Pravna literatura za pravosudni ispit

Kandidat na pravosudnom ispitu mora da pokaže da poznaje važeći pravni sistem u Republici Srbiji, što podrazumeva poznavanje tzv. pozitivnog zakonodavstva, organizacije, institucija i mehanizama zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, kao i važećih pravnih instituta i procedura.

U praksi se pokazalo da se pravosudni ispit najefektivnije može pripremiti koncentrisanim učenjem iz važećih zakona i drugih propisa, uz istovremeno korišćenje specijalizovanih priručnika i praktikuma, kao i inicijalnih, sažetih i interaktivnih predavanja.

Projurisov Pravosudni priručnik u 11 knjiga i Pravosudni praktikum pokrivaju celokupnu materiju pravosudnog ispita i, uz to, redovno prate legislativnu dinamiku i novine u donetim zakonima, kroz ažurirana izdanja i aktuelne Dodatke sa rezimeima novih zakonskih rešenja. Set aktuelnih zakona "Codex-Pojuris", koji sadrži integralne i stalno ažurirane tekstove propisa, obuhvata celokupno pozitivno zakonodavstvo Republike Srbije.

 • PRIRUČNIK ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA
  • Projuris je idejni kreator i izdavač PRIRUČNIKA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA u više knjiga, podeljenih po oblastima, čime je definitivno zamenjen nekadašnji teški, obimni, podeljen u dva toma i retko ažuran priručnik za polaganje pravosudnog ispita koji je izdavala "Savremena administracija".

   Projurisove knjige za polaganje pravosudnog ispita sadrže kompletnu materiju za polaganje ispita, u skladu sa propisanim programom pravosudnog ispita, pisane su od strane pravnih eksperata za određene pravne oblasti, stalno se ažuriraju, u dopadljivim su pastelnim bojama i jednostavne za korišćenje. Neke od knjiga zadrže u prilogu i integralni tekst zakona iz predmetne materije. Pravosudni priručnik sastoji se od 11 knjiga:

   1. USTAVNO PRAVO sa tekstom Ustava i Zakona o ustavnom sudu, autor prof dr Bogoljub Milosavljević
   2. KRIVIČNO PRAVO sa integralnim tekstom Krivičnog zakonika, autori prof dr Miroslav Đorđević i pro dr Đorđe Đorđević
   3. KRIVIČNO PROCESNO PRAVO sa tekstom Zakonika o krivičnom postupku, autor prof dr Momčilo Grubač
   4. UVOD U GRAĐANSKO PRAVO & STVARNO PRAVO, autor prof dr Ilija Babić
   5. OBLIGACIONO PRAVO, autor prof de Đorđe Nikolić
   6. PORODIČNO PRAVO & NASLEDNO PRAVO, autori prof dr Slobodan Panov i prof dr Oliver Antić
   7. GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO sa tekstom Zakona o parničnom postupku
   8. PRIVREDNO PRAVO, autori Vladimir Todorović i Ratomir Slijepčević
   9. MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO, autor prof dr Dijana Marković Bajalović
   10. UPRAVNO PRAVO, autor prof dr Bogoljub Milosavljević
   11. RADNO PRAVO, autor adv. Dragoljub Simonović


   PROJURIS IZDANJA
   (sve knjige se redovno ažuriraju)

