Ispitna materija / ispitna pitanja na usmenom delu pravosudnog ispita

Ovde je sadržana ispitna materija za polaganje pravosudnog ispita iz svih sedam ispitnih predmeta, predviđena u Pravilniku o programu pravosudnog ispita iz 1997. godine ("Službeni glasnik RS", br. 51/1997), s tim što su neka pitanja novelirana i usklađena, a neka i pridodata, u skladu sa postojećom pravnom regulativom u Srbiji na dan 15. oktobra 2013. godine. Pitanja na usmenom ispitu mogu biti i drugačije formulisana, svakako u okviru ovde navedene materije


I. USTAVNO PRAVO I PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO

Preuzmite
1.
USTAV KAO OSNOVNI IZVOR USTAVNOG PRAVA
2.
NAČELA I OSNOVNE INSTITUCIJE USTAVNOG PRAVA
3.
LJUDSKA I GRAĐANSKA PRAVA
4.
EKONOMSKO UREĐENJE
5.
ZAKONODAVNA VLAST
6.
IZVRŠNA VLAST
 • PREDSEDNIK REPUBLIKE
 • VLADA
7.
USTAVNI SUD
8.
TERITORIJALNA AUTONOMIJA
9.
LOKALNA SAMOUPRAVA
10.
ORGANIZACIJA PRAVOSUĐA
 • SUDOVI
 • JAVNO TUŽILAŠTVO
 • JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO
 • ADVOKATURA

II. KRIVIČNO PRAVO

1)
KRIVIČNO MATERIJALNO PRAVO
 • A. OPŠTI DEO
 • B. POSEBNI DEO
2)
KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

III. GRAĐANSKO PRAVO

1)
OPŠTI DEO - UVOD U GRAĐANSKO PRAVO
 • PREDSEDNIK REPUBLIKE
 • VLADA
2)
STVARNO PRAVO
3)
OBLIGACIONO PRAVO
4)
NASLEDNO PRAVO
5)
PORODIČNO PRAVO
6)
GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO

IV. PRIVREDNO (TRGOVINSKO) PRAVO

(I)

PRIVREDNO STATUSNO PRAVO

 • PREDUZEĆA I PREDUZETNICI
 • OSTALI SUBJEKTI TRGOVINSKOG PRAVA
(II)
STEČAJ, LIKVIDACIJA I PRINUDNO PORAVNANjE
(III)
BANKARSKI POSLOVI I HARTIJE OD VREDNOSTI
(IV)
UGOVORI TRGOVINSKOG (PRIVREDNOG) PRAVA

V. MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

(I)
OPŠTI DEO
(II)
MEĐUNARODNO STATUSNO PRAVO
(III)
MEĐUNARODNO STVARNO PRAVO
(IV)
MEĐUNARODNO OBLIGACIONO PRAVO
(V)
MEĐUNARODNO MENIČNO PRAVO
(VI)
MEĐUNARODNO NASLEDNO PRAVO
(VII)
MEĐUNARODNO PORODIČNO PRAVO
(VIII)
MEĐUNARODNO TRGOVINSKO PRAVO
(IX)
MEĐUNARODNO PROCESNO PRAVO

VI. UPRAVNO PRAVO

(I)
ORGANIZACIJA UPRAVE
(II)
UPRAVNA DELATNOST
(III)
UPRAVNI POSTUPAK
(IV)
UPRAVNA DELATNOST U POSEBNIM SITUACIJAMA
(V)
KONTROLA UPRAVE

VII. RADNO PRAVO