Stečajni postupak

REFERENCE STEČAJNOG POSTUPKA


 1. NAZIV SUDSKOG POSTUPKA: stečajni postupak

 2. PRAVNI IZVORI: Zakon o stečaju ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 104/2009, od 16.decembra 2009.g.), uz shodnu primenu odredaba Zakona o parničnom postupku.

 3. ŠTA MU JE PREDMET: provođenje sudske procedure (stečaja) nad platežno nesposobnim pravnim licima (dužnicima), putem njihovog bankrotstva ili reorganizacije, a u cilju namirenja njihovih poverilaca. Bankrotstvo podrazumeva namirenje poverilaca prodajom celokupne imovine stečajnog dužnika, odnosno stečajnog dužnika kao pravnog lica, dok reorganizacija podrazumeva namirenje poverilaca prema usvojenom planu reorganizacije i to redefinisanjem dužničko-poverilačkih odnosa, statusnim promenama dužnika ili na drugi način predviđen planom reorganizacije. Cilj reorganizacije jeste očuvanje poslovanja stečajnog dužnika, onda kada za to postoje realni ekonomski uslovi.

 4. CILJ STEČAJA: najpovoljnije kolektivno namirenje stečajnih poverilaca ostvarivanjem najveće moguće vrednosti stečajnog dužnika, odnosno najboljim unovčavanjem njegove imovine.

 5. PROTIV KOGA SE SPROVODI: Protiv dužnika nesposobnog za plaćanje (insolventnog dužnika)

 6. STEČAJNI RAZLOZI: 1) trajnija nesposobnost plaćanja, koja postoji ako dužnik ne može da odgovori svojim novčanim obavezama u roku od 45 dana od dana dospelosti obaveze, ili ako je potpuno obustavio plaćanje u periodu od 30 dana neprekidno;2) preteća nesposobnost plaćanja, koja postoji ukoliko stečajni dužnik učini verovatnim da svoje već postojeće novčane obaveze neće moći da ispuni po dospeću;3) prezaduženost, tj. insolventnost predstavlja novi stečajni razlog koji se javlja u slučaju kada je imovina dužnika manja od njegovih obaveza, 4) nepostupanje po usvojenom planu reorganizacije, čime dužnik bitno ugrožava sprovođenje plana reorganizacije, kao i kad je plan izdejstvovan na prevaren ili nezakonit način; za otvaranje stečaja dovoljno je postojanje makar jednog stečajnog razloga

 7. KO JE STEČAJNI DUŽNIK: pravno lice, uključujući i javno preduzeče, kao i i preduzetnik.

 8. KO JE STEČAJNI POVERILAC: lice koje na dan pokretanja stečajnog postupka ima neobezbeđeno potraživanje prema stečajnom dužniku

 9. KO JE IZUZET OD STEČAJA: Republika Srbija; jedinice teritorijalne autonomije i lokalne samouprave; fondovi ili organizacije penzijskog, invalidskog, socijalnog i zdravstvenog osiguranja; Narodna banka Srbije; Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti, kao i pravna lica čiji je osnivač država, a koja se isključivo ili pretežno finansiraju iz budžeta

 10. KO MOŽE POKRENUTI STEČAJNI POSTUPAK (OVLAŠĆENI PREDLAGAČI): poverilac, stečajni dužnik, likvidacioni upravnik, a takođe i javni pravobranilac, javni tužilac ako je insolventnost dužnika povezana sa krivičnim delom, kao i poreska uprava

 11. INICIJALNI AKT KOJIM SE POKREĆE: predlog ovlašćenog predlagača.

 12. PRILOZI UZ PREDLOG: isprave i druga dokumenta iz kojih se može utvrditi postojanje i visina poveriočevog potraživanja. Kad predlog podnosi stečajni dužnik - podnosi spisak imovine, bez obzira gde se ona nalazi, spisak stečajnih i ostalih poverilaca sa navođenjem visine iznosa i osnova potraživanja, kao i imena i prebivališta članova društva koji za obaveze stečajnog dužnika odgovaraju svojom imovinom.