   NAZIV IZDANJA / AUTOR GODINA IZDANJA / napomena BR. STRANA
   1
   USTAVNO PRAVO I ORG. PRAVOSUĐA sa tekstom Ustava RS i Zakona o Ustav. sudu
   - Bogoljub Milosavljević -
   2018 februar
   sedmo ažurirano izdanje/inovirano novim sadržajima koji su rezultat promena u propisima ustavnog prava, usvojenim od marta 2016. do decembra 2017. godine. Izvršene su korekcije teksta kod jednog broja određenih pitanja radi pojašnjenja ili preciziranja pojedinih instituta i ispravljanja uočenih tehničkih grešaka.
   240
   2
   KRIVIČNO PRAVO sa tekstom Krivičnog zakonika
   - Đorđe Đorđević; Miroslav Đorđević -
   2017 jul
   deveto izdanje / uključene izmene nastale donošenjem Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, Zakona o izmenama i dopunama Zakona o prekršajima, itd..(pojedine dopune stupaju na snagu 1. marta 2018. g. ali su i one obrađene u tekstu ovog izdanja Priručnika, uz napomenu o vremenu njihovog stupanja na snagu)
   400
   3
   KRIVIČNO PROCESNO PRAVO sa tekstom Zakonika o krivičnom postupku
   - Momčilo Grubač -
   2015 oktobar
   šesto ažurirano izdanje / uključene izmene i
   dopune ZKP do 2015te god.
   394
   4
   UVOD U GRAĐ./STVARNO PRAVO
   - Ilija Babić -
   2017 oktobar
   osmo ažurirano izdanje/ uz knjigu ide i dodatak "Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini od 17.12.2017. god."
   287
   5
   OBLIGACIONO PRAVO
   - Đorđe Nikolić -
   2018/19
   peto dopunjeno izdanje
   247
   6
   PORODIČNO/NASLEDNO PRAVO
   sa tekstovima Porodičnog zakona i Zakona o nasleđivanju
   - Slobodan Panov; Oliver Antić -
   2019 februar
   šesto ažurirano izdanje
   290
   7
   GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO
   sa tekstom Zakona o parničnom postupku
   - Veroljub Rajović; Vladimir Todorović -
   2018 maj
   osmo ažurirano izdanje
   382
   8
   PRIVREDNO PRAVO + CD
   - Vladimir Todorović; Ratomir Slijepčević -
   2018 septembar
   četvrto dopunjeno i ažurirano izdanje - uključene izmene Zakona o priv. društvima i Zakona o stečaju (jun 2018), nova zakonodavna rešenja u oblasti javne svojine, deviznog poslovanja, tržišta kapitala, preuzimanja akcionarskih društava, javnoprivatnog partnerstva, prevoza, procenitelja nepokretnosti, itd. Uz knjigu se dobija i CD sa 52 zakona iz oblasti Privrednog prava
   366
   9
   MEĐUNAR. PRIVATNO PRAVO
   - Dijana Marković Bajalović -
   2016 novembar
   šesto dopunjeno izdanje
   187
   10
   UPRAVNO PRAVO
   - Bogoljub Milosavljević -
   2018 decembar
   jedanaesto ažurirano izdanje + tekstovi Zakona o opštem UP i Zakon o US
   215
   11
   RADNO PRAVO
   - Dragoljub Simonović -
   2017 septembar
   šesto ažurirano izdanje + dodatak - stanje zakonodavstva 15. januar 2018. god. (Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu, i drugi zakoni)
   261
   12
   PRAVOSUDNI PRAKTIKUM
   - Vladimir Todorović -
   2018 jul
   sedmo ažurirano i prošireno izdanje - Postupci: krivični, parnični, prekršajni, vanparnični, stečajni, upravni; Upravni spor; Ustavna žalba pred US; Strazbur - sud za ljudska prava; Pravosudni ispit: pitanja, zadaci, vežbe; Izrada sudskih odluka; Glosar procesnih pojmova; Lista konvencija; Lista zakona.
   768
   13
   VODIČ ZA ZUP I ZUS
   sa komentarom, modelima akata, primerima i upravnosudskom praksom
   2018 septembar
   Zakon o opštem upravnom postupku i Zakon o upravnim sporovima, sa komentarom, praksom i 127 modela upravnih akata
   650
   14
   ZKP KOMENTAR - prema Zakoniku iz 2011.
   - Momčilo Grubač; Tihomir Vasiljević -
   2014 jun
   trinaesto izdanje - RASPRODATO!
   15
   RESTITUCIJA
   - grupa autora -
   2014
   Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju sa komentarom i praksom; Zakon o vraćanju imovine crkvama i verskim zajednicama sa komentarom i praksom; Bilateralni međunar. ugovori o obeštećenju nacionalizovane imovine, prava i interesa stranih lica.....

