Porodično pravo & nasledno pravo

1,500.00 рсд

Autori: Slobodan Panov; Miloš Stanković
Godina izdanja: 2023
Mesec izdanja: mart
Izdanje: osmo izmenjeno
Broj strana: 290
Format: B5
Pismo: latinica
Povez: meki
ISBN: 978-86-81848-13-5

Šifra: 006 Kategorije: ,

Kratak opis

S a d r ž a j

PORODIČNO PRAVO

UVOD
PORODIČNO PRAVO

Prvi deo

IZVORI PORODIČNOG PRAVA
1. Ustav
2. Zakon
3. Međunarodni ugovori
ANALIZA POZITIVNOG PRAVA

Drugi deo

1. Pojam braka
2. Načela Bračnog prava
3. Uslovi za zaključenje braka
3.1. Različitost tj. suprotnost polova
3.2. Saglasna izjava volja za zaključenje braka
3.3. Forma zaključenja braka
1. Nadležnost
2. Prethodni postupak
3. Postupak venčanja
3.4. Bračne smetnje
1. Bračnost
2. Nesposobnost za rasuđivanje
3. Srodstvo
4. Maloletstvo
5. Mane volje
6. Starateljstvo
4. Posledice braka na lični status supružnika
Posledice braka u pogledu prava i dužnosti supružnika ličnog karaktera
4.1. Lična prava i dužnosti imperativnog karaktera
4.2. Lična prava i obaveze dispozitivnog karaktera
4.3. Lične slobode i prava bračnih drugova
5. Prestanak braka
5.1. Prestanak braka smrću
5.2. Prestanak braka proglašenjem nestalog lica umrlim
Materijalnopravni uslovi
Postupak
Rešenje o proglašenju nestalog lica umrlim
5.3. Poništaj braka
Opšte odlike ništavosti
Apsolutna ništavost braka
Relativna ništavost braka
5.4. Razvod braka
5.5. Postupak prestanka braka
I Pokušaj mirenja
II Nagodba
6. Vanbračna zajednica

Treći deo

ODNOSI RODITELJA I DECE
1. Pojam i načela roditeljskog prava
2. Porodični status deteta
2.1. Bračno dete
2.2. Osporavanje bračnog očinstva
2.3. Osporavanje materinstva
2.3. Vanbračno dete
2.4. Priznanje vanbračnog očinstva
2.4.2. Utvrđivanje vanbračnog očinstva sudskom odlukom
2.5. Postupak u maternitetskim i paternitetskim sporovima
3. Sadržina roditeljskog prava
3.1. Dužnosti i prava roditelja prema ličnosti deteta
3.1.1. Dužnosti i prava koja izviru iz ličnih odnosa roditelja i dece
3.1.2. Dužnosti i prava roditelja i dece statusne prirode
3.2. Zastupanje prava i interesa deteta
3.3. Prava i dužnosti roditelja prema imovini deteta
4. Vršenje roditeljskog prava
5. Lišenje roditeljskog prava
6. Prestanak i produženje roditeljskog prava

Četvrti deo

(POTPUNO) USVOJENJE
1. Zaštita deteta bez roditeljskog staranja
2. (Potpuno) usvojenje
3. Forma (potpunog) usvojenja
4. Prava i dužnosti usvojioca i usvojenika
5. Prestanak usvojenja

Peti deo

STARATELJSTVO
1. Organ starateljstva
2. Staralac
3. Vrste staralaca
4. Izbor staraoca
5. Postavljanje staraoca
6. Dužnosti i prava staraoca
7. Prestanak dužnosti staraoca
8. Starateljstvo nad maloletnicima
9. Starateljstvo nad punoletnim licem lišenim poslovne sposobnosti
10. Privremeno starateljstvo

