Uslovi korišćenja

Upotrebom ovog internet sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove uslove korišćenja (u daljem tekstu “uslovi”) i slažete se da ste obavezni da ih poštujete, kao i sve druge primenljive zakone i propise. Ukoliko ne prihvatate ove uslove, nemojte koristiti ovaj internet sajt.

Projuris može izmeniti ove Uslove u bilo kom trenutku izmenama u ovom tekstu. Trebalo bi da posetite ovu stranicu s vremena na vreme i proverite ažurne Uslove, jer ste njima zakonski obavezani. Pojedine odredbe ovih Uslova mogu biti podređene egzaktnim zakonskim normama ili saopštenjima istaknutim na drugim stranicama ovog sajta.

Uslovi kupovine i poručivanja

Uslovi kupovine, o kojima Vas ovim putem obaveštavamo kao posetioce veb strane www.projuris.org, važe za prodaju proizvoda iz prodajnog asortimana PROJURIS doo, sa sedištem u Beogradu, Kedrova 5 (u daljem tekstu: Projuris) putem navedene internet stranice.

Web stranica Projuris.org sadrži informacije o knjigama i pisanim materijalima koje u vidu svog prodajnog asortimana nudi preduzeće Projuris doo, a koje je moguće poručiti i putem ovog interenet sajta.

Sve cene artikala na ovom sajtu iskazane su u dinarima i predstavljaju važeći maloprodajni cenovnik firme Projuris DOO.

Projuris doo nije u sistemu PDV-a.

Projuris zadržava pravo promene cena u svakom trenutku i obavezuje se da o promeni cena  blagovremeno obavesti posetioce i potencijalne kupce.

Projuris se trudi da svi artikli na ovom sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, fotografijama i cenama. Ipak, ne možemo garantovati da su sve navedene informacije i fotografije knjiga na ovom sajtu u potpunosti ispravne.

Poručivanje je moguće izvršiti na više načina, i to putem:

Samim poručivanjem putem Webshop-a sajta Projuris, u potpunosti ste upoznati i saglasni sa Uslovima korišćenja usluge naše Web prodavnice.

ISPORUKA

Projuris ulaže razumne napore u održavanju infomacija i ponuda na ovom sajtu ažurnim i tačnim. Međutim, zbog dinamičnosti tržišta moguće su u manjem broju slučajeva odstupanja stvarnih podataka i podataka dostupnih na web stranicama. Ukoliko primetite tako nešto ili se smatrate oštećenim, stojimo Vam na raspolaganju kako bismo u što kraćem roku razrešili problem i Vama pružili pravovremenu i tačnu informaciju o materijalu dostupnom na sajtu i njegovoj raspoloživosti.

Projuris se obavezuje da poručene knjige isporuči nove, sa, uz njih pripadajućim fiskalnim isečkom, u roku od 2-4 radna dana od momenta kada uplata odgovarajućeg iznosa knjige sa web shopa ove interenet stranice bude evidentirana/proknjižena od strane trgovca na njegovom tekućem računu .

Projuris zadržava pravo da ne isporuči knjige na osnovu narudžbina sa nepotpunim i/ili netačnim podacima, odnosno usled nemogućnosti provere narudžbine telefonskim putem, iz razloga pogrešnog broja ili ne javljanja na poziv.

SAOBRAZNOST / REKLAMACIJA / ODUSTANAK OD KUPOVINE

U slučaju da kupac dobije artikal koji je neispravan ili kojim nije zadovoljan, isti može vratiti u zakonskom roku od 14 dana od momenta kupovine.

Ukoliko je poručena knjiga poslata naručiocu/uplatiocu, i on po dospeću iste utvrdi da knjiga sadrži štamparske greške (bela strana, poremećen redosled stranica, iz knjige se odlepljuju listovi) potrebno je da odmah kontaktira Projuris.

Da bi se ostvarilo pravo na povrat novca ili zamenu potrebno je uz oštećenu knjigu poslati i njoj pripadajući fiskalni isečak ili kopiju istog kojom se potvrđuje kupovina u Projuris web prodavnici.