   408
   18
   KOMPLET OD TRI KNJIGE "PRAVOSUDNA MEĐUNARODNA POMOĆ"
   - PRAVOSUDNE MULTILATERALNE KONVENCIJE
   - PRAVOSUDNE BILATELARNE KONVENCIJE
   - PRAVOSUDNA MEĐUNARODNA POMOĆ
   2005
   MEĐUNARODNI UGOVORI - Pravna pomoć u krivičnim stvarima, ekstradicija, transfer postupka i osuđenih lica, zaštita prava i sloboda, izvršenje stranih presuda, legalizacija isprava, slobodan pristup sudu, sudski imunitet, aktorska kaucija, pravna pomoć u građanskim stvarima.. itd.

   -
   19
   LEPOREČ
   - srpski pravnici književnici - Dragoljub Simonović
   2013

   332

   NAPOMENA: U prvom pasusu gornjeg teksta greškom je bilo navedeno da je izdavač starog izdanja Priručnika za polaganje pravosudnog ispita bio JP "Sluzbeni glasnik", kome se ovom prilikom izvinjavamo zbog nenamerne greške. Tim Projuris.

 • PRAVOSUDNI PRAKTIKUM
  • PRAVOSUDNI PRAKTIKUM

   – sedmo izdanje –

   ****
   krivični postupak - parnični postupak
   vanparnični postupak - izvršni postupak - stečajni postupak
   prekršajni postupak - upravni postupak i spor
   pravosudni zadaci i vežbe
   obligacioni i trgovinski ugovori
   postupak pred sudom u strazburu
   ispitna pitanja za pravosudni ispit
   glosar procesnih pojmova
   lista zakona i konvencija

   Autor: Vladimir Todorović, advokat u Beogradu
   Izdavač: PROJURIS, Beograd, Trg Nikole Pašića 2, tel. 011/6391925, e-mail: projuris.org@gmail.com

   NAZIV IZDANJA / AUTOR GODINA IZDANJA / napomena BR. STRANA CENA
   1
   PRAVOSUDNI PRAKTIKUM
   - Vladimir Todorović -
   2018 jul
   sedmo ažurirano i prošireno izdanje
   768
   2.500,00

   SKRAĆENI SADRŽAJ
   PRAVOSUDNOG PRAKTIKUMA

   sadržaj strana
   Predgovor
   xix
   Šema organizacije i nadležnosti sudova u Srbiji
   1
   I. KRIVIČNI POSTUPAK
   5
     REFERENCE KRIVIČNOG POSTUPKA
   7
     PRIKAZ TOKA KRIVIČNOG POSTUPKA
   11
     FAZE I RADNJE KRIVIČNOG POSTUPKA
   13
     A. PRETKRIVIČNI POSTUPAK
   23
     SUBJEKTI PRETKRIVIČNOG POSTUPKA
   23
     AKTI PRETKRIVIČNOG POSTUPKA
   26
     B. PRETHODNI POSTUPAK (ISTRAGA I OPTUŽNICA)
   42
     SUBJEKTI PRETHODNOG POSTUPKA
   42
     AKTI PRETHODNOG POSTUPKA
   44
     C. GLAVNI PRETRES I PRESUDA
   56
     KRIVIČNI POSTUPAK PO PRIVATNOJ TUŽBI
   83
     POSTUPAK PREMA MALOLETNICIMA
   94
     POSEBNI POSTUPCI
   96
     PRIMERI DISPOZITIVA (IZREKA) ODLUKA KRIVIČNIH SUDOVA
   101
     UPUTSTVA I VEŽBE ZA IZRADU OPTUŽNICE I KRIVIČNE PRESUDE
   131
     ZADACI I REŠENJA IZ KRIVIČNOG PRAVA
   145
     PRIMERI ZADATAKA SA PRAVOSUDNOG ISPITA
   161

   II. PARNIČNI POSTUPAK
   177
     REFERENCE PARNIČNOG POSTUPKA
   179
     POSTUPAK MEDIJACIJE
   182
     PARNIČNI POSTUPAK U PORODIČNIM STVARIMA
   183
     PRIKAZ TOKA PARNIČNOG POSTUPKA
   186
     PRIMER TOKA GRAĐANSKE PARNICE
   187
     PRIMERI TUŽBI I DRUGIH AKATA U PARNIČNOM POSTUPKU
   202
     PRIMERI DISPOZITIVA/IZREKA ODLUKA PARNIČNIH SUDOVA
   251
     UPUTSTVA I VEŽBE ZA IZRADU TUŽBE I PARNIČNE PRESUDE
   266
     ZADACI I REŠENJA IZ GRAĐANSKOG PRAVA
   273
     PRIMERI ZADATAKA SA PRAVOSUDNOG ISPITA
   281

