Upravni postupak

REFERENCE UPRAVNOG POSTUPKA


 1. NAZIV POSTUPKA: upravni postupak

 2. PRAVNI IZVOR: Zakon o opštem upravnom postupku – "Službeni list SRJ", br. 33/1997 i 31/2001

 3. ŠTA MU JE PREDMET: rešavanje o pravima, obavezama ili pravnim interesima fizičkih lica, pravnih lica ili drugih stranaka

 4. KO GA MOŽE POKRENUTI: obezbeđivanje sudske zaštite pojedinačnih prava i pravnih interesa i zakonitost rešavanja u upravnim i drugim Ustavom i zakonom predviđenim pojedinačnim stvarima

 5. INICIJALNI AKT KOJIM SE POKREĆE: zahtev stranke ili bilo koja radnja koju izvrši organ radi vođenja postupka

 6. PRILOZI UZ INICIJALNI AKT: stranka kad inicira postupak prilaže i relevantne dokaze u prilog svojih tvrdnji

 7. U KOLIKO PRIMERAKA SE DOSTAVLJA: učesnicima + jedan primerak za nadležni organ

 8. STRANKE U POSTUPKU: stranka je lice po čijem je zahtevu pokrenut postupak ili protiv koga se vodi postupak; to može biti svako fizičko i pravno lice, državni organ, organizacija, pa čak i naselje i, grupa lica koji nemaju svojstvo pravnog lica ako mogu biti nosioci prava i obaveza ili pravnih interesa

 9. DRUGI UČESNICI U POSTUPKU: zainteresovano lice, javni tužilac, javni pravobranilac i drugi državni organi

 10. STVARNA NADLEŽNOST:državni organi određeni zakonom, od opštine do republike

 11. MESNA NADLEŽNOST: upo više kriterijuma: po mestu nalaženja nepokretnosti, prema sedištu državnog organa, preduzeća ili drugog pravnog lica, prema mestu obavljanja delatnosti, prema prebivalištu stranke i dr.

 12. FUNKCIONALNA NADLEŽNOST: službeno lice ispred nadležnog organa preduzima radnje u postupku

 13. VRSTE UPRAVNOG POSTUPKA: A. OPŠTI UPRAVNI POSTUPAK, B. POSEBNI UPRAVNI POSTUPCI u pojedinim upravnim oblastima koji predviđaju, zbog specifične prirode tih upravnih stvari, neophodna odstupanja od opštih pravila (vojska, državna bezbednosti dr.). Npr. po Porodičnom zakonu, posebni upravni postupci za uređenje porodičnih odnosa su: 1. Postupak za sklapanje braka, 2. Postupak priznanja očinstva, 3. Postupak zasnivanja usvojenja i 4. Postupak stavljanja pod starateljstvo.

 14. FAZE U PRVOSTEPENOM POSTUPKU: a) pokretanje postupka (mogućnost skraćenog postupka, poseban ispitni postupak, prethodno pitanje), b) usmena rasprava, po inicijativi službenog lica ili po predlogu stranke, c) dokazivanje (putem isprava, svedoka, izjave stranke, veštaka, tumača i putem uviđaja), d) donošenje rešenja

 15. ODLUKA KOJOM SE OKONČAVA: rešenje (potpuno, delimično, dopunsko i privremeno); zaključkom se odlučuje o pitanjima koji se tiču tekućeg postupka.

 16. REDOVNI PRAVNI LEKOVI: žalba, u roku od 15 dana

 17. VANREDNI PRAVNI LEKOVI: 1) predlog za ponavljanje postupka, 2) zahtev za zaštitu zakonitosti, 3) poništavanje i ukidanje rešenja po osnovu službenog nadzora, 4) ukidanje ili menjanje pravnosnažnog rešenja uz pristanak ili po zahtevu stranke, 5) vanredno ukidanje, 6) oglašavanje rešenja ništavim, 7) menjanje ili poništavanje rešenja u vezi sa upravnim sporom

 18. KAD JE UPRAVNO REŠENjE KONAČNO: kad protiv rešenja nema redovnog pravnog sredstva u upravnom postupku

 19. IZVRŠNOST REŠENJA: Prvostepeno rešenje postaje izvršno: 1.istekom roka za žalbu, ako žalba nije izjavljena, 2.dostavljanjem stranci, ako žalba nije dopuštena, 3. dostavljanjem stranci, ako žalba ne odlaže izvršenje, 4. dostavljanjem stranci rešenja kojim se žalba odbacuje ili odbija. Drugostepeno rešenje postaje izvršno kad se dostavi stranci (v.čl.261 ZUP-a).

 20. PRAVNOSNAŽNOST REŠENJA: kad se rešenje više ne može pobijati žalbom (tj.istekom roka za žalbu, ili odricanjem od žalbe, ili donošenjem odluke u poslednjem stepenu), niti se može voditi upravni spor.

 21. KO I KAKO SPROVODI IZVRŠENJE: Izvršenje radi ostvarivanja nenovčanih obaveza sprovodi , po pravilu, upravni organ koji je doneo prvostepenu odluku (administrativno izvršenje). Izvršenje radi namirenja novčanih obeveza sprovodi mesno nadležni osnovni sud primenom odredaba Zakona o izvršnom postupku (sudsko izvršenje)

 22. NAPOMENE: organ koji vodi postupak po ZUP-u jeste organ uprave i drugi državni organ, kao i preduzeće (javno i dr) i druga organizacija (npr.AMS) kojima je zakonom povereno vršenje javnih ovlašćenja, u upravnom postupku pojavljuju se tri vrste zastupnika stranke; 1. zakonski zastupnik, 2. privremeni zastupnik, 3. zajednički predstavnik, odnosno zajednički punomoćnik i 4. punomoćnik, postoji institut povraćaja u pređašnje stanje, postupak se prekida dok ne bude od strane nadležnog suda ili drugog organa rešeno prethodno pitanje koje se odnosi na postojanje krivičnog dela, na postojanje braka, na utvrđivanje očinstva, ili kad je to zakonom određeno. žalba kao redovno pravno sredstvo zakonom može biti isključena, kao što je slučaj po članu 14/2 Zakona o patentima (2004) u postupku zaštite pronalazaka, po članu 32. Zakona o vraćanju (restituciji) imovine crkvama i verskim zajednicama (2006), u odnosu na rešenje Direkcije za restituciju i dr.TOK UPRAVNOG POSTUPKAZAHTEV ZA POKRETANJE UPRAVNOG POSTUPKA

nadležni upravni organ prima i ispituje zahtev

SKRAĆENI UPRAVNI POSTUPAK, ILI POSEBAN ISPITNI POSTUPAK

USMENA RASPRAVA

dokazivanje

REŠENJE ILI ZAKLJUČAK

ŽALBA

DRUGOSTEPENA ODLUKA

VANREDNA PRAVNA SREDSTVA

__________________________________