Saobraznost na sve proizvode naručene sa sajta Projuris je do 2 godine od datuma na računu.

Pravo na ostvarenje garancije/saobraznosti korisnik gubi u slučaju da on sam ili treće neovlašćeno lice izvrši neovlašćeno prepravljanje kupljenog artikla,.
Projuris se obavezuje da će artikal čija zamena nije rešena u periodu od 30 radnih dana od podnošenja zahteva za reklamaciju zameniti novim ili kupcu vratiti novac.

Intelektualna svojina

Upotreba internet sajta

Sav sadržaj (tekstovi, slike i drugi materijali) koji se nalazi na internet stranici Projuris.org predstavlja intelektualnu svojinu Projuris-a ili trećih lica od kojih je Projuris dobio saglasnost za njegovo korišćenje. Zabranjena je svaka upotreba sadržaja sajta Projuris.org u komercijalne ili u druge svrhe bez izričite saglasnosti Projuris doo.

Svi nazivi, logotipi, žigovi, zaštitni znaci ili oznake usluga koji se pojavljuju na ovom Sajtu su registrovani zaštitni znaci odgovarajućih kompanija u okviru Projuris d.o.o ili drugih vlasnika. Ne možete koristiti nazive, logotipe, žigove, zaštitne znake ili oznake usluga bez prethodne pismene saglasnosti njihovog punopravnog vlasnika. Svaka neovlašćena upotreba istih može predstavljati kršenje Zakona o autorskim i srodnim pravima, Zakona o žigovima ili drugih zakona Republike Srbije iz oblasti intelektualne svojine

U skladu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima Republike Srbije zabranjeno je bilo kakvo ručno ili softversko neovlašćeno kopiranje sadržaja ili delova sadržaja objavljenih na ovom sajtu. Pod sadržajem se podrazumevaju tekstualni sadržaji stranica, komercijalne poruke-oglasi, korisnički podaci, zanimljivosti, fotografije, logotipi, grafička rešenja i svi drugi sadržaji koji se po Zakonu o autorskim i drugim srodnim pravima smatraju autorskim delom.

Ne možete menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ne uzimajući u obzir prethodno navedeno, bilo koji softver ili drugi materijal dostupan za preuzimanje ili korišćenje preko ovog sajta koji poseduje sopstvene uslove korišćenja ili licenciranja nalazi se pod zaštitom tih uslova. Ukoliko prekršite bilo koji od ovih Uslova, vaša dozvola za upotrebu sajta će biti povučena i bićete obavezni da odmah uništite sve sadržaje koje ste preuzeli ili odštampali.

Zabranjeno je postavljati ili prenositi na Sajt ili sa njega bilo kakve protivzakonite, preteće, klevetničke, ponižavajuće, obscene, pornografske ili kakve druge sadržaje koji krše ma koju od zakonodavnih normi vazećih na teritoriji Republike Srbije.

U slučaju nepoštovanja navedenih odredaba Zakona, prekršilac će biti sudskim putem gonjen.

Sav sadržaj na sajtu projuris.org možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzimati isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da sve naznake o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama koji su sadržani u originalnom dokumentu zadržite u svim kopijama.

Osim ako je eksplicitno drugačije naznačeno ovde ili na nekoj drugoj stranici ovog sajta, ništa ovde sadržano, bilo izričito, prećutno, odricanjem ili na drugi način, vam ne daje pravo da koristite bilo koji deo intelektualne svojine koju ste pronašli na Sajtu.

Svi materijali, povratne informacije ili druge vrste informacija koje dostavite ovom Sajtu ili u Projuris povodom ovog sajta (“Informacije”) neće biti smatrani za poverljive ili vlasničke. Projuris će biti isključivi vlasnik svih informacija prikupljenih na Sajtu ili u vezi sa njim. Projuris nema nikakve obaveze u odnosu na takve informacije i slobodan je da ih koristi bez ograničenja za bilo koje svrhe (kao što je upotreba, reprodukcija, modifikacija, objavljivanje, (re)distribucija, javno prikazivanje itd.) i bez navođenja izvora.