   III. VANPARNIČNI POSTUPAK
   297
     REFERENCE VANPARNIČNOG POSTUPKA
   299
     OSTAVINSKI POSTUPAK
   308
     PRIMERI DRUGIH VANPARNIČNIH REŠENJA I AKATA
   325
   IV. IZVRŠNI POSTUPAK
   349
     REFERENCE IZVRŠNOG POSTUPKA
   351
     TOK IZVRŠNOG POSTUPKA
   353
     PRIMERI AKATA
   354

   V. STEČAJNI POSTUPAK
   359
     REFERENCE STEČAJNOG POSTUPKA
   361
     AKTI STEČAJNOG POSTUPKA
   364

   VI. PREKRŠAJNI POSTUPAK
   373
     REFERENCE PREKRŠAJNOG POSTUPKA
   375
     TOK PREKRŠAJNOG POSTUPKA
   378
     PRIMERI AKATA
   379
   VII. UPRAVNI POSTUPAK
   391
     REFERENCE UPRAVNOG POSTUPKA
   393
     TOK UPRAVNOG POSTUPKA
   395
     PRIMERI AKATA
   396
   VIII. UPRAVNI SPOR
   409
     REFERENCE UPRAVNOG SPORA
   411
     TOK UPRAVNOG SPORA
   413
     PRIMERI AKATA
   414

   IX. POSTUPAK PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA U STRAZBURU
   421
   X. OBLIGACIONI UGOVORI
   433
   XI. NOVIJI TRGOVINSKI UGOVORI
   459
   XII. ISPITNA MATERIJA / ISPITNA PITANJA NA USMENOM DELU PRAVOSUDNOG ISPITA
   487
   XIII. PRAVOSUDNI ISPIT - Kako ga uspešno pripremiti i položiti –
   521
   XIV. GLOSAR PROCESNIH POJMOVA
   529
   XV. DODATAK
   551
     KRIVIČNA DELA PREDVIĐENA U POSEBNIM ZAKONIMA
   551
     LISTA MEĐUNARODNIH KONVENCIJA
   564
     LISTA PRAVOSUDNIH ZAKONA
   575

   Napomena uz peto izdanje
   Pravosudnog praktikuma

   Reference svih sudskih i drugih postupaka u ovoj knjizi ažurirane su prema stanju zakonodavstva na dan 1. juna 2012. godine. To se prvenstveno odnosi na nove procesne, kao i materijalne, zakone. Zakonik o krivičnom postupku – "Službeni glasnik RS", br.72/2011 i 101/2011, stupio je na snagu 6. oktobra 2011.godine a primenjuje se od 15. januara 2013. godine, izuzev u postupcima za krivična dela organizovanog kriminala ili ratnih zločina koji se vode pred posebnim odeljenjem nadležnog suda u kom slučaju se primenjuje od 15. januara 2012. godine. ZKP iz 2001.g. prestaje da važi 15. januara 2013.g. Zakon o parničnom postupku - "Službeni glasnik RS", br. 72/2011 stupio je na snagu i primenjuje se od 1. februara 2012. godine, kog dana prestaje da važi Zakon o parničnom postupku iz 2004. godine, kao i član 203. Porodičnog zakona iz 2005. godine. Unete su i reference novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju iz 2011. godine.

   Novo izdanje Praktikuma u celini je redigovano u skladu sa novom organizacijom pravosuđa u Republici Srbiji i novom nadležnošću sudova, što se odnosi na sve sudske postupke. Dodati su brojni novi primeri sudskih odluka, prvenstveno u krivičnog, građanskoj i upravnoj materiji. Uneto je više desetina novih zadataka rađenih poslednjih godina na pismenom delu pravosudnog ispita iz građanskog i krivičnog prava. Redigovani su ugovori, obligacioni i privredni, i dopunjeni statusnim privrednim ugovorima. Ažurirana su ispitna pitanja za polaganje pravosudnog ispita. Osvežen je i dopunjen glosar procesnih pojmova, pregled posebnih krivičnih dela, kao i lista važećih zakona i međunarodnih konvencija kojima je pridodat i pregled bilateralnih ugovora u oblasti međunarodne pravne pomoći i sudske saradnje.

