Punomoćnik u porodičnim stvarima

Za razliku od opšteg parničnog postupka, položaj punomoćnika u sporu iz porodičnih odnosa je unekoliko specifican, posebno kad je u pitanju preduzimanje radnji ličnog karaktera.

Bračni sporovi.

Ako tužbu u bračnom sporu podnosi punomoćnik stranke, punomocje mora biti overeno i izdato samo radi zastupanja u bračnom sporu. Punomoćje mora da sadrži navode u pogledu vrste tužbe (tužba za razvod braka, utvrđivanje postojanja ili nepostojanja braka i za poništenje braka) i osnova za podnošenje tužbe (ozbiljno i trajno poremećeni bračni odnosi, neostvarivanje zajednice života supružnika, bračne zabrane i smetnje, formalni nedostaci i dr.). U bračnom sporu koji je pokrenut predlogom za sporazumni razvod braka supružnike ne može zastupati isti punomoćnik, jer bi on tada raspravljao sa samim sobom. Na mirenje se pozivaju oba supružnika. Punomoćnici ne mogu zastupati supružnike niti mogu prisustvovati mirenju. Paternitetski sporovi. Ako tužbu u sporu o materinstvu i očinstvu podnosi punomoćnik stranke, punomoćje mora biti overeno i izdato samo radi zastupanja u tom sporu. Punomoćje treba da sadrži navode u pogledu vrste tužbe i osnova za podizanje tužbe. Izjava o priznanju očinstva ne može se dati preko zakonskog zastupnika ili punomoćnika.

Zaključenje braka.

Opštinska uprava može, izuzetno, rešenjem dozvoliti da se brak sklopi u prisustvu jednog budućeg supružnika i punomoćnika drugog budućeg supružnika ako za to postoje naročito opravdani razlozi (nije dozvoljeno da oba buduća supružnika budu zastupana preko punomoćnika). Punomoćje za sklapanje braka mora biti overeno i izdato samo radi sklapanja braka. Punomoćje treba da sadrži lične podatke o vlastodavcu, punomoćniku i budućem supružniku koji će prisustvovati sklapanju braka, kao i datum overe punomoćja. Punomoćje važi 90 dana od dana overavanja. Žalbu protiv rešenja o odbijanju zahteva za sklapanje braka preko punomoćnika podnosioci zahteva mogu izjaviti ministarstvu nadležnom za porodičnu zaštitu u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Ako se brak sklapa preko punomoćnika, matičar će pročitati priloženo punomoćje. Upis braka u matičnu knjigu venčanih potpisuju supružnici svojim imenom i novim prezimenom, punomoćnik svojim imenom i prezimenom pored ličnog imena supružnika koga zastupa, svedoci i matičar.