 13. U KOLIKO PRIMERAKA SE DOSTAVLJA: za sud i ostale učesnike

 14. STRANKE U POSTUPKU: stečajni dužnik i stečajni poverioci

 15. DRUGI UČESNICI U POSTUPKU: solidarni dužnici, jemci, garanti i dr.

 16. STVARNA NADLEŽNOST: privredni sud u prvom stepenu, Privredni apelacioni sud u drugom stepenu

 17. MESNA NADLEŽNOST: privredni sud na čijem području je sedište stečajnog dužnika

 18. FUNKCIONALNA NADLEŽNOST: stečajni sudija kao sudija pojedinac

 19. ORGANI STEČAJNOG POSTUPKA: stečajni sudija, stečajni upravnik, skupština poverilaca i odbor poverilaca.

 20. NADLEŽNOST STEČAJNOG SUDIJE: odlučuje o pokretanju stečajnog postupka; utvrđuje postojanje stečajnog razloga i odlučuje o otvaranju stečajnog postupka; imenuje i razrešava stečajnog upravnika; odobrava troškove stečajnog postupka i obaveze stečajne mase pre njihove isplate; određuje iznos preliminarne i konačne naknade troškova i nagrade stečajnog upravnika; odlučuje o primedbama na radnje stečajnog upravnika; razmatra predlog plana reorganizacije i odbacuje ga, odnosno zakazuje ročište za razmatranje plana; potvrđuje usvajanje plana reorganizacije ili konstatuje da plan reorganizacije nije usvojen; donosi rešenje o glavnoj deobi stečajne mase; odlučuje o nastavku stečajnog postupka; donosi druge odluke i preduzima druge radnje određene ovim zakonom.

 21. PRAVNI POLOŽAJ STEČAJNOG UPRAVNIKA: vodi poslove i zastupa stečajnog dužnika; stečajni upravnik ima status službenog lica i upisuje se u imenik stečajnih upravnika; mora imati licencu za vršenje poslova stečaja koja važi tri godine i može se obnoviti; licenca se može izdati licu koje:1) je državljanin Republike Srbije;2) ima poslovnu sposobnost;3) ima stečeno visoko obrazovanje;4) ima tri godine radnog iskustva sa visokom stručnom spremom ili tri godine radnog iskustva na sprovođenju stečajnih postupaka;5) ima položen stručni ispit za dobijanje licence;6) je dostojno poverenja za obavljanje poslova stečajnog upravnika.

 22. OBUSTAVLJANJE STEČAJNOG POSTUPKA. Stečajni postupak se obustavlja bez odlaganja po utvrđivanju da stečajni dužnik ima samo jednog poverioca, dok se stečajni postupak zaključuje bez odlaganja u slučaju da je imovina stečajnog dužnika manja od visine troškova stečajnog postupka ili da je imovina stečajnog dužnika neznatne vrednosti.

 23. TOK STEČAJNOG POSTUPKA: 1. PREDLOG ZA POKRETANJE, 2. REŠENJE O POKRETANJU PRETHODNOG STEČAJNOG POSTUPKA, 3. OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA (ročište i rešenje), 4. UTVRĐIVANJE I PREUZIMANJE STEČAJNE MASE OD STRANE STEČAJNOG UPRAVNIKA, 5. PRIJAVLJIVANJE POTRAŽIVANJA, 6. UTVRĐIVANJE POTRAŽIVANJA NA ISPITNOM ROČIŠTU, 7. POBIJANJE PRAVNIH RADNJI STEČAJNOG DUŽNIKA, 8. REŠENJE O BANKROTSTVU I UNOVČENJE STEČAJNE MASE, 9. DEOBA STEČAJNE MASE (rešenje o glavnoj deobi) I NAMIRENJE POVERILACA, 10. ZAKLJUČENJE STEČAJNOG POSTUPKA (rešenjem stečajnog sudije)
  TOK POSTUPKA REORGANIZACIJE: 1) uz predlog za pokretanje strčajnog postupka reorganizacijom podnosi se plan reorganizacije, 2) stečajni sudija u roku od tri dana donosi rešenje o pokretanju prethodnog postupka, 3) ročište za raspravu o planu reorganizacije, 4) rešenje o potvrđivanju i usvajanju plana reorganizacije

 24. VRSTE ODLUKA: rešenje (meritorno se rešava), zaključak (izdaje se nalog službenom licu ili organu koji sprovodi stečajni postupak za izvršenje pojedinih radnji)

 25. REDOVNI PRAVNI LEKOVI: Žalba – protiv rešenja u roku od osam dana - protiv zaključka nije dozvoljena žalba ili prigovor

 26. VANREDNI PRAVNI LEKOVI: zahtev za zaštitu zakonitosti (ne može se tražiti povraćaj u pređašnje stanje, niti izjaviti revizija niti se može podneti predlog za ponavljanje postupka)