   Primeri i obrasci, koji su dati u knjizi, ostaju nepromenjeni, važe i kao takvi se i dalje koriste, bez obzira što je, ponekad, u njima sadržan i neki stariji datum.

   u Beogradu, 1. juna 2012.g.

   Autor   PREDGOVOR
   uz Pravosudni praktikum

   Knjiga "Pravosudni praktikum" namenjena je onima koji rade u pravosuđu, ili se pripremaju za poziv sudije, tužioca ili advokata, kao i kandidatima za polaganje pravosudnog ispita, ali i svim drugim pravnicima koji imaju potrebe za praktičnom primenom prava.

   Implementacija prava vrlo često koriguje i samog zakonodavca jer se tek u praksi pokaže da je neki propis nesprovodiv ili da izaziva posledice suprotne od onih koje su se želele postići. Znati primeniti jednu pravnu normu koja je pravno perfektna i društveno opravdana, znači pre svega, razumeti je i uspešno prepoznati one subjekte i objekte na koje se ona odnosi i cilj radi kojeg je donesena. Zato svaki pravnik, bez obzira da li je profesor univerziteta ili referent u preduzeću, mora poznavati propise i pravnu praksu i razviti moć njihovog razumevanja, pravilnog tumačenja i primene, a uz to biti upućen u pravosudnu korespondenciju i u tehnologiju donošenja i izrade sudskih odluka, što podrazumeva da pomalo mora biti i advokat i sudija.

   Ova knjiga nije običan zbornik sudske prakse i pravnih obrazaca. Praktični primeri su, naravno, u njoj zastupljeni, ali kao ilustracija ideje vodilje da se njen korisnik, a posebno kandidat za polaganje pravosudnog ispita, postupno upozna sa strukturom i institutima pre svega, krivičnog i parničnog postupka, da se obuči da pravnu normu prepozna u svakodnevnim činjenicama i događajima, da razume šta to znači "podvođenje činjeničnog stanja pod određenu pravnu normu", da usvoji procesne termine i sudsko-advokatski rečnik, te da ovlada svim neophodnim pravničkim i mentalnim alatkama za samostalnu i kreativnu izradu sudskih odluka.

   Kako se pismeni deo pravosudnog ispita radi iz krivičnog i građanskog prava, to je ovim dvema oblastima dato u knjizi najviše mesta, uz nastojanje da se pojednostavljeno, fazno i slikovito, prikaže tok i razvojnost krivične i parnične procedure. Za svaki posebni sudski postupak, kao i za upravni postupak, date se njegove osnovne reference, neka vrsta "lične karte", što omogućava brz i sumaran uvid u taj postupak. U okviru postupaka sadržani su primeri koji su najčešći u praksi, sa posebnim akcentom na presude, koje su, po pravilu, predmet pismenog zadatka na pravosudnom ispitu. Primeri su egzemplarni, odabrani prema nameni i cilju Praktikuma, bez pretenzije da svi budu navedeni, jer bi onda obim ove knjige obesmislio njenu svrhu. Prezentiran je i jedan broj zadataka sa pismenog dela ispita iz krivičnog i građanskog prava unazad nekoliko godina, a postavljeni su i posebni zadaci za vežbanje uz koje su pridodata moguća rešenja. Knjiga sadrži i ispitna pitanja iz usmenog dela Ispita, onako kako su postavljena u Pravilniku o programu pravosudnog ispita, novelirana u skladu sa promenama u zakonodavstvu. Tu je i Glosar procesnih pojmova koji će olakšati identifikaciju i razumevanje brojnih instituta sudskih i drugih postupaka.

