Prekršajni postupak

REFERENCE PREKRŠAJNOG POSTUPKA

 1. NAZIV POSTUPKA: prekršajni postupak (pred sudom i organima uprave)

 2. PRAVNI IZVOR: Zakon o prekršajima – "Službeni glasnik RS" br.101/2005- stupio je na snagu 29. novembra 2005. godine, a primenjuje se od 1. januara 2007. godine.

 3. ŠTA MU JE PREDMET: pojam prekršaja, uslovi za prekršajnu odgovornost, uslovi za propisivanje i primenu prekršajnih sankcija, sistem sankcija, prekršajni postupak i postupak izvršenja odluke.

 4. KO MOŽE BITI ODGOVORAN ZA PREKRŠAJ: Fizičko lice, pravno lice, odgovorno lice u pravnom licu, odgovorno lice u državnom organu, organu teritorijalne autonomije i jedinice lokalne samouprave i preduzetnik mogu biti odgovorni za prekršaj samo kad je to propisom o prekršaju predviđeno. Republika Srbija, državni organi, organi teritorijalne autonomije, grad i jedinice lokalne samouprave ne mogu biti odgovorni za prekršaj.

 5. ŠTA JE PREDMET PREKRŠAJNOG POSTUPKA: utvrđivanje prekršajne odgovornosti i izricanje i izvršenje prekršajne sankcije

 6. KO GA MOŽE POKRENUTI: javni tužilac i drugi ovlašćeni organ, kao i oštećeni. Ovlašćeni organi, pored javnog tužioca, su i organi uprave, ovlašćeni inspektori i drugi organi i organizacije koje vrše javna ovlašćenja i u čiju nadležnost spada neposredno izvršenje ili nadzor nad izvršenjem propisa u kojima su prekršaji predviđeni.

 7. INICIJALNI AKT KOJIM SE POKREĆE: Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka; uz zahtev može se podneti i predlog za ostvarivanje imovinskopravnog zahteva na naknadu štete ili povraćaj stvari

 8. PRILOZI UZ INICIJALNI AKT: isprave i drugi dokazi

 9. U KOLIKO PRIMERAKA SE DOSTAVLJA: svim okrivljenima + jedan primerak za prvostepeni organ za prekršaje

 10. STRANKE U POSTUPKU: javni tužilac i drugi ovlašćeni podnosilac zahteva, kao i okrivljeni (fizičko ili pravno lice)

 11. DRUGI UČESNICI U POSTUPKU: svedoci, veštaci i dr.

 12. STVARNA NADLEŽNOST: prekršajni postupak u prvom stepenu vode prekršajni sudovi, ukoliko za vođenje prekršajnog postupka nisu nadležni organi uprave. Prekršajni postupak u drugom stepenu vodi Viši prekršajni sud, koji rešava po žalbi na odluku suda, kao i o žalbama na odluke koje u prekršajnom postupku donesu organi uprave,

 13. MESNA NADLEŽNOST: nadležan prekršajni sud na čijem je području prekršaj učinjen ili pokušan, a supsidijarno je nadležan sud prebivališta ili boravišta okrivljenog, odnosno sedišta pravnog lica, kao i sud na čijem se području okrivljeni pronađe odnosno uhvati ili se sam prijavi.

 14. FUNKCIONALNA NADLEŽNOST: Sudija prekršajnog suda sudi i odlučuje kao sudija pojedinac. Viši prekršajni sud sudi i odlučuje u veću sastavljenom od troje sudija.

 15. MERE ZA OBEZBEĐENJE PRISUSTVA OKRIVLJENOG: 1.poziv, 2.dovođenje, 3.jemstvo i 4.zadržavanje (max. 24 sata). Prekršajni sud (ne i organ uprave) može zadržati putnu ispravu okrivljenog do izvršenja presude.