ODGOVORNOST

Projuris.org ne može preuzeti odgovornost za eventualne štete nastale upotrebom informacija sa ovih stranica u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene namene. 

Projuris.org se obavezuje primenjivati sve razumne mere sigurnosti u svrhu zaštite interesa Korisnika usluga i sprečavanje eventualnih zloupotreba, i ne može se smatrati odgovornim za zloupotrebe za koje se ne može utvrditi da su nastale kao posledica tehničko-sigurnosnog propusta sistema Web trgovine ili propusta zaposlenih. 

Ograničenje odgovornosti

U maksimalnim granicama dozvoljenim zakonom, Projuris, njegovi saradnici ili treća lica pomenuta na ovom sajtu ni u kom slučaju neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu (uključujući, ali ne i isključivo, direktnu, indirektnu, slučajnu, posledičnu, posebnu štetu, ili takvu koja nastaje usled gubitka profita, gubitka podataka ili prekida poslovnog procesa) koja nastaje kao posledica upotrebe, odlaganja ili nemogućnosti upotrebe, ili rezultata upotrebe ovog sajta, sajtova na koje vode linkovi sa ovog sajta ili sadržaja objavljenog ovde ili na drugim pomenutim sajtovima, bez obzira da li je zasnovana na garanciji, ugovoru ili drugom pravnom sredstvu ili da li je korisnik usluga bio obavešten o mogućnosti takve štete.

Linkovi sadržani na Sajtu koji vode na nezavisne sajtove su prikazani isključivo zbog pogodnosti za Vas. Projuris nije pregledao sadržaj ovih sajtova, ne kontroliše ih i nije odgovoran za bilo koji od ovih sajtova ili njihove sadržaje. Stoga, Projuris nije njihov predstavnik, ne pruža nikakve garancije i ne prihvata obaveze u vezi sa ovim sajtovima ili bilo kojim informacijama, softverom ili drugim proizvodima koji se tamo mogu naći, ili sa rezultatima koji su posledica njihove upotrebe. Ukoliko odlučite da pristupite nekom od sajtova na koje vode linkovi sa našeg Sajta, činite to na sopstvenu odgovornost.

Ograničenje garancija

Informacije, proizvodi, materijali i/ili usluge (“sadržaj”) prikazan na ovom sajtu je prikazan “kao takav” bez ikakvih garancija bilo koje vrste. Projuris d.o.o se eksplicitno ograničava do maksimalnog stepena određenog zakonom, od bilo kakve direktne, indirektne statutarne ili bilo koje druge garancije ili zastupništva, uključujući garancije tržišne isplativosti, pogodnosti za određenu svrhu ili poštovanja intelektualnih ili svojinskih prava. Sadržaj čine isključivo informacije opšte prirode, koje nisu namenjene za rešavanje specifičnih situacija ili za neku konkretnu osobu ili entitet, i koje ne predstavljaju profesionalni savet.

U maksimalnom stepenu koji zakon dozvoljava, Projuris d.o.o ne daje garancije za tačnost, primenjivost, pouzdanost i kompletnost sadržaja na ovom sajtu, kao ni garanciju neprekidnog rada, pravovremenosti, bezbednosti ili odsustva grešaka. Projuris d.o.o može promeniti sadržaj ovog sajta ili proizvode i cene navedene na sajtu u bilo koje vreme i bez prethodnog upozorenja. Sadržaj na ovom sajtu može biti zastareo, a Projuris d.o.o se ne obavezuje da ga ažurira. sadržaj objavljen na ovom sajtu može se odnositi na proizvode, programe ili usluge koji nisu dostupni u vašoj zemlji. Konsultujte se sa Projuris d.o.o lokalnom kancelarijom u vezi proizvoda, programa ili usluga koje su vam na raspolaganju.

Završne odredbe

Trgovac zadržava pravo da navedene uslove kupovine menja bez prethodne najave, uz objavu na sajtu projuris.org.

Na sva pitanja u vezi sa poručivanjem artikala putem sajta Projuris.org koja nisu uređena ovim Uslovima kupovine primenjivaće se odredbe važećeg zakona u Republici Srbiji.