   Ova knjiga je komplementarna sa Priručnikom za polaganje pravosudnog ispita, u jedanaest knjiga, navedenim na poslednjoj korici ove knjige, i upravo s njim, kao dvanaesta knjiga, čini jednu celinu jer pokriva praktični, jednako važni a ne manje i složeni, deo pravosudnog ispita.

   adv. Vladimir Todorović   KRITIČKI OSVRT
   na Pravosudni praktikum

   Uzoran prilog metodologiji primene pozitivnog prava 1
   Vladimir Todorović "Pravosudni praktikum za pripremu
   i polaganje pravosudnog ispita", "Projuris", Beograd, 2004.

   Organizacija za pravnu edukaciju i kulturu prava "Projuris", iz Beograda već duže vreme oganizuje redovne specijalizovane seminare za pripremu polaganja pravosudnog ispita, čija je osnovna svrha stručno osposobljavanje za uspešan rad u sudu, javnom tužilaštvu, advokaturi, javnom pravobranilaštvu, privredi, javnim službama, javnim ustanovama i drugim odgovarajućim institucijama.

   Kao skladna kombinacija metoda predavanja, praktičnih vežbi i video- prezentacija, sa osloncem na "Priručnik za polaganje pravosudnog ispita" (objavljen 2003. godine u jedanaest knjiga) i naročito na "Pravosudni praktikum" koji je predmet ovog prikaza, obuka koja se sprovodi kroz navedene seminare predstavlja svojevrsnu pravnu kliniku, u okviru koje polaznici stiču potrebna znanja i veštine, prvenstveno po modelu "learning by doing" utemeljenom na ideji da se najbolje nauči ono što se uradi, a ne ono što se isključivo ili pretežno zasniva na saznanjima dobijenim čisto receptivnim putem, tj. na osnovu predavanja "ex cathedra".

   Prožet pomenutom idejom u smislu opšteg polazišta, "Pravosudni praktikum" iz pera V. Todorovića, advokata iz Beograda, može se, s obzirom na obilje sadržinskih i metodoloških inovacija koje nudi i po kojima se upadljivo izdvaja od gotovo nepreglednog mnoštva priručnika i knjiga sa srodnom tematikom i sličnim pretenzijama, bez sumnje svrstati u red najznačajnijih ostvarenja u oblasti literature namenjene praktičnoj primeni pozitivnog prava.

   U domaćoj stručnoj javnosti advokat V. Todorović se do sada već uveliko afirmisao kao jedan od najvećih pregalaca na području obrade važećeg zakonodavstva za potrebe mnogobrojnih i raznovrsnih korisnika, i to u prvom redu u svojstvu autora kapitalnog, i već dva puta nagrađenog, dela "Međunarodni ugovori" ("Službeni glasnik", Beograd, 2000/2004) u sedam knjiga, koje, u 17 tomova, obuhvataju preko 12.000 strana štampanog teksta, što, svakako, predstavlja nesvakidašnji poduhvat koji odavno nije zabeležen na našim prostorima.

   U svom pak, najnovijem radu, tj. u "Pravosudnom praktikumu", autor, pre svega, ističe da "implementacija prava vrlo često koriguje i samog zakonodavca", jer se tek u praksi pokazuje da je neki propis nesprovodljiv ili da izaziva posledice suprotne od onih koje su se želele postići.

   Zato, po njemu, svaki pravnik, nezavisno od toga da li je profesor univerziteta ili referent u preduzeću, mora poznavati ne samo pozitivne propise i pravnu praksu već i biti "upućen u pravosudnu korespondenciju i u tehnologiju donošenja i izrade sudskih odluka, što podrazumeva da pomalo mora biti i advokat i sudija". Drugim rečima, odnosno izraženo jezikom i stavovima pobornika Kelzenove škole, između stvaranja i primene prava postoji specifično dijalektičko jedinstvo ili skoro zanemarljiva razlika, budući da se radi o dve strane jedne te iste pojave, odnosno jednog te istog normativnog procesa, unutar kojeg zakoni predstavljaju samo neku vrstu polufabrikata koji se dovršavaju tek sudskom presudom i njenim izvršenjem. Naime, ukoliko je nesporno da je meritorna sudska odluka, u slučaju različitih tumačenja, konačan i jedini merodavan odgovor na pitanje kako neka pravna norma tačno glasi, onda je logično što široko rasporostranjena zabluda u evropskoj pravnoj nauci, prema kojoj se pravo, po definiciji, svodi na zakon, ipak nije mogla da sakrije nepobitnu činjenicu da su sudske odluke, zapravo, nužan nastavak procesa stvaranja prava od sfere opšteg i apstraktnog ka sferi pojedinačnog i konkretnog.

