Vanparnični postupak

REFERENCE VANPARNIČNOG POSTUPKA 1. NAZIV SUDSKOG POSTUPKA: vanparnični postupak

 2. PRAVNI IZVOR: Zakon o vanparničnom postupku – "Službeni glasnik RS", br.25/1982, br. 25/1982, 48/1988 i 46/1995, uz shodnu primenu odredaba Zakona o parničnom postupku

 3. ŠTA MU JE PREDMET: sudsko rešavanje o ličnim, porodičnim, imovinskim i drugim pravnim stvarima koje ne spadaju u parnični postupak

 4. KO GA MOŽE POKRENUTI: fizičko lice, pravno lice, nadležni organ

 5. INICIJALNI AKT KOJIM SE POKREĆE: predlog fizičkog ili pravnog lica ili određenog organa

 6. PRILOZI UZ INICIJALNI AKT: uz predlog se podnose potrebni dokazi

 7. U KOLIKO PRIMERAKA SE DOSTAVLJA: svim učesnicima + jedan primerak za sud

 8. STRANKE U POSTUPKU: predlagač i ostali učesnici

 9. DRUGI UČESNICI U POSTUPKU: organ starateljstva, javni pravobranilac

 10. STVARNA NADLEŽNOST: opštinski sud, okružni sud i VSS

 11. MESNA NADLEŽNOST: opštinski sud – prema prebivalištu

 12. FUNKCIONALNA NADLEŽNOST: sudija pojedinac, po pravilu, ili sudsko veće (pojedine radnje može preduzimati stručni saradnik)

 13. VRSTE VANPARNIČNIH POSTUPAKA: A. POSTUPCI ZA UREĐENJE LIČNIH ODNOSA: 1) postupak za lišenje poslovne sposobnosti, 2) postupak za zadržavanje u zdravstvenoj ustanovi u oblasti neuropsihijatrije, 3) postupak za proglašenje nestalog lica za umrlo i dokazivanje smrti, B. POSTUPCI ZA UREĐENJE PORODIČNIH ODNOSA: 1) postupak za produženje roditeljskog prava, 2) postupak za lišenje i vraćanje roditeljskog prava, C. POSTUPCI ZA UREĐENJE IMOVINSKIH ODNOSA: 1) postupak za raspravljanje zaostavštine tj. ostavinski postupak, 2) postupak za određivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost, 3) postupak za uređenje upravljanja i korišćenja zajedničke stvari, 4) postupak deobe zajedničke stvari, 5) postupak za uređenje međa, 6) postupak u vezi sa sastavljanjem, potvrđivanjem/legalizacijom, čuvanjem i poništavanjem isprava i 7) postupak polaganja stvari u sudski depozit

 14. FAZE U PRVOSTEPENOM POSTUPKU: a) predlog,
  b) rasprava na ročištu samo ako sud tako odredi ili zakon nalaže, c) postupak dokazivanja i ocene dokaza, d) donošenje odluke

 15. ODLUKA KOJOM SE OKONČAVA: rešenje

 16. REDOVNI PRAVNI LEKOVI: žalba na rešenje prvostepenog suda

 17. VANREDNI PRAVNI LEKOVI: 1) revizija, 2) predlog za ponavljanje vanparničnog postupka, 3) zahtev za zaštitu zakonitosti

 18. KAD NASTUPA PRAVNOSNAŽNOST ODLUKE: kad se odluka više ne može pobijati žalbom, tj.istekom roka za žalbu, ili odricanjem od žalbe, ili donošenjem odluke u poslednjem stepenu

 19. KAD NASTUPA IZVRŠNOST ODLUKE: kad pravnosnažnu odluku dužnik ne izvrši u roku za dobrovoljno ispunjenje – nakon proteka tog roka (paricioni rok)

 20. KO I KAKO SPROVODI IZVRŠENJE: izvršenje sprovodi mesno nadležni opštinski sud primenom odredaba Zakona o izvršnom postupku

 21. NAPOMENE: ● nema mirovanja postupka, ● u statusnim stvarima isključena je javnost, ● rasprava se ne održava uvek već samo kad to zakon nalaže ili sud oceni za potrebno, ● izostanak pojedinih učesnika sa ročišta ne sprečava sud da dalje postupa, ● saslušanje učesnika može se izvršiti i u odsustvu drugih učesnika, ● prvostepeni sud može povodom žalbe, sam novim rešenjem preinačiti ili ukinuti svoje ranije rešenje, ● za rešavanje prethodnih pitanja sud može učesnika uputiti na parnični ili upravni postupak.