O Projurisu

Projuris doo

“PROJURIS” – ORGANIZACIJA ZA PRAVNU EDUKACIJU I KULTURU PRAVA iz Beograda registrovana je 16. januara 2001.godine u Saveznom ministarstvu pravde. Osnivač je grupa uglednih pravnika.


Projuris je idejni kreator i prvi izdavač Priručnika za polaganje pravosudnog ispita u 11 knjiga, izdavač specijalnog Pravosudnog praktikuma za polaganje pravosudnog ispita, Pravosudnih konvencija, Priručnika za međunarodnu pravnu pomoć, zakonskih tekstova, kao i drugih izdanja. Uz to, Projuris je suorganizator i redaktor više pravničkih savetovanja u Srbiji i Crnog Gori.

Projuris već 11 godina organizuje uspešne interaktivne seminare za pripremu polaganja pravosudnog ispita u Beogradu i drugim mestima. Pokazalo se da su Projurisovi edukativni seminari za buduće sudije, tužioce, advokate i druge pravnike koji žele da nadograde svoje znanje, polože pravosudni ispit i time steknu dodatnu profesionalnu referencu, veoma uspešni, jer su programirana predavanja zasnovana na aktuelnom zakonodavstvu, u reči i slici, praćena adekvatnom pravnom literaturom, uz prezentacije suđenja, procesne simulacije i praktične vežbe pripremanja za polaganje pravosudnog ispita, veoma koristan način učenja i obuke, što pokazuje visoki procenat prolaznosti kandidata na samim ispitima. Uspešnost ovih seminara zasniva se na angažovanju odabranih visokostručnih predavača (profesori pravnih fakulteta, sudije, tužioci i advokati), jasno profilisanom programu predavanja koji je uvek upotpunjen i usklađen sa najnovijim izmenama u zakonodavstvu Srbije, aktuelnom, sažetom i za ispit dovoljnom pravnom literaturom i primerima iz sudske prakse, bitnim zakonskim tekstovima, kao i praktičnom radu koji se sastoji u izradi konkretnih sudskih odluka iz oblasti krivičnog i građanskog prava, kao što se to čini i na pismenom delu samog pravosudnog ispita.

Pored stalnog pravosudnog seminara u Beogradu, u proleće i jesen svake godine, Projuris organizuje takve seminare i u drugim mestima Srbije.

U periodu 2004-2014. godine Projuris je u saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), kanadskom organizacijom “CIDA” i Pravosudnim centrom Ministarstva pravde, organizovao niz značajnih projekata – pravosudnih seminara i interaktivnih radionica u Vranjskoj banji, u Novom Pazaru, u Kragujevcu, u Nišu i u Bujanovcu. Intenzivnom obukom za polaganje pravosudnog ispita na tim seminarima obuhvaćeno je preko 300 diplomiranih pravnika. Ti seminari ocenjeni su od strane učesnika i organizatora, posebno OEBS-a, kao veoma uspešni, na edukativnom i organizacionom planu, što je rezultiralo značajnim porastom procenta kandidata iz multietničkih regiona Srbije koji su položili pravosudni ispit i stekli reference za obavljanje pravosudnih funkcija.

Kroz redovne specijalizovane pravosudne seminare u Beogradu do sada je prošlo blizu 1.000 kandidata, koji su uvek prednjačili po prolaznosti na pravosudnom ispitu. Razlog tome nisu samo kvalitetna predavanja, već, pre svega, stalno ažurirani priručnici i pravosudni praktikum, set aktuelnih zakona “Codex Projuris” koji značajno olakšava snalaženje u ispitnoj materiji i učenje, kao i logistička podrška i drugi benefiti kandidatima nakon Seminara.

U okviru svog edukativnog usmerenja, PROJURIS poklanja pažnju praktičnoj primeni i razumevanju prava kroz seminare, instruktivne priručnike i pravne vodiče. U tom kontekstu, posebno je posećen Projurisov internet portal sa Pravnim forumom na kome se mogu dobiti i razmeniti razne pravne informacije, znanje i iskustvo, ali i dobiti besplatni pravni saveti.