 16. VRSTE POSTUPAKA: A. PREKRŠAJNI POSTUPAK PRED SUDOM, B. PREKRŠAJNI POSTUPAK PRED ORGANIMA UPRAVE, koji vode organi državne uprave – devizni, carinski, poreski i drugi prekršaji, C) POSEBNI POSTUPCI: postupak prema maloletnicima, postupak za naknadu štete zbog neopravdanog kažnjavanja

 17. FAZE U POSTUPKU: a) zahtev za pokretanje postupka b) pretres c) presuda/rešenje o prekršaju, d) žalbeni postupak

 18. ODLUKE U PREKRŠAJNOM POSTUPKU: donose se u obliku 1. presude, 2. rešenja, 3.naredbe, 4.zaključka i 5.zabeleške. Presudu donosi samo sud, a rešenja, naredbe, zaključke i zabeleške donose i organi uprave nadležni za vođenje prekršajnog postupka. Prekršajni postupak pred sudom završava se donošenjem osuđujuće odnosno oslobađajuće presude ili rešenja kojim se postupak obustavlja.

 19. REDOVNI PRAVNI LEKOVI: žalba na prvostepenu presudu, odnosno rešenje (u roku od 8 dana)

 20. VANREDNI PRAVNI LEKOVI: 1) zahtev za ponavljanje prekršajnog postupka - može se podneti u roku od godinu dana od dana pravosnažnosti odluke, 2) zahtev za vanredno preispitivanje pravosnažne presude - podnosi se Vrhovnom kasacionom sudu u roku od petnaest dana od dana prijema presude donete u drugom stepenu, 3) zahtev za zaštitu zakonitosti - u roku od tri meseca od dana dostavljanja presude.

 21. KAD NASTUPA PRAVNOSNAŽNOST PRESUDE/REŠENJA: kad se više ne može pobijati žalbom ili kad žalba nije dozvoljena

 22. KAD NASTUPA IZVRŠNOST PRESUDE/REŠENJA: kad pravnosnažnu odluku obavezano lice ne izvrši u roku za dobrovoljno izvršenje te obaveze, npr. u datom roku ne plati novčanu kaznu ili troškove postupka, ne vrati imovinsku korist ili stvar ili ne naknadi štetu. Po pravilu, odluka stiče svojstvo izvršnosti danom dostavljanja kažnjenom.

 23. KO I KAKO SPROVODI IZVRŠENJE: izvršenje sprovodi prvostepeni prekršajni sud, odnosno prekršajni organ, koji je doneo odluku o prekršaju. Kazna zatvora, novčana kazna zamenjena kaznom zatvora, rad u javnom interesu, zaštitne mere i vaspitne mere izvršavaju se po odredbama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija – "Službeni glasnik RS", br. 85/2005.

 24. PREKRŠAJNE SANKCIJE

  • KAZNE: 1. kazna zatvora (1-30 dana), 2. novčana kazna. a) od 500,00 do 50.000,00 dinara za fizičko lice ili odgovorno lice; b) od 10.000,00 do 1.000.000,00 dinara za pravno lice; c) od 5.000,00 do 500.000,00 dinara za preduzetnika, c) mandatna kazna na licu mesta za fizičko lice je od 500,00 do 5.000,00 dinara, a za pravno lice i preduzetnika u fiksnom iznosu od 2.000,00 do 20.000,00 dinara, 3. rad u javnom interesu (10-120 sati), 4. kazneni poeni sa poništenjem važenja vozačke dozvole (1-18 poena),
  • OPOMENA – može se izreći umesto novčane kazne,
  • ZAŠTITNE MERE (izriče samo sud): 1. oduzimanje predmeta, 2. zabrana vršenja određenih delatnosti, 3. zabrana pravnom licu da vrši određene delatnosti, 4. zabrana odgovornom licu da vrši određene poslove, 5. zabrana upravljanja motornim vozilom, 6. obavezno lečenje alkoholičara i narkomana, 7. zabrana pristupa oštećenom, objektima ili mestu izvršenja prekršaja, 8. javno objavljivanje presude, 9. udaljenje stranaca sa teritorije Republike Srbije.


TOK PREKRŠAJNOG POSTUPKAzahtev za pokretanje prekršajnog postupka

zaključak o pokretanju prekršajnog postupka

ispitivanje okrivljenog

radnje dokazivanja
(saslušanje svedoka, uviđaj, veštačenje, pretresanje
stana i lica, privremeno oduzimanje predmeta)

usmeni pretres
(ako organ oceni da je potreban)

rešenje o prekršaju

žalba

vanredni pravni lekovi

__________________________________