   Pored reprezentativne sudske prakse, autor je u svom "Pravosudnom praktikumu" posebnu pažnju posvetio pravnim obrascima, što je potpuno razumljivo, imajući u vidu njihovu višestruku ulogu u praktičnoj primeni pozitivnog zakonodavstva. Bliže rečeno, iskazivanjem relevantnih procesnih radnji u obliku obrazaca kao osobenog pravnotehničkog sredstva, za čijim propisivanjem, po potrebi, poseže i sam zakonodavac, odnosno tvorac podzakonskih ili izvršnih propisa, znatno se doprinosi pojednostavljenju i ubrzanju procedure u pravnim stvarima i, u vezi s tim, efikasnosti meritornog odlučivanja o pravima i pravnim interesima fizičkih i pravnih lica i drugih pravnih subjekata, ali i o njihovim zakonom utvrđenim obavezama i odgovornostima.

   Isto tako, zahvaljujući obrascima, bitno se uprošćava i standardizuje izražavanje u podnescima, izostavljanjem manje važnih ili nebitnih pojedinosti i ujedno olakšava njihovo sastavljanje, a takođe se skraćuje i vreme razmišljanja o relevantnim okolnostima na koje treba obratiti pažnju i, najzad, sprečava eventualno zanemarivanje elemenata od značaja za zakonitu i pravilnu primenu prava u praksi.

   "Pravosudni praktikum", kako ispravno upozorava njegov autor, nije međutim, običan zbornik sudske prakse i pravnih obrazaca već kompletan instruktivni priručnik koji ima za cilj da se kandidati za polaganje pravosudnog ispita postupno upoznaju sa strukturom i institutima, prvenstveno krivičnog i parničnog postupka, da se obuče tako da budu u stanju da pravnu normu prepoznaju u svakodnevnim činjenicama i događajima, da usvoje i asimiluju procesne termine i sudsko-advokatski rečnik, odnosno jednom rečju da ovladaju svim neophodnim pravničkim i mentalnim alatkama za samostalnu i kreativnu izradu sudskih odluka.

   Saglasno ovakvoj orjentaciji, u "Pravosudnom praktikumu" temeljno su obrađeni krivični, parnični, vanparnični, izvršni, prekršajni i upravni postupak, zajedno sa upravnim sporom, kao i postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu, zatim je prezentiran jedan broj zadataka sa pismenog dela pravosudnog ispita iz krivičnog i građanskog prava, a ujedno su dati i posebni zadaci za vežbanje sa mogućim rešenjima.

   Osim toga, "Pravosudni praktikum" sadrži i primere obligacionih i novijih trgovinskih ugovora, tehniku umnog rada, tj. skup saveta i uputstava za uspešno pripremanje pravosudnog ispita, glosar procesnih pojmova, listu značajnijih međunarodnih ugovora i elementarne podatke i obaveštenja o važećim pravosudnim i drugim relevantnim zakonima u oblastima koje su predmet pravosudnog ispita.

   Posebnu i dragocenu inovaciju u odnosu na knjige srodne tematike čine osnovne reference ili neka vrsta "lične karte" za svaki pravni postupak, što omogućuje neposredan, brz i sumaran uvid u naše procesno, inače dosta razuđeno zakonodavstvo.

   Iz ovog letimičnog pregleda problematike zastupljene u "Pravosudnom praktikumu" nedvosmisleno proizlazi da je u pitanju jedan veoma promišljeno koncepiran priručnik, koji po svojim pojedinim odlikama znatno prevazilazi autorovu prvobitno utvrđenu namenu i karakter, pa se stoga, sa razlogom, može uvrstiti među najvrednije stvaralačke priloge domaćoj stručnoj literaturi, posvećenoj pravosudnoj i, uopšte uzev, procesnopravnoj problematici ili načinu života propisa i opštih akata.