Ugovorne strane će nastojati da sva eventualna sporna pitanja reše mirnim putem, a ukoliko to ne bude moguće, takav spor će biti rešen pred stvarno nadležnim sudom u Beogradu.


Opšta politika zaštite privatnosti i podataka Projuris

U Opštoj politici o zaštiti privatnosti i podataka Projuris (u nastavku “ova politika”) možete da pronađete sve važne podatke koji se odnose na našu upotrebu podataka o ličnosti naših korisnika i kupaca, bez obzira na kanale ili sredstva (onlajn ili uživo) koje koristite u komunikaciji sa nama.

Ako želite da dobijete informacije o načinu na koji koristimo kolačiće i slična sredstva koja se mogu instalirati na uređajima naših kupaca i korisnika, preporučujemo Vam da pogledate Politiku o kolačićima.

Projuris.org je transparentan po pitanju toga šta radi sa Vašim podacima o ličnosti.

Da bismo Vam pomogli da razumete šta podrazumeva naš način korišćenja Vaših podataka, kao i prava koja vam sleduju u vezi sa Vašim podacima obezbeđujemo Vam trajnu dostupnost svih informacija koje su priložene u ovoj Politici, koje možete da proverite kada god Vam bude potrebno.

Projuris poštuje Vašu privatnost. Kao Projuris-ov kupac ili korisnik imate pravo na zaštitu ličnih podataka: imena, adrese, telefonskog broja, adrese e-pošte i drugih podataka kao što su, IP adresa, geolokacijski podaci i sl.

U ovoj Politici opisuje se postupak prikupljanja Vaših ličnih podataka i svrha u koju se oni prikupljaju, način korišćenja Vaših ličnih podataka, sa kim se Vaši lični podaci dele, kako se štite i koje su Vaše mogućnosti u opsegu zaštite ličnih podataka.

Ova Politika se odnosi na obradu Vaših ličnih podataka u okviru različitih usluga, alata, aplikacija, webmesta, portala, (internet) promocija, marketinških akcija, sponzorisanih platformi na društvenim medijima itd., koje pružamo ili kojima upravljamo mi ili treća strana u naše ime.

Ova politika sadrži opšta pravila i objašnjenja. Za određene usluge, alate, aplikacije, web-mesta, portale, (internet) promocije, marketinške akcije, sponzorisane platforme na društvenim medijima, itd., koje nudi Projuris ili njima upravlja treća strana u ime Projurisa, ova Politika može da se dopunjava posebnim, odvojenim obaveštenjima o zaštiti privatnosti. O tim posebnim obaveštenjima o zaštiti privatnosti obavestićemo Vas na primeren način svaki put kada prikupljamo Vaše lične podatke u gore navedenim aktivnostima (na primer na web-mestima, portalima, pojedinačnim komunikacijskim uslugama, e-novostima, podsetnicima, istraživanjima, ponudama, događajima, itd.).

Ova Politika se primenjuje na sve Vaše lične podatke, koje prikuplja Projuris d.o.o., Kedrova 5, Beograd, i/ili Projurisovi ovlašćeni prodavci, rešavaoci reklamacija i sl., zajedno navedeni u ovoj Politici kao „Projuris“, „mi“, „nas“ i „naš“.

GARANCIJA PRIVATNOSTI

Projuris seobavezuje da će čuvati privatnost i tajnost ličnih podataka svih svojih korisnika, u skladu sa Zakonom o Elektronskoj Trgovini (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 41/2009)  i svim ostalim zakonodavnim normama iz područja zaštite ličnih podataka.

Svi zaposleni u Projurisu i njegovi poslovni partneri obavezani su gore navedenim zakonskim normama da poštuju načela zaštite privatnosti i tajnosti podataka. Projuris d.o.o zadržava pravo da prikuplja određene lične podatke prilikom pretrage nekih internet stranica ovog Sajta da bi lakše i efikasnije izašao u susret Vašim zahtevima ili potrebama. Svako prikupljanje takvih informacija na ovim stranicama biće sprovedeno u skladu sa pravilima o privatnosti sadržanim na ovim internet stranicama, kao i važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti.

