SADRŽAJ

knjige - Pravni vodič:

Zakon o opštem upravnom postupku i Zakon o upravnim sporovima, sa komentarom tih zakona

sa praksom i 127 modela upravnih akata, na 650 strana, izd.2018. godine


PREDGOVOR

SKRAĆENICE

SAŽETAK UPRAVNOG POSTUPKA

ŠEMA TOKA UPRAVNOG POSTUPKA

SAŽETAK UPRAVNOG SPORA

ŠEMA TOKA UPRAVNOG SPORA

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU S KOMENTAROM

ZAKON O UPRAVNIM SPOROVIMA S KOMENTAROM

PRIMERI / MODELI REŠENJA I DRUGIH UPRAVNIH AKATA PO ZAKONU O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

 1. Garantni akt – član 18. ZUP-a
 2. Upravni ugovor – član 22. ZUP-a
 3. Uverenje o činjenicama kojima se vodi službena evidencija – član 29. ZUP
 4. Uverenje o važenju propisa – certificat de coutume – čl.29.st.1 i 2
 5. Rešenje o odbijanju zahteva za izdavanje uverenja – čl.29. st.4. i čl. 30. st. 2. ZUP
 6. Rešenje o odbijanju zahteva za izmenu uverenja – član 29. stav 5. ZUP
 7. Uverenje koje se izdaje na osnovu uviđaja na licu mesta – član 30.st.3. ZUP
 8. Uverenje o podacima o kojima se ne vodi službena evidencija – čl.30. ZUP
 9. Zaključak o ustupanju predmeta drugom nadležnom organu – čl.36.st.2. ZUP
 10. Obaveštenje službenog lica o postojanju razloga za izuzeće – član 40. stav 2.ZUP
 11. Zahtev stranke za izuzeće službenog lica – član 40. st.3. ZUP
 12. Zaključak o izuzeću službenog lica – član 40. st.3. ZUP
 13. Zaključak o izuzeću zapisničara – član 40. st.4. i 5. ZUP
 14. Rešenje o obustavljanju postupka – član 45. ZUP
 15. Rešenje o postavljanju privremenog zastupnika odsutnoj stranci – član 48. ZUP
 16. Zapisnik o prijemu usmenog punomoćja – član 49.stav 2. ZUP
 17. Zaključak da stranka podnese overeno punomoćje – član 49. stav 2. ZUP
 18. Zaključak o isključenju nepodobnog punomoćnika (nadripisara) – član 49.st.3. ZUP
 19. Zaključak o pozivu strankama da postave zajedničkog predstavnika – član 53. stav 2. ZUP
 20. Zaključak o postavljanju zajedničkog predstavnika – član 53. st.2. ZUP
 21. Izjava stranke o imenovanju stručnog pomagača u postupku – član 54.ZUP
 22. Poziv za ispravku podneska – član 59. st. 1 i 2. ZUP
 23. Rešenje o odbacivanju nepotpunog podneska – (čl. 59. ZUP-a)
 24. Rešenje o odbacivanju neurednog podneska – član 59. ZUP
 25. Zapisnik o prijemu usmenog podneska – član 60.stav 2. ZUP
 26. Potvrda o prijemu podneska – član 61. st.1. ZUP
 27. Rešenje o odbacivanju podneska zbog nenadležnosti – član 62. ZUP
 28. Akt organa o prosleđivanju podneska nadležnom organu – član 62. ZUP
 29. Akt o obaveštavanju stranke o ustupanju podneska drugom organu – član 62. ZUP
 30. Zapisnik o važnijim radnjama u toku postupka – član 63. ZUP. . . . . 479
 31. Rešenje o odbijanju zahteva za razgledanje i prepis spisa – član 65. ZUP
 32. Obaveštenje o mestu i vremenu preuzimanja pismena – član 75.st.5. ZUP
 33. Dostavnica – član 77. ZUP
 34. Zaključak o javnom dostavljaju preko oglasne table – član 78. ZUP
 35. Rešenje o dozvoli vraćanja u pređašnje stanje – čl. 82. i 83. ZUP
 36. Rešenje o odbacivanju neblagovremenog predloga za vraćanje u pređašnje stanje – čl.83.ZUP
 37. Rešenje o polaganju predujma za pokriće troškova postupka – član 86. ZUP
 38. Rešenje kojim se stranka oslobađa od plaćanja troškova postupka – član 89. ZUP
 39. Posebna žalba protiv rešenja kojim je odbijen zahtev stranke za oslobađanje od plaćanja troškova – član 90.st.2 ZUP
 40. Rešenje o pokretanju upravnog postupka po službenoj dužnosti – član 90.st.2 ZUP
 41. Rešenje o odbacivanju zahteva kada nema uslova za pokretanje upravnog postupka jer se ne radi o upravnoj stvari – član 92.st.1.tač.1 ZUP
 42. Rešenje kojim se odbacuje zahtev stranke za pokretanje postupka jer je već pravnosnažno odlučeno u toj stvari – član 92. stav 1. tač.5. ZUP
 43. Zaključak o nepriznavanju svojstva stranka u postupku – čl.93. ZUP
