Zakoni Kosova

Red. Br.
Naziv zakona
Preuzmi
1
Krivični zakonik (2012)
2
Zakon o advokaturi (2008)
3
Zakon o autorskom i srodnom pravu (2011)
4
Zakon o izvršnom postupku (2012)
5
Zakon o nasleđivanju (2004)
6
Zakon o obligacionim odnosima (2012)
7
Zakon o parničnom postupku (2008-2012)
8
Zakon o porodici (2006)
9
Zakon o pravosudnom ispitu (2013)
10
Zakon o privrednim društvima (2011)
11
Zakon o radu (2011)
12
Zakon o stranim investicijama (2012)
13
Zakon o vanparničnom postupku (2008)
14
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (2009)
15
Zakonik o krivičnom postupku (2012)
16
Zakonik o maloletničkoj pravdi (2010)