Projuris prikuplja samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su potrebni za naše poslovanje, kao što su Ime, Prezime, Adresa, Telefon, Email,  i u nekim slučajevima IP adresa. Redovno dajemo kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke u svakom momentu da li žele ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje (newsletter, viber, SMS i drugo).

Lični podaci kupaca čuvaju se na sigurnom mestu i dostupni su samo ovlašćenim zaposlenima Projuris-a kojima su ti podaci nužni za pružanje kvalitetne usluge i podrške našim kupcima.

Projuris garantuje da uvid u lične podatke korisnika naše Web prodavnice ili njihovu upotrebu od strane trećih lica nikada neće dozvoliti bez prethodne izričite saglasnosti korisnika. Ovo se ne odnosi na eventualne zahteve za uvid u navedene podatke koji Projurisu budu upućeni od strane ovlašćenih službi vlasti Republike Srbije, za potrebe kontrole poslovanja ili u druge zakonom propisane svrhe.

 1. Ko je odgovoran za obradu Vaših ličnih podataka?
  Za obradu Vaših ličnih podataka na sajtu Projuris.org odgovoran je: Projuris doo, Beograd, Kedrova br. 5 – Rešavalac reklamacija u ime i za račun Projuris doo, Beograd
 2. Kome se možete obratiti ako imate pitanja ili zahtev u pogledu ličnih podataka?
  Imenovali smo lice i odredili posebnu kontakt adresu za zaštitu ličnih podataka koja obrađuje Vaša pitanja ili zahteve u vezi s ovom politikom ili posebnim obaveštenjem o zaštiti privatnosti, o Vašim ličnim podacima i njihovoj obradi. Za sva pitanja, zahteve ili pritužbe u vezi sa primenom ove politike ili za ostvarivanje Vaših prava na temelju ove politike možete se obratiti kontakt osobi za zaštitu ličnih podataka – Email: projurispodrska@gmail.com
  Projuris d.o.o., Kedrova br. 5, Beograd, 11000 Beograd, sa napomenom „Kontakt osobi za zaštitu ličnih podataka

I Osnovna načela upotrebe Vaših ličnih podataka:

Cenimo poverenje koje nam ukazujete tako što nam poveravate Vaše lične podatke i obavezujemo se da ćemo ih uvek obrađivati na pošten, transparentan i siguran način.

Ključna načela koja Projuris poštuje pri obradi ličnih podataka su sledeća:

1. Zakonitost:
Lične podatke prikupljaćemo na pošten, zakonit i transparentan način.

2. Najmanji opseg ličnih podataka (minimizacija):
Prikupljanje ličnih podataka ograničićemo na one koji su prikladni i potrebni za svrhu u koju su prikupljeni.

3. Ograničenje svrhe:
Lične podatke prikupljaćemo samo u određene, eksplicitne i legitimne svrhe i nećemo ih obrađivati na način koji nije u skladu sa tom svrhom.

4. Tačnost:
Osiguraćemo tačnost i ažurnost ličnih podataka.

5. Sigurnost i zaštita ličnih podataka:
Sprovodićemo tehničke i organizacione mere za osiguranje odgovarajućih nivoa zaštite podataka uzimajući u obzir, između ostalog, prirodu Vaših ličnih podataka koje treba zaštiti. Te mere predviđaju sprečavanje bilo koje vrste neovlašćenog otkrivanja ili pristupa, slučajnog ili namernog uništavanja ili slučajnog gubitka ili izmene i drugih nezakonitih oblika obrade.

6. Pristup i ispravke:
Vaše lične podatke obrađivaćemo poštujući Vaša prava da od rukovaoca možete zahtevati pristup, ispravku ili brisanje podataka o ličnosti, pravo na ograničenje obrade, prava na prigovor, pritužbu Povereniku kao i prava na prenosivost podataka sve u skladu sa Zakonom.

