIZ. PRAVO Petar Mohan
2. KRIVIČNO PRAVO Vesko Krstajić
3. GRAĐANSKO PRAVO dr Aleksandar Radovanov
4. TRGOVINSKO/PRIVREDNO PRAVO Slobodan Sremčev
5. MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO Stevan Arambašić
6. UPRAVNO PRAVO Suzana Guduraš
7. RADNO PRAVO Milan Kozomora

PISMENI DEO PRAVOSUDNOG ISPITA

Za izradu pismenog rada koristi se isključivo overena vežbanka koja se dobija od sekretara odbora na samom pismenom ispitu zajedno sa zadatkom. Zadatak se obavezno vraća sa vežbankom kada se završi pisanje rada. Iz vežbanke se ne smeju cepati listovi. Pismeni rad se piše pisanim ili štampanim slovima, latinicom ili ćirilicom, čitko, isključivo hemijskom olovkom. Ispravke se mogu vršiti, pri čemu treba voditi računa da rad bude dovoljno uredan i pregledan za ispitivača i filologa koji će ga pregledati. Na pismenom delu pravosudnog ispita mogu se koristiti odgovarajući propisi.
Za vreme pismenog dela ispita nije dozvoljeno napuštanje prostorije u kojoj se ispit održava. Prostoriju u kojoj se polaže kandidat može da napusti samo iz opravdanih razloga i uz nadzor sekretara ispitnog odbora. Tokom celog ispita, pismenog i usmenog, nije dozvoljena upotreba mobilnih telefona, računara, kao ni drugih komunikacionih uređaja.
Pismeni deo ispita traje dva dana, jedan dan iz krivičnog prava, drugi dan iz građanskog prava. Pismeni rad se predaje sekretaru ispitnog odbora, najkasnije do isteka vremena određenog za izradu rada (4 sata). Nakon predaje pismenog rada, kandidat je dužan da napusti prostoriju u kojoj se ispit održava.
Na pismenom delu ispita kandidat može koristiti odgovarajuće propise. Pismeni ispit je eliminacioni tako da kandidat ne može polagati usmeni ispit iz predmeta u kom je njegov pismeni rad ocenjen sa "ne zadovoljava".

USMENI DEO PRAVOSUDNOG ISPITA

Kandidatima će pre početka pismenog dela ispita iz građanskog prava, biti saopšteno kog datuma i pred kojim ispitnim odborom polažu usmeni deo ispita.
Rezultati pismenog dela ispita kandidatima se saopštavaju pre početka usmenog dela ispita.
Usmeni ispit se polaže u jednom danu, a na pismenu molbu kandidata može mu se odobriti polaganje u dva dana. Kandidatu se iz svakog predmeta postavljaju najmanje tri pitanja, a iz Građanskog prava, po pravilu, šest pitanja - po jedno pitanje iz svakog predmeta.

OCENA KANDIDATA

Po završetku usmenog dela ispita članovi ispitnog odbora se sastaju i na osnovu rezultata pismenog i usmenog dela ispita donose odluku da li je kandidat položio ili nije položio pravosudni ispit.

Ispit nije položio kandidat koji ne položi bar četiri ispitna predmeta (od sedam predviđenih). Sa nepoložena tri predmeta ili manje, kandidat se upućuje na popravni ispit (građansko pravo je jedan predmet, tako da ako kandidat ne pokaže potrebno znanje iz Obligacionog, Porodičnog i Građanskoprocesnog prava ne „pada“ 3 predmeta nego jedan: Građansko pravo). Popravni ispit može se polagati najranije za dva a najdocnije za šest meseci.

Kandidatu koji položi pravosudni ispit Ministarstvo pravde izdaje UVERENJE O POLOŽENOM PRAVOSUDNOM ISPITU. Uverenja o položenom pravosudnom ispitu kandidatima se, isključivo, dostavljaju poštom.

ODLAGANJE ISPITA

Kandidat koji je podneo Zahtev za polaganje pravosudnog ispita, u slučaju odlaganja ispita, dužan je da podnese pisanu molbu Ministarsvu pravde najkasnije 5 dana pre prvog dana određenog za polaganje pismenog dela ispita, kao početka celokupnog pravosudnog ispita.

SLUŠANJE ISPITA I KONTAKT

Kandidati za polaganje pravosudnog ispita mogu da slušaju usmeni deo ispita bez prethodne najave i zakazivanja.

Prijem stranaka u vezi sa pravosudnim ispitom se ne obavlja, a sva potrebna obaveštenja, u vezi sa polaganjem pravosudnog ispita mogu se dobiti na pisani zahtev upućen Ministarstvu pravde Republike Srbije u Beogradu, ili Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice u Novom Sadu.

INFORMACIJE:

Ministarstvo pravde Srbije - pravosudni ispiti:
adresa: Beograd, ul.Nemanjina 22-26, IV sprat, soba 33
na pisani zahtev ili elektronskom poštom: bojana.jorovic@mpravde.gov.rs
telefon: 011/363-17-44

INFORMACIJE U AP VOJVODINI:
Pokrajinski sekretarijatu za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice
Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 16, kancelarija I/65,
broj telefona 021/487-4383 - Ivan Borojev – sekretar ispitnih odbora
Sve informacije mogu se dobiti i putem e-maila: ivan.borojev@vojvodina.gov.rs

__________________________________________
1 brojeve računa i novčane iznose dodatno proveriti na sajtu Ministarstva pravde i državne uprave: http://www.mpravde.gov.rs/tekst/619/naknada-za-polaganje-pravosudnog-ispita.php