RELEVANTNI ZAKONI I DRUGI PROPISI ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA

(svi zakoni sadržani su na mesečno ažuriranom CD-u "Codex-Pojuris", koji izdaje „Projuris“)

1. Ustavno pravo i pravosudno organizaciono pravo:
Ustav Republike Srbije
Statut Autonomne pokrajine Vojvodine
Zakon o izboru narodnih poslanika
Zakon o utvrđivanju nadležnosti APV
Zakon o jedinstvenom biračkom spisku
Zakon o sudijama
Zakon o Narodnoj skupštini
Zakon o uređenju sudova
Zakon o izboru predsednika Republike
Zakon o sedištima i područjima sudova
Zakon o Vladi
Zakon o Visokom savetu sudstva
Zakon o ministarstvima
Zakon o javnom tužilaštvu
Zakon o državnoj upravi
Zakon o advokaturi
Zakon o ministarstvima
Zakon o javnom beležništvu
Zakon o Ustavnom sudu
Zakon o državljanstvu
Zakon o lokalnim izborima
Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma
Zakon o teritorijalnoj organizaciji
Zakon o izgledu i upotrebi grba, zastave i himne
Zakon o lokalnoj samoupravi
Zakon o referendumu
Zakon o upravnim okruzima
Zakon o pravosudnom ispitu
Zakon o glavnom gradu
Zakon o Pravosudnoj akademiji
2. Krivično pravo
Krivični zakonik
Zakon o prekršajima
Zakonik o krivičnom postupku
Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična dela
Zakon o javnom redu i miru
Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela
Zakon o oružju i municiji
Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala
Zakon o privrednim prestupima
3. Građansko pravo
Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa
Zakon o eskproprijaciji
Zakon o obligacionim odnosima
Zakon o prometu nepokretnosti
Zakon o javnoj svojini
Zakon o planiranju i izgradnji
Porodični zakon
Zakon o održavanju stambenih zgrada
Zakon o nasleđivanju
Zakon o stanovanju
Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju
Zakon o državnom premeru i katastru i upisima
Zakon o nacionalizaciji najamnih zgrada i
prava na nepokretnostima
građevinskog zemljišta
Zakon o hipoteci
Zakon o udruženjima
Zakon o geografskim oznakama porekla
Zakon o zadužbinama i fondacijama
Zakon o parničnom postupku
Zakon o autorskim i srodnim pravima
Zakon o izvršenju i obezbeđenju
Zakon o patentima
Zakon o vanparničnom postupku
Zakon o žigovima
Zakon o arbitraži
Zakon o modelima i uzorcima
Zakon o posredovanju i medijaciji

4. Trgovinsko (privredno) pravo
Zakon o privrednim društvima
Opšte uzanse za promet robom
Zakon o javnim preduzećima
Zakon o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju
Zakon o zadrugama
Zakon o pomorskoj plovidbi
Zakon o bankama
Zakon o obligacionim i osnovama svojinskopravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju
Zakon o Narodnoj banci Srbije
Zakon o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju
Zakon o privrednim komorama
Zakon o menici
Zakon o osiguranju
Zakon o čeku
Zakon o finansijskom lizingu
Zakon o prinudnom poravnanju, stečaju i likvidaciji
Zakon o tržištu kapitala
Zakon o stečaju
Zakon o privatizaciji
Zakon o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje
Zakon o stranim ulaganjima
Zakon o platnom prometu
Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama
Zakon o deviznom poslovanju
Zakon o slobodnim zonama
Zakon o hartijama od vrednosti
Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju
Zakon o postupku za upis u sudski registar
Uredba o bližim uslovima za otvaranje i rad predstavništva stranih lica
Uredba o upisu u sudski registar
Uredba o zastupanju stranih lica
Zakon o parničnom postupku
Zakon o trgovini
Zakon o vanparničnom postupku
Zakon o zaštiti potrošača
Zakon o postupku izvršenja i obezbeđenja
Zakon o obligacionim odnosima
Zakon o postupku registracije u APR
5. Međunarodno privatno pravo
Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja
Zakon o parničnom postupku
Zakon o državljanstvu
Pariska konvencija za zaštitu industrijske svojine
Zakon o strancima
Madridski aranžman o međunarodnoj registraciji fabričkih i trgovačkih žigova
Zakon o stranim ulaganjima
Haška konvencija o određ. merodavnog prava za drumske saobr. nezgode
Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama
Haška konvencija o sukobu zakona kod forme testamentalnih raspolaganja
Zakon o privrednim društvima
Haška konvencija o ukidanju zahteva legalizacije
Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa
Njujorška konvencija o priznanju i izvršenju sranih arbitražnih odluka
Zakon o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi
Konvencija Ujedinjenih nacija o međunaraodnoj prodaji robe (UNCITRAL)
Zakon o obligacionim i osnovama svojinskopravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju
Ženevski jednoobrazovni zakon o menicama
Zakon o menici
Jednoobrazovna pravila i običaji za dokumentarne akreditive MTK u Parizu.
6. Upravno pravo
Ustav Republike Srbije
Uredba o načinu vršenja poslova ministarstava i posebnih organizacija van njihovog sedišta
Zakon o Vladi Republike Srbije
Zakon o radnim odnosima u državnim organima
Zakon o državnoj upravi
Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije
Zakon o državnim službenicima
Zakon o lokalnoj samoupravi
Zakon o o ministarstvima
Statut Autonomne pokrajine Vojvodine
Uredba o načelima za unutr. organizaciju i sist. u ministarstvima i posebnim organizacijama
Zakon o državljanstvu Republike Srbije
Zakon o upravnoj inspekciji
Zakon o upravnim sporovima
Zakon o opštem upravnom postupku
7. Radno pravo
Zakon o radu
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju
Zakon o državnim službenicima
Zakon o zdravstvenom osiguranju
Zakon o radnim odnosima u državnim organima
Zakon o prof.rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom
Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti
Zakon o volontiranju
Zakon o štrajku