Upravno pravo

1,500.00 рсд

Autor: Bogoljub Milosavljević
Godina izdanja: 2023
Mesec izdanja: mart
Izdanje: trinaesto ažurirano
Broj strana: 216
Format: B5
Pismo: latinica
Povez: meki
ISBN: 978-86-81848-14-2

Šifra: 010 Kategorije: ,

Kratak opis

SADRŽAJ

Predgovor trinaestom izdanju, 11

 1. ORGANIZACIJA UPRAVE, 13
  1. Organi uprave, 13
   • Pojam i obeležja organa uprave, 13
   • Principi formiranja organa uprave, 15
   • Vrste i oblici organa uprave, 15
   • Načela rada organa državne uprave, 16
   • Poslovi državne uprave, 17
  2. Položaj i organizacija državne uprave, 18
   • Položaj i uloga državne uprave, 18
   • Ministarstva, 19
   • Organi uprave u sastavu ministarstava, 20
   • Republičke posebne organizacije, 20
   • Obavljanje poslova van sedišta organa državne uprave
    (upravni okruzi i druge dekoncentrisane jedinice), 21
   • Napomena o službama Vlade, Narodne skupštine i predsednika Republike, 22
 1. Imaoci javnih ovlašćenja, 24
  • Pojam i vrste javnih (upravnih) ovlašćenja, 24
  • Preduzeća, ustanove, organizacije i drugi imaoci javnih ovlašćenja, 25
 • Odnos prema organima državne uprave, 26
 1. Pokrajinska uprava, 27
  • Autonomna pokrajina Vojvodina, 27
  • Autonomna pokrajina Kosovo i Metohija, 28
 2. Opštinska i gradska uprava, 28
  • Položaj i uloga opštine i grada, 28
 • Organi opštine i grada, 30
 1. Unutrašnji odnosi u organima uprave (unutrašnja organizacija, organizacione jedinice, rukovođenje organizacionim jedinicama), 32
 1. Sredstva za rad organa uprave, 32
 2. Kadar u upravi („ljudski resursi“), 33
  • Pojam i vrste, 33
  • Načela delovanja državnih službenika, 34
  • Položaj i uloga ministra i drugih funkcionera, 35
  • Izvršilačka radna mesta i položaji državnih službenika, 36
   • Položajna radna mesta, 36
   • Izvršilačka radna mesta, 37
 1. Radni odnosi u organima uprave, 37
  • Način uređivanja, 37
  • Kadrovski sistem po Zakonu o državnim službenicima, 38
  • Prijem u radni odnos, 39
  • Premeštaj državnih službenika zbog potrebe rada, 41
  • Prava i dužnosti državnih službenika, 41
  • Ocenjivanje i napredovanje, 44
  • Plate, naknade i druga primanja, 44
  • Odgovornost državnih službenika, 45
  • Prestanak radnog odnosa, 46
  • Zaštita prava državnih službenika, 47
 2. UPRAVNA DELATNOST, 48
  1. Pojam i oblici, 48
  2. Donošenje upravnih propisa, 49
  3. Donošenje upravnih akata i pojam upravne stvari, 50
   • Vrste upravnih akata, 51
   • Pravno dejstvo upravnog akta, 53
   • Pravnosnažnost, konačnost i izvršnost upravnog akta, 54
   • Dodaci upravnom aktu, 56
   • Pogrešni upravni akti, 57
    • Neuredni upravni akti, 57
 • Protivpravni upravni akti, 57
  • Nezakoniti upravni akti, 57
  • Necelishodni upravni akti, 58
 1. Donošenje garantnih akata, 58
 2. Zaključivanje upravnih ugovora, 59
 3. Preduzimanje upravnih radnji, 61
  • Vođenje evidencija i izdavanje uverenja, 61
  • Pružanje informacija, 62
  • Primanje izjava, 62
  • Upravne radnje kojima se izvršavaju upravni akti ili neposredno zakon, 63
 1. Pružanje javnih usluga, 64
 2. Vršenje upravnog nadzora, 64
  • Pojam, oblici i vrste upravnog nadzora, 64
  • Inspekcijski nadzor, 65
   • Pojam i obeležja inspekcijskog nadzora, 65
   • Organizovanje inspekcijskih službi, 65
   • Postupak vršenja inspekcijskog nadzora, 66
   • Odgovornost inspektora, 67
   • Međusobni odnosi inspekcijskih organa, 67
  • Unutrašnji upravni nadzor, 67
 3. Upravna delatnost u stvarima ličnog statusa, 68
  • Pojam i elementi ličnog statusa, 68
  • Ovlašćenja i dužnosti organa uprave u vezi s ličnim statusom (vođenje evidencija, odlučivanje i izdavanje uverenja i potvrda), 69
 • Lično ime, porodično stanje, poslovna sposobnost, prebivalište i boravište, 70
 • Državljanstvo, 71
  • Pojam i značaj, 71
  • Sticanje državljanstva, 72
  • Pojam i način prestanka državljanstva, 74
  • Postupak sticanja, prestanka i utvrđivanja državljanstva, 75
  • Evidencije o državljanstvu, 76
 • UPRAVNI POSTUPAK, 76
  1. Pojam upravnog postupka, 76
   • Smisao i značaj upravnog postupka, 76
   • Opšti upravni postupak i posebni upravni postupci, 77
   • Važenje ZUP, 78
   • Upravni postupak kao vrsta administrativnog postupka, 78
  2. Osnovna načela upravnog postupka, 79
   • Smisao i značaj osnovnih načela, 79
