Pripremni seminari za polaganje pravosudnog ispita

PROJURIS VEĆ 12 GODINA ODRŽAVA SPECIJALIZOVANE
SEMINARE ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA

KROZ DO SADA ODRŽANIH PREKO 30 SEMINARA
PROŠLO JE BLIZU 1000 DIPLOMIRANIH PRAVNIKA
KOJI SU USPEŠNO POLOŽILI PRAVOSUDNI ISPIT

REDOVNI SPECIJALIZOVANI SEMINARI ODRŽAVAJU SE U BEOGRADU,
A DO SADA SU PO POTREBI ODRŽAVANI I U DRUGIM MESTIMA:
U NIŠU, KRAGUJEVCU, BUJANOVCU, NOVOM PAZARU, VRANJU...

JEDAN BROJ SEMINARA ODRŽAN JE I U SARADNJI
SA MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA (OEBS, CIDA)
I DOMAĆIM ORGANIZACIJAMA (PRAVOSUDNI CENTAR)

O PROJURISOVOM SPECIJALIZOVANOM SEMINARU ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA

 • trajanje: specijalizovani seminar za pripremu pravosudnog ispita traje 8 ili 12 vikenda,
 • sadržina: predavanja i vežbe iz predmeta koji se ispituju na pravosudnom ispitu, sa težištem na krivičnopravnu oblast i građanskopravnu oblast i posebnim akcentom na procesne predmete i praktične vežbe; raspoloživa kompletna i ažurna pravna literatura
 • način rada: interaktivna predavanja, video prezentacije, organizovani individualni rad, pismene vežbe, rekapitulacija gradiva
 • kotizacija obuhvata: ♣ predavanja i vežbe; ♣ video prezentacije uz predavanja; ♣ specijalni Informator pravosudnog ispita; ♣ besplatni cd sa ažuriranim integralnim tekstovima svih zakona za polaganje pravosudnog ispita; ♣ objašnjenja, primere, savete i uputstva iz predmetne materije; ♣ certifikat o završenom seminaru ♣ evaluacionu anketu polaznika o efektima Seminara;
 • bonus dodaci za polaznike seminara: 20% popusta na Pravosudni priručnik i Pravosudni praktikum; logistička podrška polaznicima Seminara u narednih šest meseci po završetku Seminara, i to: 1) besplatni ažurirani Dodaci sa rezimeima važnijih novih zakona; 2) besplatan CD sa novim zakonima, 3) besplatne informacije o promenama u zakonodavstvu relevantnim za polaganje Ispita.
 • način plaćanja: avansno, pre početka Seminara, ili čekovima u tri rate ili na osnovu specijalnog dvostranog ugovora

IZVOD IZ PRAVILA RADA SEMINARA ZA PRIPREMU PRAVOSUDNOG ISPITA

 1. Specijalizovani seminar za pripremu pravosudnog ispita organizacije Projuris vodi se po programu utvrđenom Zakonom o pravosudnom ispitu i Pravilnikom o programu pravosudnog ispita, uzimajući u obzir i sve u međuvremenu usvojene zakonske novele u materijalnom i procesnom zakonodavstvu.
 2. Seminar obuhvata predavanja i vežbe iz sledećih predmeta: Ustavno pravo, Krivično pravo, Građansko pravo, Privredno pravo, Međunarodno privatno pravo, Upravno pravo i Radno pravo, sa akcentom na procesnu grupu predmeta.
 3. Sadržaj Seminara čine: 1) predavanja, objašnjenja, primeri, saveti i uputstva iz predmetne materije, 2) video prezentacije koje prate predavanja, 3) praktične vežbe za polaganje pismenog dela ispita, 4) ažurirana i kompletna pravna literatura, 5) anketa polaznika o efektima Seminara, 6) certifikat o završenom pripremnom Seminaru, 7) Informator Pravosudnog seminara, 8) simulacije suđenja u krivičnom i parničnom postupku (opciono), 9) dopunski časovi za zainteresovane kandidate (opciono).
 4. Organizator je za polaznike seminara pripremio ažuriran Priručnik za polaganje pravosudnog ispita (u 11 knjiga), kao i Pravosudni praktikum sa konkretnim primerima iz svih pravnih oblasti, a posebno iz oblasti građanskog i krivičnog prava, sa zadacima i ispitnim pitanjima. Kod kupovine Priručnika i Praktikuma polaznici Seminara imaju popust od 20%. Polaznicima je obezbeđen besplatan CD sa važećim integralnim tekstovima zakona iz materije pravosudnog ispita, kao i drugi referentni materijali i benefiti (tekstovi i rezimea novih zakona, stručna podrška i dr.).
 5. Predavanja i vežbe na Seminaru vode eksperti i iskusni stručnjaci za pojedine oblasti prava (profesori, sudije, renomirani pravnici), u okviru utvrđenog fonda časova i prema datom Rasporedu predavanja.
 6. Predavanja, vežbe i prezentacije polaznici seminara ne mogu snimati uređajima audio ili video tehnike, osim ukoliko im to Organizator ili sam predavač izričito odobri.