7. Ograničenje čuvanja:
Vaši lični podaci čuvaće se u skladu sa važećim zakonskim propisima o zaštiti ličnih podataka i samo onoliko dugo koliko je potrebno za postizanje svrhe u koju su prikupljeni, osim ukoliko ranije ne podnesete zahtev za brisanje ili opozovete saglasnost za obradu. Davanje podataka o ličnosti u ovom slučaju nije zakonska niti ugovorna obaveza niti je neophodan uslov za zaključenje ugovora.

8. Zaštita ličnih podataka pri posredovanju trećim osobama:
Osiguraćemo prosleđivanje ličnih podataka trećim osobama i obradu od treće strane u skladu sa važećim zakonodavstvom i sa odgovarajućim ugovornim merama zaštite.

9. Zakonitost neposrednog marketinga i kolačića:
Slanje promotivnih materijala i postavljanje kolačića odvijaće se u skladu sa važećim zakonodavstvom.

II Obrada Vaših ličnih podataka: koje podatke prikupljamo i po kojoj pravnoj osnovi:

Uvek ćete biti jasno obavešteni koje lične podatke prikupljamo. Te informacije ćemo vam predočiti uz odvojeno obaveštenje o zaštiti privatnosti koje će biti uključeno u određene usluge.

U skladu sa važećim propisima o zaštiti ličnih podataka možemo da obrađujemo Vaše lične podatke:

 • ako ste dali saglasnost za određene svrhe obrade (kao što su navedene u obaveštenju o zaštiti privatnosti koje se odnosi na određenu obradu). U svakom trenutku imate pravo da povučete svoju saglasnost bez navođenja razloga;
 • ako je obrada Vaših ličnih podataka potrebna za ispunjenje uslova ugovora čija ste ugovorna stranka;
 • ako takvom obradom sledimo legitimne interese, npr. Projuris može određene lične podatke da obrađuje u svrhu sprečavanja zloupotrebe, odnosno prevare, pri utvrđivanju prava na temelju garancije, kako bi u određenim primerima proverila Vaše zadovoljstvo njenim proizvodima i uslugama. O legitimnim interesima obavestićemo Vas u obaveštenju o zaštiti privatnosti povezanoj sa tom posebnom obradom;
 • ako je to potrebno za ispunjavanje naših zakonskih obaveza, npr. prilikom kupovine, (plaćanje, mesto i datum preuzimanja, itd.), reklamacije, vraćanje proizvoda kupljenih na daljinu, ostvarivanja drugih prava potrošača po osnovu nesaobraznosti ili garancije.

U koje svrhe obrađujemo Vaše lične podatke i oblikovanje profila

Lične podatke obrađujemo samo u određene, izričito potvrđene i legitimne svrhe i nećemo ih obrađivati na način koji nije u skladu sa tim svrhama.

Briga o tačnosti i ažurnosti Vaših ličnih podataka

Važno nam je da su Vaši podaci uvek tačni i ažurirani. Obavestite nas o svim promenama ili greškama u našim zapisima Vaših ličnih podataka tako što ćete nas kontaktirati preko kontakt osobe za zaštitu ličnih podataka. Odredićemo razumne mere da se svi netačni ili neažurirani lični podaci izbrišu ili isprave.

Pristup Vašim ličnih podacima

Imate pravo pristupa svojim ličnim podacima koje obrađujemo i ako su Vaši lični podaci netačni ili nepotpuni možete da zahtevate ispravku ili brisanje ličnih podataka.

Koliko dugo čuvamo Vaše lične podatke

Vaše lične podatke čuvamo u skladu sa važećim propisima o zaštiti ličnih podataka, samo onoliko koliko je potrebno za postizanje svrhe u koju obrađujemo Vaše lične podatke, u razdoblju koje je određeno zakonom ili u razdoblju koje je potrebno za ispunjavanje uslova ugovora, uključujući zahteve za garancijom i moguće zahteve.

Lične podatke koje obrađujemo na osnovu Vašeg ličnog dopuštenja čuvamo trajno, do Vašeg opoziva, osim ako je ranije već postignuta svrha u koju su lični podaci prikupljeni.

