Sudski postupci

Prava, obaveze i odgovornosti fizičkih i pravnih lica uređuju se, odnosno rešavaju u sudskim i upravnim postupcima.

Sudski postupci su krivični postupak, parnični postupak, vanparnični postupak, izvršni postupak, stečajni postupak, prekršajni postupak i upravni spor. Upravni postupci su: opšti upravni postupak i posebni upravni postupci.

Osnovna podela sudskih postupaka, prema pravnoj materiji koja je predmet rešavanja, je na kaznene postupke i na građanske postupke

kazneni sudski postupci:

  • krivični postupak
  • prekršajni postupak

građanski sudski postupci:

  • parnični postupak,
  • izvršni postupak,
  • vanparnični postupak,
  • stečajni postupak
  • upravni spor