 44. Zaključak o priznavanju svojstva stranka u postupku – čl.93. ZUP . 490
 45. Zaključak o spajanju više upravnih stvari u jedan postupak – član 95. ZUP
 46. Rešenje kojim se odbija izmena zahteva – član 97. ZUP
 47. Rešenje o obustavljanju postupka zbog odustanka stranke od zahteva – član 98. ZUP
 48. Zapisnik o poravnanju – član 99. stav 3. ZUP
 49. Rešenje o obustavi postupka zbog sklopljenog poravnanja – član 99. stav 5. ZUP
 50. Rešenje o zatvaranju gradilišta – privremenoj meri – član 105. ZUP
 51. Rešenje o prekidu postupka zbog rešavanja prethodnog pitanja – pokrenutog po službenoj dužnosti – čl. 107. u vezi sa čl. 100. st. 2 i čl. 108. stav 1. ZUP-a
 52. Rešenje o prekidu postupka zbog rešavanja prethodnog pitanja – pokrenutog po zahtevu stranke (čl. 107. u vezi sa čl. 100. st. 2 i čl. 108. st. 2. ZUP-a)
 53. Rešenje o obustavljanju upravnog postupka zbog nepokretanja postupka za rešenje prethodnog pitanja – član 108. stav 3 ZUP
 54. Zapisnik sa Zaključkom o nastavku postupka nakon što protivna stranka nije pokrenula postupak za rešavanje prethodnog pitanja – član 108.st.3. ZUP
 55. Zapisnik o usmenoj raspravi – član 109, i 115, u vezi čl.63. ZUP
 56. Poziv za stranku na usmenu raspravu – član 109.st.4 i član 110 ZUP
 57. Poziv za svedoka – čl. 109.st.4, 110 i 127. ZUP
 58. Poziv za veštaka i tumača – čl. 109. st. 4, 110, 127, 131 i 132. ZUP
 59. Zaključak o isključenju javnosti sa usmene rasprave – član 112.st.2
 60. Zaključak o prisustvovanju nejavnoj usmenoj raspravi lica koje nisu učesnici u postupku – član 112.st.6. ZUP
 61. Javni oglas o usmenoj raspravi – član 113. ZUP
 62. Zaključak o odlaganju usmene rasprave – član 114. st.1. ZUP
 63. Zaključak o odlaganju usmene rasprave o trošku nedošavše stranke – član 114. st.3. ZUP
 64. Rešenje kojim se neko lice udaljava od prisustva radnji u postupku, ili se kažnjava zbog narušavanja reda i obavezuje se da naknadi troškove postupka – član 115. ZUP
 65. Zamolnica za saslušanje svedoka pred zamoljenim organom* – član 117. ZUP 2016
 66. Zaključak o pozivu trećem licu da pokaže ispravu na usmenoj raspravi – član 122. st.4-6 ZUP
 67. Rešenje o novčanoj kazni zbog nepokazivanja isprave – član 122.st.6 u vezi sa čl.127.st.2. ZUP
 68. Zaključak o saslušanju svedoka izvan službenih prostorija organa – član 126.st.3 ZUP
 69. Zaključak o dovođenju svedoka – član 127. st. 1. ZUP. . . 513
 70. Rešenje o novčanom kažnjavanju svedoka – član 127.st.2. ZUP
 71. Rešenje o poništenju rešenja o kažnjavanju svedoka – član 127. stav 4 ZUP
 72. Primer rešenja kojim se nalaže stranci da unapred uplati troškove veštačenja – čl. 128. st.2. u vezi čl.86. ZUP-a
 73. Zaključak o ponovnom veštačenju – član 130. stav 4. ZUP
 74. Rešenje o kažnjavanju veštaka – član 131. u vezi čl.127.st.1
 75. Zaključak o određivanju uviđaja pokretne stvari – član 133. stav 3 ZUP
 76. Zapisnik o uviđaju na nepokretnosti – član 133. ZUP
 77. Rešenje o naknadi štete nastale uviđajem – član 133. stav 10. ZUP
 78. Zapisnik o usmenoj izjavi stranke kao dokaznom sredstvu – član 134.ZUP
 79. Rešenje o obezbeđenju dokaza – član 135.ZUP
 80. Rešenje prvostepenog organa (1) – član 136. ZUP
 81. Rešenje prvostepenog organa (2) – član 136. ZUP
 82. Rešenje kolektivnog organa – instaliranje sirena na objektima – (čl.137.ZUP-a)
 83. Zapisnik o većanju i glasanju kolegijalnog organa – (čl. 137. ZUP-a)
 84. Zajedničko rešenje (prvostepeno rešenje u čijem donošenju učestvuje više organa) – član 138. stav 1. ZUP
 85. Delimično rešenje – član 139.st.1. ZUP
 86. Dopunsko rešenje – član 139.st.2. ZUP
 87. Privremeno rešenje – član 139.st.3. ZUP
 88. Rešenje prvostepenog organa o ozakonjenju objekta – član 141. i 136. ZUP
 89. Zahtev za izradu i dostavljanje usmenog rešenja u pisanom obliku – član 143. ZUP