III Zaštita Vaših ličnih podataka

Sprovodimo tehničke i organizacione sigurnosne mere kako bi zaštitili Vaše lične podatke od ilegalnog ili neovlašćenog pristupa ili upotrebe, kao i od slučajnog gubitka ili uništavanja. Navedene mere se sprovode uzimajući u obzir našu IT infrastrukturu, potencijalni uticaj na Vašu privatnost i troškove izvođenja i u skladu sa trenutnim standardima i praksom u području zaštite podataka.

Obradu Vaših ličnih podataka poverićemo samo onim ovlašćenim osobama (trećoj strani) koje poštuju navedene tehničke i organizacione mere za zaštitu ličnih podataka.

Osiguranje zaštite podataka znači brigu o poverljivosti, celovitosti i dostupnosti Vaših ličnih podataka.

(a) Poverljivost: Vaše lične podatke zaštitićemo od nedopuštenog otkrivanja trećim stranama.
(b) Celovitost: Vaše lične podatke zaštitićemo od promena neovlašćenih trećih strana.
(c) Dostupnost: Pobrinućemo se da Vašim ličnim podacima mogu pristupiti samo ovlašćene osobe kada je to potrebno.

Naši sigurnosni postupci uključuju: zaštitu pristupa, sisteme za sigurnosno kopiranje, nadzor, revizije i održavanje, upravljanje sigurnosnim incidentima i kontinuirano poslovanje, itd.

IV Vaše mogućnosti i prava

Želimo da budemo što transparentniji, pa Vam stoga nudimo mogućnost odabira načina na koji želite da upotrebljavamo Vaše lične podatke.

Vaše mogućnosti odabira načina kontaktiranja

Dostupne su vam razne mogućnosti odabira načina na koji želite da Vas kontaktiramo odnosno preko kog kanala (na primer, e-pošte, pošte, društvenih mreža, telefona, …).

Ovo ćete moći da odaberete ostavljanjem svojih kontakt podataka na adekvatnom formularu, prilagođavanjem postavki privatnosti na odgovarajućem uređaju ili ažuriranjem korisničkog profila ili naloga sledeći uputstva za odjavu navedene u obaveštenju.

Ako ste ostavili više kontakt podataka, bez izričitog biranja načina odnosno kanala kontaktiranja, primaćete naše promotivne i druge poruke na način koji je uobičajen u odnosu na publikaciju, sve u okviru dopustivih zakonskih okvira.

Vaši lični podaci

Uvek nas možete kontaktirati putem kontakt osobe za zaštitu ličnih podataka (pogledajte poglavlje „Kome se možete obratiti ako imate pitanja ili zahteve?“) ako želite da saznate koje Vaše lične podatke obrađujemo i izvor tih podataka. U određenim uslovima imate pravo da primite lične podatke koje ste nam prosledili, u najčešće upotrebljavanom strukturisanom čitljivom obliku, kao i pravo da prosledite te lične podatke bilo kojoj trećoj strani po svom izboru.

Ispravke

Ako u ličnim podacima pronađete grešku ili ako vam se čini da podaci nisu potpuni ili tačni, možete zatražiti ispravku ili dopunu.

Ograničenje obrade

Imate pravo da zahtevate ograničenje obrade svojih ličnih podataka.

Vaši prigovori

Možete da prigovorite obradi svojih ličnih podataka u svrhu neposrednog marketinga (ako želite, možete nas obavestiti preko kog kanala i koliko često želite da Vas kontaktiramo) ili da se Vaši lični podaci prosleđuju trećim osobama u tu svrhu. Saglasnost možete povući pismenom izjavom, odnosno obaveštenjem koje nam šaljete e-poštom na kontakt osobu za zaštitu ličnih podataka ili na drugi način objavljen na www.projuris.org.

Odbijanje pristanka na obradu ličnih podataka ne nosi sa sobom negativne posledice ili sankcije i u potpunosti je dobrovoljno. Međutim, postoji mogućnost da nakon otkazivanja pristanka na obradu ličnih podataka Projuris neće moći da pruži korisniku pojedinačne ili više svojih usluga koje se ne mogu pružati bez upotrebe ličnih podataka. Imate i pravo na pritužbu Povereniku u skladu sa zakonom.