   • Osnovna načela ZUP, 79
  3. Nadležnost za rešavanje u upravnom postupku, 82
   • Pojam i vrste nadležnosti, 82
   • Određivanje stvarne i mesne nadležnosti, 82
   • Promena nadležnosti, 83
   • Sukob nadležnosti, 84
  4. Saradnja organa, službena i pravna pomoć, 84
  5. Ovlašćeno službeno lica i njegovo izuzeće, 85
  6. Stranka i drugi učesnici u upravnom postupku, 86
   • Stranka, pojam i vrste,  87
   • Zastupnici, predstavnici i punomoćnici stranaka, 88
   • Stručni pomagač, prevodilac i tumač, 90
  7. Opštenje organa i stranaka, 90
   • Pojam i oblici, 90
   • Podnesci, 91
   • Pozivanje, 92
   • Zapisnik i zabeleška u spisu, 92
   • Razgledanje spisa i obaveštavanje o toku postupka, 93
   • Obaveštavanje stranaka, 93
    • Načini, vreme i mesto obaveštavanja, 93
    • Obaveštavanje u posebnim slučajevima, 94
    • Punomoćnik za prijem obaveštenja, 94
    • Obaveštavanje elektronskim putem i putem pošte, 95
    • Dostavljanje, 95
    • Lično dostavljanje, 96
 • Posredno dostavljanje, 96
 • Dokaz o dostavljanju, 96
 • Javno dostavljanje, 97
 1. Rokovi u upravnom postupku, 97
  • Vrste rokova, 97
  • Računanje rokova, 98
  • Vraćanje u pređašnje stanje, 98
 2. Troškovi upravnog postupka, 99
  • Troškovi organa i stranaka, 99
  • Oslobađanje od plaćanja troškova, 101
 3. Procesna disciplina u upravnom postupku, 101
 4. Prvostepeni postupak, 102
  • Pokretanje, prekid i obustavljanje postupka, 102
  • Spajanje stvari u jedan postupak, 103
  • Izmena i odustanak od zahteva, 104
  • Poravnanje, 104
  • Postupak do donošenja rešenja, 105
   • Opšte karakteristike, 105
   • Neposredno odlučivanje (skraćeni postupak), 106
   • Ispitni postupak, 106
   • Prethodno pitanje, 107
   • Usmena rasprava, 107
   • Dokazivanje, 109
    • Isprave, uverenja, svedoci, izjave stranaka, veštačenje i uviđaj, 109
 • Obezbeđenje dokaza, 113
 • Rešenje, 113
  • Pojam i donosilac rešenja, 113
  • Oblik i sastavni delovi rešenja, 114
  • Delimično, dopunsko i privremeno rešenje, 116
  • Rok za izdavanje rešenja, 116
  • Ispravljanje grešaka u rešenju, 117
 • Zaključak, pojam i oblik, 117
 1. Pravna sredstva, 118
  • Pojam i vrste pravnih sredstava, 118
  • Prigovor, 118
  • Žalba i pravo žalbe, 119
   • Nadležnost za rešavanje o žalbi, 121
   • Rok za žalbu, 121
   • Pravno dejstvo žalbe, 121
   • Razlozi za žalbu i sadržina žalbe, 122
   • Rad prvostepenog organa po žalbi,  122
   • Rešavanje drugostepenog organa po žalbi, 123
   • Forma i sadržina drugostepenog rešenja, 124
   • Žalba kad prvostepeno rešenje nije doneto, 124
   • Rok za odlučivanje o žalbi, 125
 1. Vanredna pravna sredstva, 125
  • Ponavljanje postupka, 125
  • Menjanje i poništavanje rešenja u vezi s upravnim sporom, 127
 • Poništavanje konačnog rešenja, 127
 • Ukidanje rešenja, 128
 • Poništavanje, ukidanje ili menjanje pravnosnažnog rešenja na preporuku Zaštitnika građana, 129
 • Pravne posledice poništavanja i ukidanja, 129
 1. Izvršenje, 129
  • Pojam i vrste izvršenja, 129
  • Izvršni naslov, 130
  • Cilj i načela upravnog izvršenja, 131
  • Organ nadležan za sprovođenje upravnog izvršenja, 131
  • Rešenje o izvršenju i potvrda izvršnosti, 132
  • Žalba u izvršnom postupku, 132
  • Obustavljanje i odlaganje izvršenja, protivizvršenje, 133
  • Načini upravnog izvršenja, 133
   • Izvršenje preko drugih lica, 133
   • Izvršenje putem prinude, 133
  • Izvršenje radi obezbeđenja, 134
 1. KONTROLA UPRAVE, 135
  1. Vrste i oblici kontrole uprave, 135
  2. Pravna kontrola uprave, 136
   • Upravna kontrola uprave, 136
   • Zaštitnik građana (ombudsman), 137
   • Kontrola organa vlasti kroz uvid u informacije od javnog značaja
    i zaštitu podataka o ličnosti, 139
 • Sudska kontrola uprave izvan upravnog spora, 140
 1. Upravni spor, 141
  • Pojam upravnog spora, 141
  • Vrste upravnog spora, 142
   • Upravni spor ograničene i pune jurisdikcije, 142
   • Objektivni i subjektivni upravni spor, 142
  • Predmet upravnog spora, 143
  • Upravni spor zbog „ćutanja uprave“, 144
  • Upravni akti protiv kojih se ne može voditi upravni spor, 144
  • Stranke u upravnom sporu, 144
  • Nadležnost za rešavanje upravnog spora, 145
  • Pokretanje upravnog spora, 145
   • Sistem generalne klauzule i sistem enumeracije u vezi sa pokretanjem upravnog spora, 145