 90. Rešenje o ispravci grešaka u rešenju – član 144. ZUP
 91. Žalba (I) protiv prvostepenog rešenja – član 151. stav 1. ZUP
 92. Žalba (II) protiv prvostepenog rešenja – član 151. stav 1. ZUP
 93. Žalba kada prvostepeno rešenje nije doneto –“ćutanje uprave“ – član 151 .st.3. ZUP
 94. Rešenje o obustavljanju postupka zbog odustanka od žalbe – član 157. ZUP
 95. Rešenje prvostepenog organa o odbacivanju žalbe – član 162. ZUP
 96. Rešenje o poništavanju rešenja donetog na osnovu nedozvoljenih radnji (član 163. u vezi čl. 183. st.1. tač.5. ZUP)
 97. Rešenje prvostepenog organa kojim zamenjuje rešenje pobijano žalbom – član 165. ZUP
 98. Rešenje drugostepenog organa o odbacivanju žalbe – član 167. stav 1. ZUP
 99. Rešenje drugostepenog organa o odbijanju žalbe kao neosnovane – član 167. stav 2. ZUP
 100. Rešenje drugostepenog organa o poništavanju prvostepenog rešenja i vraćanju predmeta na ponovni postupak – član 167. st.2. ZUP
 101. Rešenje drugostepenog organa kojim se preinačuje (menja) prvostepeno rešenje – član 167. stav 2. ZUP
 102. Rešenje drugostepenog organa o uvažavanju žalbe, poništavanju prvostepenog rešenja i odbijanju žalbe – član 167. stav 2, u vezi sa čl.158.st.1.tač.1. i čl.44.st.1. ZUP
 103. Rešenje drugostepenog organa o odbijanju žalbe podnesene zbog nepravilnosti u postupku (nesaslušanje svedoka) – član 167. stav 2. ZUP
 104. Rešenje drugostepenog organa kojim se menja prvostepeno rešenje u korist žalioca i preko zahteva u žalbi (reformatio in melius) – član 169.stav 1. ZUP
 105. Rešenje drugostepenog organa kojim se menja prvostepeno rešenje na štetu žalioca i ispod zahteva u žalbi (reformatio in peius) – član 169.stav 2. ZUP
 106. Rešenje drugostepenog organa kojim se nakon upotpunjenja prvostepenog postupka poništava prvostepeno rešenje i konačno rešava stvar – član 171. stav 2. ZUP
 107. Zahtev drugostepenog organa da prvostepeni organ upotpuni postupak i otkloni nedostatke – član 171. stav 3. ZUP
 108. Rešenje drugostepenog organa kojim se poništava rešenje prvostepenog organa – član 171. stav 3. ZUP
 109. Rešenje prvostepenog organa doneseno u ponovnom postupku po primedbama iz rešenja drugostepenog rešenja – član 171. stav 3. ZUP
 110. Rešenje drugostepenog organa kojim poništava prvostepeno rešenje i sam rešava upravnu stvar (dispozitiv) – član 171. stav 5. ZUP
 111. Drugostepeno rešenje o poništavanju prvostepenog rešenja u jednom delu i meritorno rešavanje – član 171. stav 5. ZUP
 112. Akt drugostepenog organa kojim se traži saopštenje razloga zbog kojih prvostepeno rešenje nije doneto u roku – član 173. stav 1. ZUP
 113. Akt drugostepenog organa kojim nalaže prvostepenom organu da donese rešenje – član 173. stav 2. ZUP
 114. Rešenje kojim drugostepeni organ menja svoje rešenje u vezi sa upravnim sporom– član 175. ZUP
 115. Zahtev za ponavljanje postupka – član 177.ZUP
 116. Rešenje kojim organ odlaže izvršenje konačnog rešenja dok se ne odluči o zahtevu za ponavljanje postupka – član 180. stav 2
 117. Rešenje o odbacivanju zahteva za ponavljanje postupka – član 181.st.2. ZUP
 118. Rešenje o odbijanju zahteva za ponavljanje postupka – član 181. st. 2. ZUP
 119. Rešenje o dozvoli ponavljanja postupka – član 181. st.3.ZUP
 120. Rešenje o ukidanju izvršnog rešenja po službenoj dužnosti – član 184. st.1.tač.1. ZUP
 121. Nalog za prinudno izvršenje u bilo koje vreme – član 194. stav 3. ZUP566
 122. Predlog za donošenje rešenja o izvršenju – član 196. stav 1. ZUP
 123. Rešenje o izvršenju – član 196. ZUP (I)
 124. Rešenje o izvršenju – član 196. ZUP (II)
 125. Rešenje o odlaganju upravnog izvršenja – član 202.st.6. ZUP
 126. Rešenje o obustavi upravnog izvršenja – član 203. ZUP . 570
 127. Privremeno rešenje radi obezbeđenja izvršenja – član 205. ZUP