Brisanje

Osim toga od nas možete zatražiti da izbrišemo sve Vaše lične podatke (osim u određenim slučajevima, npr. za potrebe dokazivanja transakcije ili ako je to potrebno zbog usklađenosti sa zakonskim propisima).

V Pravne informacije:

Projuris može ova pravila promeniti u bilo kojem trenutku. Ova pravila možete proveravati na našoj internet stranici i na taj način saznati više o promenama.

Odredbe ovih pravila dopunjavaju i ne poništavaju zakonodavne odredbe iz područja zaštite ličnih podataka. U slučaju neusklađenosti odredbi ovih pravila i zakonodavnih odredbi iz područja zaštite ličnih podataka primenjuju se zakonodavne odredbe.


Politika o kolačićima (cookies)

Šta su “kolačići”?

Ukoliko niste upoznati sa terminom kolačića tj cookies-a treba da znate da su to mali tekstualni fajlovi koji se čuvaju na Vašem računaru ili mobilnom uređaju kako bi obezbedili efikasnije funkcionisanje web sajtova i stranica. Oni omogućavaju našem sajtu da Vas prepozna i zapamti važne informacije kako bi Vam korišćenje sajta bilo udobnije.

Danas “Kolačiće” u navedenu svrhu koriste svi sajtovi, a Vi ih uvek možete ukloniti iz svog browsera.

Koje “kolačiće” koristimo?

Projuris.org koristi nekoliko vrsta kolačića tj “cookies”-a :

Kolačići funkcionalnosti

Kolačići funkcionalnosti nam omogućavaju da unapredimo Vaše korisničko iskustvo prilikom posete našem sajtu.

Kolačići analitike

Pored toga sto nam ovi kolačići omogućavaju da unapredimo sveukupno korisničko iskustvo na Projuris sajtu, oni nam, kroz prikupljanje relevantnih analitičkih podataka, pomažu da evidentiramo i zabeležimo poteškoće koje ste imali pri poseti našem sajtu i prikazuju nam učinak našeg digitalnog oglašavanja.

Više informacija o kolačićima analitike možete dobiti na: https://policies.google.com/technologies/types

Kolačići marketinga i oglašavanja

Kolačići marketinga i oglašavanja pomažu organizaciji Projuris i njenim partnerima da svojim korisnicima prikažu relevantne oglase, koji su u skladu sa njihovim interesima i koji mogu biti korisniji za njih od drugih, nepersonalizovanih digitalnih oglasa. Takođe, ove kolačiće možemo upotrebiti kako bismo ograničili broj prikazivanja istih oglasa na Projuris sajtu, kao i da ocenimo stepen uspešnosti naših digitalnih marketinških kampanja. Ovaj tip kolačića nam omogućava prikazivanje personalizovanog reklamog sadržaja na sajtovima naših partnera, na društvenim mrežama, kao i na sajtovima za pretraživanje sadržaja interneta, kao što je www.google.com.

Više informacija o kolačićima marketinga i oglašavanja možete dobiti na: https://policies.google.com/technologies/types

Kako treća lica koriste „kolačiće“ na Projuris sajtu?

Kako bi obezbedila određene usluge na svom web sajtu, kompanija Projuris može sarađivati sa trećim licima. Drugi oglašivači i ostale organizacije mogu koristiti svoje „kolačiće“ da bi prikupili informacije o vašim aktivnostima na našem web sajtu. Ove informacije mogu koristiti trećem licu da prikaže oglase za koje veruje da će vama biti od značaja na osnovu sadržaja koji ste gledali. Predmetni oglašivači mogu, takođe, koristiti ove informacije u cilju utvrđivanja stepena efektivnosti svojih oglasa. “Kolačiće” trećeg lica mi ne kontrolišemo i da biste ih onemogućili ili izbrisali, molimo vas da više informacija i instrukcije za onemogućavanje potražite na web stranici relevantnog trećeg lica.