 27. POSEBNI POSTUPCI: 1. pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika, 2. reorganizacija stečajnog dužnika, 2. stečajni postupak male vrednosti, 4. stečajni postupak s elementom inostranosti (priznanje stranog stečajnog postupka)

 28. POBIJANJE PRAVNIH RADNJI STEČAJNOG DUŽNIKA: pobijanje se vrši tužbom, a tužioci mogu biti poverilac i stečajni upravnik; osim tužbom pravni poslovi i pravne radnje dužnika mogu se pobijati i protivtužbom i podnošenjem prigovora u parnici

 29. REŠENJE O BANKROTSTVU: donosi stečajni sudija: ako očigledno stečajni dužnik ne pokazuje interesovanje za reorganizaciju, ako stečajni dužnik ne izvršava naloge stečajnog sudije, ako stečajni dužnik ne sarađuje sa stečajnim upravnikom ili odborom poverilaca itd. Protiv rešenja o bankrotstvu žalbu mogu izjaviti stečajni upravnik i odbor poverilaca. Nakon rešenja o bankrotstvu započinje unovčenje stečajne mase

 30. ŠTA JE STEČAJNA MASA je celokupna imovina stečajnog dužnika u zemlji i inostranstvu na dan pokretanja stečajnog postupka, kao i imovina koju stečajni dužnik stekne tokom stečajnog postupka.

 31. ŠTA JE DEOBNA MASA: to je stečajna masa koja se deli stečajnim poveriocima, a formira se od zatečenih novčanih sredstava dužnika na dan otvaranja stečaja, od novčanih sredstava dobijenih nastavljanjem započetih poslova dužnika, od novčanih sredstava ostvarenih prodajom i unovčenjem stvari i prava stečajnog dužnika, kao i od novčanih potraživanja stečajnog dužnika naplaćenih u toku stečajnog postupka.

 32. ISPLATNI REDOVI – REDOSLED PRIORITETA ISPLATA: A. troškovi stečajnog postupka; B. nakon troškova, pristupa se isplati poverilaca po utvrđenim isplatnim redovima: (1) u prvi isplatni red spadaju neisplaćene neto zarade zaposlenih i bivših zaposlenih, sa kamatom, u iznosu minimalnih zarada za poslednjih godinu dana pre otvaranja stečajnog postupka, kao i neisplaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za poslednje dve godine; (2) u drugi isplatni red spadaju porezi i drugi javni prihodi;(3) u treći isplatni red spadaju potraživanja ostalih stečajnih poverilaca.

 33. KOJE SU POSLEDICE POKRETANJA STEČAJNOG POSTUPKA: danom pokretanja stečajnog postupka: 1. prestaju prava direktora, zastupnika i punomoćnika, kao i organa upravljanja i nadzornih organa stečajnog dužnika i ta prava prelaze na stečajnog upravnika; 2. stečajni upravnik otkazuje radni odnos zaposlenima; 3. uz poslovno ime stečajnog dužnika, pri potpisivanju, dodaje se oznaka "u stečaju", sa naznačenjem novog računa preko kojeg se vrši poslovanje stečajnog dužnika; 4. potraživanja poverilaca prema stečajnom dužniku, koja nisu dospela, smatraju se dospelim; 5. davalac finansijskog lizinga stiče pravo da traži izlučenje predmeta lizinga iz stečajne mase; 6. prekidaju se svi tekući postupci sudskog prinudnog izvršenja u odnosu na stečajnog dužnika; 7. stečajni upravnik odlučuje o materijalnopravnim obavezama koje je stečajni dužnik preuzeo pre pokretanja stečajnog postupka; 8. pokretanjem stečajnog postupka u knjigovodstvenom smislu smatra se da je počela nova poslovna godina; 9. stečaj se beleži u odgovarajući registar nepokretnosti

 34. MERE OBEZBEĐENJA U STEČAJNOM POSTUPKU: Stečajni sudija može: 1) postaviti privremenog stečajnog upravnika koji će preuzeti sva ili deo ovlašćenja organa stečajnog dužnika; 2) zabraniti isplate sa računa stečajnog dužnika bez saglasnosti stečajnog sudije; 3) zabraniti raspolaganje imovinom stečajnog dužnika ili odrediti da stečajni dužnik može raspolagati svojom imovinom samo uz prethodno pribavljenu saglasnost stečajnog sudije ili stečajnog upravnika; 4) zabraniti ili privremeno odložiti sprovođenje izvršenja prema stečajnom dužniku, uključujući i zabranu ili privremeno odlaganje koje se odnosi na ostvarivanje prava razlučnih poverilaca - moratorijum.