Šesti deo

IMOVINSKI ODNOSI U BRAKU
1. Zakonsko izdržavanje
1.1. Pojam i pravna priroda ustanove zakonskog izdržavanja
1.2. Izdržavanje (ex) bračnih partnera
1.3. Izdržavanje posle prestanka braka
1.4. Izdržavanje vanbračnog partnera
1.5. Izdržavanje majke deteta
1.6. Izdržavanje srodnika
1.7. Redosled izdržavanja
1.8. Postupak u sporovima za izdržavanje
2. Imovinski odnosi supružnika
3. Zakonski imovinski režim
3.1. Posebna imovina supružnika
3.2. Zajednička imovina supružnika
3.3. Odgovornost bračnih drugova za obaveze
3.4. Zajednička imovina vanbračnih partnera
3.5. Zajednička imovina porodične zajednice
4. Ugovorni imovinski režim u braku

Sedmi deo

ZAŠTITA OD NASILJA U PORODICI

Osmi deo

HRANITELJSTVO
1. Pojam i vrste hraniteljstva
2. Uslovi za zasnivanje hraniteljstva
2.1. Saglasnost za zasnivanje hraniteljstva
2.2. Uslovi na strani hranitelja
3. Dejstva hraniteljstva
4. Prestanak i posledice prestanka hraniteljstva

NASLEDNO PRAVO

1. UVOD
1. Ustanova nasleđivanja i nasledno pravo
1.1. Pojam naslednog prava
1.2. Načela naslednog prava
1.3. Univerzalna i singularna sukcesija
2. PRETPOSTAVKE ZA NASLEĐIVANJE
1. Smrt ostavioca – delatio hereditatis
2. Zaostavština
3. Postojanje naslednika
3.1. Nesposobnost za nasleđivanje
3.2. Nedostojnost za nasleđivanje
3. NASLEĐIVANJE NA OSNOVU ZAKONA
1. Uvod
2. Pravo predstavljanja
3. Pravo priraštaja
4. Krug zakonskih naslednika
4.1. Prvi nasledni red
4.2. Drugi nasledni red
4.3. Treći nasledni red
4.4. Četvrti nasledni red i ostali nasledni redovi
5. Država kao naslednik
6. Posebna pravila za neke zakonske naslednike
6.1. Naslednopravni položaj supružnika
6.1.1. Gubitak zakonskog naslednog prava supružnika
6.1.2. Smanjenje naslednog dela supružnika u prvom naslednom redu
6.1.3. Povećanje naslednog dela supružnika u drugom naslednom redu
6.1.4. Smanjenje naslednog dela supružnika u drugom naslednom redu do jedne četvrtine
6.2. Povećanje naslednog dela ostaviočevih roditelja
6.3. Naslednopravne posledice usvojenja