AKTI I ODLUKE IZ UPRAVNE I UPRAVNOSUDSKE PRAKSE

 1. Rešenje o građevinskoj dozvoli u objedinjenoj proceduri
 2. Rešenje o upotrebnoj dozvoli
 3. Drugostepeno rešenje – Administrativna komisija Vlade
 4. Tužba u upravnom sporu
 5. Rešenje Upravnog suda o oglašavanju stvarno nenadležnim
 6. Rešenje Upravnog suda o odbacivanju nedopuštene tužbe
 7. Presuda Upravnog suda– odbijajuća (azil)
 8. Presuda Upravog suda– usvajajuća (izbor direktora škole)
 9. Presuda Upravnog suda – usvajajuća – poništaj rešenja advokatske komore
 10. Presuda Upravnog suda – usvajajuća – poništaj rešenja Žalbene komisije Vlade
 11. Presuda Upravnog suda usvajajuća – poništaj rešenja o starateljstvu
 12. Presuda Upravnog suda usvajajuća – poništaj rešenja o premeštaju osuđenika
 13. Presuda Upravnog suda usvajajuća – poništaj rešenja vojne pošte
 14. Presuda Upravnog suda usvajajuća – poništaj rešenja PiO
 15. Presuda Upravnog suda – zbog „ćutanja administracije“
 16. Delimično rešenje o vraćanju imovine (tzv. zamenska restitucija)
 17. Presuda Upravnog suda o poništavanju rešenja o restituciji
 18. Presuda Vrhovnog kasacionog suda o preinačenju presude Upravnog suda tako što se tužba odbija (restitucija)
 19. Rešenje Vrhovnog kasacionog suda o rešavanju sukoba nadležnosti
 20. Rešenje Vrhovnog kasacionog suda o odbacivanju zahteva za preispitivanje rešenja Upravnog suda
 21. Presuda Vrhovnog kasacionog suda kojom se uvažava zahtev za preispitivanje sudske odluke i ukida presuda Upravnog suda
 22. Presuda Vrhovnog kasacionog suda kojom se uvažava zahtevza preispitivanje sudske odluke, ukida rešenje Upravnog suda i dosuđuju troškovi podnosiocu
 23. Dopunsko rešenje Vrhovnog kasacionog suda (naknada troškova)

G L O S A R UPRAVNOG POSTUPKA I UPRAVNOG SPORA

INDEX POJMOVA ZUP-a i ZUS-a