   Bliže rečeno, "Pravosudni praktikum" krcat je raznovrsnim podacima, informacijama, instrukcijama, objašnjenjima, sugestijama, savetima i obaveštenjima crpenim iz prve ruke i od neposrednog značaja za neophodne, potrebne i korisne uvide u proceduru i tehnologiju pravosudnog rada, koji se, objedinjeni na jednom mestu, ne mogu naći u sadašnjem mnoštvu knjiga, udžbenika, monografija, studija, priručnika, članaka i drugih oblika domaće izuzetno bogate pravne produkcije. Primera radi, bez tzv. lične karte svakog pravnog postupka ponaosob, bez mnogobrojnih praktičnih ilustracija i propratnih uputstava, ispitnih pitanja ili, pak, saveta o načinu spremanja i polaganja pravosudnog ispita, a naročito bez glosara procesnih pojmova, reprezentativna sudska praksa i ogledni obrasci koji čine osnovno jezgro "Pravosudnog praktikuma", samo po sebi ne bi bili ni dovoljni, a ni podobni da bitnije doprinesu boljem razumevanju i adekvatnoj i efikasnoj primeni procesnih zakona u praksi. Zbog toga smatramo da je autor suviše skromno odredio mesto i ulogu svog priručnika kada je u predgovoru konstatovao da je njegov "Pravosudni praktikum" komplementaran sa "Priručnikom za polaganje pravosudnog ispita" u jedanaest knjiga (o kojem je bilo reči na početku ovog napisa) i da zajedno s njim, kao deseta knjiga, čini celinu, jer pokriva "praktični, jednako važni a ne manje složeni, deo pravosudnog ispita".

   Mada se ni u kom slučaju ne može i ne sme potcenjivati vrednost pomenutih jedanaest knjiga u kojima je pristupačno i koncizno obrađena materija ustavnog prava i organizacije pravosuđa, krivičnog materijalnog i procesnog prava, građanskog materijalnog i procesnog prava, trgovinskog, međunarodnog privatnog, upravnog i radnog prava, mišljenja smo da valja ipak imati na umu činjenicu da u njima manje-više preovlađuju teorijska znanja koja se stiču tokom fakultetskih studija. Razume se po sebi da su takva znanja po prirodi stvari i neophodna i korisna, ali je skoro sasvim izvesno da bi "Pravosudni praktikum" trebalo da bude osnovno štivo za pripremu i polaganje pravosudnog ispita, jer bi taj ispit morao da predstavlja zvaničnu overu, pre svega, praktičnih znanja i veština nužnih za uspešan i produktivan rada na odgovornim funkcijama i dužnostima vezanim za neposrednu primenu pozitivnog prava. Uostalom, još je istaknuti rimski pisac i pedagog Kvintilijan, svojevremeno tačno zapazio da pravila naučena u školi manje vrede od onih koja su stečena iskustvom, što je u novije vreme ponovo potvrdio poznati američki sudija Holms kada je konstatovao da život prava nije logika nego iskustvo. Shodno tome, u pogledu karaktera ukupnog pravnog obrazovanja u današnjoj Evropi, ali i u našoj zemlji, postoji gotovo opšti konsensus da ono, saglasno intencijama Bolonjske deklaracije, jednim delom mora već na visokoškolskim studijama da preraste iz postojećeg pretežno teorijskog u kliničko pravno obrazovanje koje bi docnije, u sprovođenju permanentne edukacije pravosudnih kadrova, imalo sve veću ulogu, pa i odlučujući značaj.

   Na osnovu svega izloženog, uvereni smo da će "Pravosudni praktikum" autora Vladimira Todorovića, advokata iz Beograda i vrsnog znalca pozitivnog prava, naići na izuzetan prijem u stručnoj, ali i najširoj zainteresovanoj javnosti, jer to po svojim nesumnjivim kvalitetima, neosporno zaslužuje.

   Beograd, januara 2005. godine

   Dr Zoran Jelić

   ________________________________

   1 Ovaj kritički osvrt iz pera dr. Zorana Jelića objavljen je u stručnom časopisu "Ekonomika" broj 1/2005, str. 52-54.