4. IMPERATIVNO NASLEĐIVANJE – NUŽNI DEO
1. Pojam
2. Krug nužnih naslednika
3. Veličina nužnog dela
4. Pravna priroda prava na nužni deo
5. Razbaštinjenje
Isključenje iz prava na nužni deo
6. Lišenje nužnog dela
7. Povreda nužnog dela
7.1. Povreda nužnog dela koji je obligacionopravne prirode
7.2. Povreda nužnog dela koji je naslednopravne prirode
5. URAČUNAVANJE POKLONA I LEGATA U NASLEDNI DEO
6. ZAVEŠTAJNO (TESTAMENTALNO) NASLEĐIVANJE
1. Pojam i pravna priroda zaveštanja
2. Volja za sačinjavanje testamenta i namera za sačinjavanje testamenta (animus testandi)
3. Aktivna testamentalna sposobnost
4. Oblici (forme) zaveštanja
4.1. Olografsko (svojeručno) zaveštanje
4.2. Alografsko zaveštanje (Pismeno zaveštanje pred svedocima)
4.3. Sudsko zaveštanje
4.4. Konzularno zaveštanje
4.5. Brodsko zaveštanje
4.6. Vojno zaveštanje
4.7. Međunarodno zaveštanje
4.8. Usmeno zaveštanje
4.9. Javnobeležničko (Notarsko) zaveštanje
Svedoci u testamentalnom pravu
5. Sadržina zaveštanja
5.1. Postavljanje naslednika
5.2. Obična zamena naslednika – vulgarna supstitucija
5.3. Fideikomisarna supstitucija
5.4. Uslov u zaveštanju
5.5. Rok u zaveštanju
5.6. Nalog u zaveštanju
6. Isporuka
7. Tumačenje zaveštanja
7.1. Pripadanje nasledstva
7.2. Priraštaj u testamentalnom pravu
8. Nevažnost zaveštanja
8.1. Ništavost zaveštanja
8.2. Rušljivost zaveštanja
9. Opozivanje zaveštanja
10. Izvršilac zaveštanja
7. UGOVORI NASLEDNOG PRAVA
11. Ugovor o doživotnom izdržavanju
12. Ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života
8. NASLEDNIČKA ZAJEDNICA
9. ODGOVORNOST NASLEDNIKA ZA OSTAVIOČEVE
DUGOVE I ODVAJANJE ZAOSTAVŠTINE
10. OSTAVINSKI POSTUPAK
1. Nadležnost i sastav suda
2. Pokretanje postupka
3. Prethodne radnje u ostavinskom postupku
3.1. Sastavljanje smrtovnice
3.2. Popis i procena imovine ostavioca
3.3. Mere za obezbeđenje zaostavštine
3.4. Postupak sa zaveštanjem
3.5. Proglašenje zaveštanja
3.6. Postupak u slučaju kada je zaveštanje nestalo
ili uništeno protivno volji ostavioca
4. Raspravljanje zaostavštine
4.1. Slučajevi kada se zaostavština ne raspravlja
4.2. Nasciturus
4.3. Nasledna izjava
4.4. Upućivanje na parnicu
5. Rešenje o nasleđivanju
6. Žalba u ostavinskom postupku
7. Naslednopravni zahtevi posle pravosnažnosti rešenja o nasleđivanju
7.1. Zastarelost naslednopravnih zahteva
11. VAŽENJE ZAKONA O NASLEĐIVANJU
8. Unutrašnji sukob zakona u naslednopravnim odnosima
12. NASLEDNOPRAVNI POLOŽAJ STRANACA

DODATAK

Šeme zakonskih i nužnih naslednika u Srbiji
GLOSAR ZA PORODIČNO PRAVO
GLOSAR NASLEDNOG PRAVA (tumač naslednopravnih pojmova)
PORODIČNI ZAKON
Sadržaj Porodičnog zakona
ZAKON O NASLEĐIVANJU
Sadržaj Zakona o nasleđivanju

 

UVOD

Priručnik sadrži sve potrebne informacije iz oblasti Porodičnog prava. Ipak, po prirodi stvari, zadati kvantum činjenica za pravosudni ispit, nameće kvantitativnu limitiranost Priručnika. Zato je ovaj tekst napisan
„kondenzovanim i krajnje racionalizovanim jezičkim izrazom“. Sledstveno tome, u njemu nije bilo mogućnosti za analizu koncepcijskih nedostataka i grešaka u stilizaciji norme, za evidenciju pravnih praznina i kontradiktornosti, za dileme u sudskoj praksi i pravnoj teoriji, za poređenja PZ RS sa prethodnim ZBPORS, za uporednopravna rešenja…
Znatno potpunije/kompleksnije informacije, pravno/intelektualno radoznao čitalac može saznati u udžbeniku Pravnog fakulteta Univerzite- ta u Beogradu: Slobodan I. Panov, „Porodično pravo“, dvanaesto izdanje, Beograd, 2022. godine. Naravno, zanimljive analize i činjenice, oni koji su „užeženi entuzijazmom“ studiranja Porodičnog prava, mogu da pronađu i u drugim radovima autora.

prof. dr Slobodan I. Panov

Dodatne informacije

Težina 0.343 kg