3.8.2 Razlozi za pokretanje upravnog spora, 146

 • Mogućnost vođenja upravnog spora protiv diskrecionog upravnog akta, 146
 • Tužba, 146
 • Prethodni postupak u upravnom sporu, 147
  • Postupak po tužbi, 147
  • Poništavanje upravnog akta u prethodnom postupku, 148
 • Obustavljanje postupka, 148
 • Dostavljanje tužbe na odgovor i odlaganje izvršenja, 148
 • Redovan postupak,  149
  • Usmena rasprava, 149
  • Odlučivanje suda, 150
 • Presuda i rešenje, 150
 • Pravna sredstva, 150
 • Izvršenje presude, 152

PRAVNI IZVORI, KNJIŽEVNOST I SUDSKA PRAKSA, 153

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU, 155

ZAKON O UPRAVNIM SPOROVIMA, 200

Autentično tumačenje odredbe člana 22. Zakona o opštem upravnom postupku
(„Službeni glasnik RS“, broj 18/16)

„Službeni glasnik RS“, br. 95/2018 od 8.12.2018, 212

Predgovor trinaestom izdanju

Kao i ranija izdanja, novo izdanje ovog priručnika sadrži sažete tekstove o svim pitanjima koja čine materiju Opšteg upravnog prava, predvi- đenu programom za polaganje pravosudnog ispita. Tekstovi su svedeni na osnovne i bitne odrednice pravnih instituta (uz izostavljanje brojnih zakonskih detalja) i takođe rasterećeni teorijskih sadržaja, s tim što je dodata po neka rečenica u svrhe teorijskog ili praktičnog objašnjenja gde je to bilo nužno za razumevanje i lakše savladavanje materije.

Među inače veoma brojnim formalnim izvorima opšteg upravnog prava, koji su veoma podložni čestim promenama, bilo je izvesnih promena i od prethodnog izdanja ovog priručnika do danas. Pošto će promena izve- sno biti i posle štampanja ovog priručnika, korisnicima se preporučuje da prilikom pripremanja pravosudnog ispita aktivno prate službeno glasilo i upoznaju se s novinama u propisima. Svakako je korisno da se, uz čitanje ovog priručnika, izvorno upoznaju s glavnim zakonskim tekstovima, kao i da konsultuju neki od univerzitetskih udžbenika Upravnog prava. Uz Priručnik su odštampani tekstovi Zakona o opštem upravnom postupku i Zakona o upravnim sporovima. Na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave može se preuzeti i vrlo koristan Praktikum za primenu Zakona o opštem upravnom postupku.

Ovim izdanjem je obuhvaćeno stanje u propisima opšteg upravnog prava zaključno sa 31. januarom 2023. godine.

Beograd, februara 2023.                                                                                Autor

Dodatne informacije

Težina 0.289 kg